logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > lipiec > 2018-07-25
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 1 600 000,00 zł.

Ogłoszenie nr 594379-N-2018 z dnia 2018-07-25 r.
 

Gmina Wąchock:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock

w wysokości 1 600 000,00 zł.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, krajowy numer identyfikacyjny 54872600000, ul. ul. Wielkowiejska  1 , 27215   Wąchock, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 27 36 130, e-mail krzysztof.mazurkiewicz@wachock.pl, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej (URL): gmina.wachock.sisco.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
gmina.wachock.sisco.info


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
gmina.wachock.sisco.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, sekretariat pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 1 600 000,00 zł.
Numer referencyjny: F.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock 2018r. (zadania inwestycyjne) oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2030r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy z ostatecznym wykorzystaniem do dnia 31.12.2018r. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godziny 12.00 dnia w którym dostarczy dyspozycję do banku o uruchomieniu transzy, podając każdorazowo kwotę transzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu bez konsekwencji finansowych. 3. Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych o różnej wysokości, termin spłaty pierwszej raty – 30.03.2021r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu/raty kredytu bez konsekwencji finansowych. Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu spłaty rat lub możliwość ustalenia nowego harmonogramu spłaty kredytu. Ostateczny termin spłaty może wówczas ulec przedłużeniu, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Wąchocku. Powyższe nie spowoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami finansowymi. 5. Odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, a spłacane do 10-go następnego miesiąca za miesiąc bieżący. Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 1M plus stała marża banku. Dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 8. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawierają: a) wzór umowy kredytowej – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, b) informacje zawarte w załącznikach nr 1-5 do SIWZ 10. Zamawiający informuje, że dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące budżetu gminy Wąchock, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacja o zadłużeniu, sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock na stronie http://gmina.wachock.sisco.info :  PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2014 Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wąchock  PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2017 - Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 (zmiany - PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2018); - Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 r. (zmiany - PRAWO LOKALNE > Uchwały> Rok 2018 oraz PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > Rok 2018 )  PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2018 Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu  PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy > Budżet Gminy Wąchock > Budżet 2016 - sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za I, II, III kwartał 2016r. oraz za rok 2016.  PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy > Budżet Gminy Wąchock > Budżet 2017 - Uchwała Nr 112/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2016r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok; - Uchwała Nr 113/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028; - Uchwała Nr 114/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14.12.2016r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wąchock na 2017 rok; - Uchwała Nr 23/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 07.02.2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wąchock; - Uchwała Nr 17/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wąchock za 2017 rok; - sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za I, II, III kwartał 2017r. oraz za rok 2017.  PRAWO LOKALNE > Finanse i Majątek Gminy > Budżet Gminy Wąchock > Budżet 2018 - Uchwała Nr 23/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23.11.2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018 – 2030; - Uchwała Nr 24/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23.11.2017r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok; - Uchwała Nr 25/2017 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23.11.2017r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wąchock na 2018 rok; - Uchwała Nr 5/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22.01.2018r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wąchock na 2018 rok; - Uchwała Nr 6/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22.01.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Wąchock; - Uchwała Nr 30/2018 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12.07.2018r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Wąchock; - sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za I kwartał 2018r.; 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy. 16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 17. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 18. Wymagania, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp – nie dotyczy.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2030-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności tj.: a)posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1876 ze zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. W sytuacji gdy zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca, który ją złożył zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 2. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualne na dzień złożenia nw. oświadczenia i dokumenty: b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. e)Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 3) SIWZ lit. a) - c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). f). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale lit. e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w niniejszym rozdziale lit. e) SIWZ. g).W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. h)Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt.1ppkt.3a SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt.1 ppkt. 3 b-d.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie zamawiającego składa: a)zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1876 ze zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta zamówienia winna zawierać co najmniej: 1) wypełniony i podpisany formularz OFERTA- załącznik nr 1 2) wypełnioną i podpisaną tabelę całkowitego rozliczenia oferty - załącznik nr 1 do oferty 3) wypełnione i podpisane formularze oświadczeń - załączniki nr 2 i 3 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), 5) dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 16 „oferta wspólna”).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
(Pc1) Cena 60,00
(Pc2) Czas uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 2.Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. 3.Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności: 1). dopuszcza się, za zgodą Stron, możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu (tj. kwot oraz terminów spłat). Zmiany są możliwe wskutek wystąpienia okoliczności, których Kredytobiorca nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2). w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, strony dopuszczają możliwość przesunięcia terminu spłat rat kredytu, odroczenia rat kredytu. W przypadku wystąpienia powyższych sytuacji ostateczny termin spłaty kredytu ustalony w umowie może ulec przedłużeniu, Kredytobiorca nie może być obciążony przez Bank dodatkowymi kosztami finansowymi poza określonymi w umowie. 4.Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 1). Zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, 2). Zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 3). Zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 4). Zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: •administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock •inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku jest dostępny pod numerem: tel. 41 273-61 52, e-mail: iod@wachock.pl •Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 1 600 000,00 zł” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; •Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; •obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikaj ą z ustawy Pzp; •w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; •posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; •nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
/-/Jarosław Samela

 

Załączniki do pobrania: 2018-07-25 16:52:14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (743.50 kB)
2018-07-25 16:52:44 - Załączniki do SIWZ (123.37 kB)
2018-07-25 16:56:25 - Ogłoszenie (5.96 MB)
2018-08-02 12:06:09 - Informacja z otwarcia ofert (343.44 kB)

Nazwa dokumentu: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wąchock w wysokości 1 600 000,00 zł.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-25 16:42:18
Data udostępnienia informacji: 2018-07-25 16:42:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-02 12:07:59

Wersja do wydruku...

corner   corner