logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > wrzesień > 2010-09-13
Udzielenie długoterminowego kredytu dla gminy Wąchock do wysokości 2 830 780,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
Kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku - Wydział Finansowy - ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Do wiadomości: Ewa Pawełczyk – Skarbnik, Beata Franczyk – Z-ca Skarbnika
27-215 Wąchock
POLSKA
Tel. +48 412736130 / 412736147
E-mail: sekretariat@wachock.pl
Faks +48 412736159

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://gmina.wachock.sisco.info

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

"Udzielenie długoterminowego kredytu dla gminy Wąchock do wysokości 2 830 780,00 PLN".

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług NUTS PL331.

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

"Udzielenie długoterminowego kredytu dla gminy wąchock do wysokości.
2 830 780,00 ZŁ"
Uwaga: Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 4.11.2010 do 30.12.2019 należy przyjąć: -stały WIBOR (ogłoszony na dzień 30.08.2010r.) w wysokości 3,60 % w stosunku rocznym - .................... zł. (przy wyliczeniach wartości do oferty kwoty zaokrąglić do pełnych zł., w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g średnio-miesięcznej stawki WIBOR dla 1M) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -inne koszty............................ zł. (ich wysokość wstawione zostaną do umowy) -spłata odsetek w okresach miesięcznych i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w okresach kwartalnych UWAGA: zapisy wprowadzone w nawiasach będą zapisami w umowie o kredyt) Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.3.2011 a, 30.12.2019 roku.
Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć:
— całkowite wykorzystanie kredytu tj. 2 830 780,00 PLN w transzach,
— kwota 1 000 000 dnia 4.11.2010 roku,
— kwota 1 000 000 dnia 30.11.2010 roku,
— kwota 830 780 dnia 30.12.2010 roku,
— spłata wykorzystanego kredytu nastąpi w ratach kwartalnych począwszy od 30.3.2011.
Na potrzeby wyliczenia ceny ofert na dzień otwarcia ofert, przez cały okres kredytowania należy przyjąć oprocentowanie wg stopy procentowej WIBOR 1M – 3,60 %. Oprocentowanie kredytu i jednorazową prowizję należy policzyć od kredytu w wysokości 2 830 780,00 PLN.
WIBOR 1M w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wprowadzony w umowie jako oprocentowanie zmienne.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Zamówienie usługi o wartości powyżej progu progu ustanowionego w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Bez VAT 272 455,93 EUR

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 4.11.2010. Zakończenie 30.12.2019

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

5000,00 zł. w formie okreslonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Całkowita wartość kredytu 2 830 780,00 PLN.
Wykorzystanie w transzach:
— kwota 1 000 000 dnia 4.11.2010 roku,
— kwota 1 000 000 dnia 30.11.2010 roku,
— kwota 830 780 dnia 30.12.2010 roku.
Spłata wykorzystanego kredytu nastąpi w ratach kwartalnych tj.
W dniu 30.3.2011 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2011 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2011 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2011 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2012 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2012 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2012 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2012 r. w kwocie 50 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2013 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2013 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2013 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2013 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2014 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2014 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2014 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2014 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2015 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2015 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2015 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2015 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2016 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2016 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2016 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2016 r. w kwocie 75 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2017 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2017 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2017 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2017 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2018 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2018 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2018 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2018 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.3.2019 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.6.2019 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.9.2019 r. w kwocie 100 000,00 PLN.
W dniu 30.12.2019 r. w kwocie 130 780,00 PLN.
Odsetki regulowane będą w odtępach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia.
Okres karencji w spłacie kapitału - od przekazania kredytu na konto kredytobiorcy do dnia 30.3.2011 r.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak
— zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu,
— zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat za możliwą przedterminową spłatę kredytu,
— rozliczenia prowadzone będą w walucie PLN,
— formą zabezpieczenia kredytu będzie "weksel in blanco".

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane dokumenty:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP;
2)-aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3)koncesja, zezwolenie lub licencja uprawniająca do wykonywania czynności bankowych,
4)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres 2009 roku a, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. (np. bilans rachunku zysków i strat).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Ad. 2 dodatni wynik finansowy netto za 2009 r.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1)wykazu wykonanych usług w zakresie udzielania kredytów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 2 500 000,00 PLN. z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone (usługi w tym okresie można sumować np. 5 udzielonych kredytów X 500 000,00PLN.);
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Ad. 1 potwierdzą udzielenie innym podmiotom minimum jednego kredytu o wysokości co najmniej 2500000,00 PLN. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł), w okresie trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

KREDYT/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.10.2010 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 25.10.2010 - 11:30

Miejsce

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wieklowiejska 1, 27-215 Wąchock (sala konferencyjna) w dniu 25.10.2010 o godz. 11:30.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza - Prezes
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin składnia odwołań 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

 

Załączniki do pobrania: 2010-09-13 13:58:29 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3.26 MB)
2010-09-13 14:18:23 - Załączniki do SIWZ 8,1 - 8,13 (2.47 MB)

Nazwa dokumentu: Udzielenie długoterminowego kredytu dla gminy Wąchock do wysokości 2 830 780,00 PLN
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Pawełczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pawełczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13 13:29:32
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 13:29:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 15:10:56

Wersja do wydruku...

corner   corner