logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-19
ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91”
w ramach zadania:

„Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz remont strażnic”

zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie
ul. Złotoglin 91
27-215 Parszów 
e-mail: gregor99816@wp.pl
tel.: 608729 311

II. Miejsce wykonywania zamówienia:

Pomieszczenie socjalne w budynku gminnym - Parszów, ul. Złotoglin 91

III. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmują m.in.:

· Roboty budowlane (wymiana podłoża i posadzki, wymiana podokienników, sufit podwieszany, szpachlowanie i malowanie, drzwi aluminiowe);

· Roboty elektryczne (wymiana opraw oświetleniowych, gniazd, wyłączników z oprzewodowaniem)

· Roboty instalacyjne (wymiana grzejników płytowych z zaworami)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania badania instalacji elektrycznej oraz do przedłożenia Zamawiającemu protokołu sporządzonego przez uprawioną osobę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki materiałów do wbudowania.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91 w dniu 3.08.2018 r. w godz.: 15.00-17.00 lub w innym dniu uzgodnionym z Zamawiającym.

V. Termin realizacji

Prace należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2018 r.

VI. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania prac.

VII. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

1. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę kosztorysową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone wzapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania .

3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

VIII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

IX. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na „Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91”

– nie otwierać przed dniem 10.08.2018 r. godz. 11.15”, osobiście lub przez operatora pocztowego na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie, ul. Złotoglin 91, 27-215 Parszów.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 11.00. Oferty składane osobiście można złożyć w siedzibie Zamawiającego w dniach 8-9.08.2018 r. w godz. 9.00-14.00 bądź w dniu 10.08.2018 r. w godz. 9.00-11.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 10.08.2018 r o godz. 11.15.

X. Osoby do kontaktów:

1. Grzegorz Retkowski - tel. 608729 311

2. Jacek Lankof - tel. 41273 61 34

XI. Zastrzeżenia dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie BIP gmina.wachock.sisco.info

2. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą lub ograniczenie zakresu do wysokości posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z przeprowadzenia niektórych prac remontowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

XII. Załączniki

 

1. Załącznik Nr 1 - kosztorys ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 3 – projekt umowy

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym w Parszowie, ul. Złotoglin 91
Podmiot udostępniający: Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowie
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Rekowski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Retkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 14:49:17
Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 14:49:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 14:55:02

Wersja do wydruku...

corner   corner