logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > wrzesień > 2018-09-27
Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2018 r.

Wąchock, dnia 27.09.2018 r.

BGK.7031.2.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro p.n. „Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2018 r.”

 

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Zakres ww. usług będzie obejmował pakowanie i załadunek zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych), oczyszczenie terenu z odpadów azbestowych, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp oraz przepisów dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest.

2.  Szacunkowa ilość odpadów do usunięcia i unieszkodliwienia wynosi ok. 90 Mg (przy założeniu, że waga 1 m2 płyty wynosi 11 kg). Ilość ww. odpadów może ulec zmianie z uwagi na szacunkowy sposób określania ilości odpadów przez mieszkańców oraz liczbę wniosków złożonych przez mieszkańców (ok. 50 posesji).

3.  Podana ilość odpadów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.

4. Zamawiający ubiega się o dofinansowane realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Łączna wartość usług wykonanych w ramach niniejszego zamówienia nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy Wąchock na 2018 r.

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku gdy WFOŚiGW w Kielcach nie udzieli dofinansowania na realizację ww. zadania, a zadanie będzie realizowane w całości ze środków własnych Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których usuwane będą odpady w ramach realizacji niniejszego zamówienia (ok. 50 posesji). Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac z posiadaczami nieruchomości wskazanymi w wykazie.

8.  Wymagany termin zakończenia realizacji usług: do dnia 31.10.2018 r. (wynikający z Umowy o dofinansowanie zadania zawartej z WFOŚiGW w Kielcach).

W ww. terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

a)  karty przekazania odpadów na składowisko, określające ilość przekazanych odpadów             wyłącznie z terenu Gminy Wąchock (wystawione odrębnie dla gminy Wąchock i zawierająca nazwę Gminy Wąchock),

b)  indywidualne protokoły odbioru odpadów wg załączonego do umowy wzoru,

c)  karty przekazania odpadów sporządzone dla każdej nieruchomości pomiędzy Właścicielem nieruchomości lub jego Przedstawicielem a Wykonawcą zadania,

d) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

e) protokoły odbioru: do faktury i odbioru końcowego wykonanych prac, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego,

f) fakturę za wykonane usługi.

9. Rozliczenie usług nastąpi w oparciu o ilość odebranych odpadów w Mg, oraz stawkę jednostkową za 1 Mg, podaną w ofercie Wykonawcy. Faktura za wykonane usługi zostanie wystawiona nie później niż do dnia 31.10.2018 r., podstawą wystawienia faktury będą dokumenty wymienione w pkt 8.

10. Składowisko odpadów na którym deponowane będą odpady: Środowisko i Innowacje                      Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy lub EKO-AZBEST Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

 

III. Wymagania Zamawiającego:

1.  Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za 1 Mg odebranych odpadów.

2. Termin związania ofertą – 30 dni.

3. Kryteria oceny ofert – cena 100 %, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

5.  Wykonawca musi spełniać warunki w zakresie: posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, posiadania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz dysponowania pracownikami, którzy będą realizowali zamówienie, przeszkolonymi w zakresie BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki     i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia                           w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

6.  Wykonawca przystąpi do prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia prac.

7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, w następujących przypadkach: jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił od przyznania dotacji.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji                                 i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność                       z oryginałem” przez notariusza).

4.  Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, m.in. aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub umowa z firmą transportową, posiadającą zezwolenie na transport i aktualne zezwolenie tego podmiotu (kopie poświadczone przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).

6.  Aktualna umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów zawierających azbest (kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).

 

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2018 r. – Nie otwierać do dnia 05.10.2018 r. do godz. 1015”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 1000.

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 05.10.2018 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 4. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej UMiG w Wąchocku, tel. 41/ 27 36 132.

 

Załączniki do pobrania: 2018-09-27 14:45:41 - Zapytanie (1.23 MB)
2018-09-27 14:47:11 - Wzór umowy (28.29 kB)
2018-09-27 14:47:55 - Formularz ofertowy (20.86 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2018 r.”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 14:40:41
Data udostępnienia informacji: 2018-09-27 14:40:41
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-27 14:48:47

Wersja do wydruku...

corner   corner