logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2010 > listopad > 2010-11-25
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi.

 

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi.
 

 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wąchock/ Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie
tel. 41 27 12 012, faks 41 27 12 012
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wachock.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Celem głównym projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu (o 5 %. w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 % w 2012 względem roku 2011) w dwuletnim okresie realizacji projektu
 
Cel ten będzie realizowany poprzez 9 zadań:
1) Zajęcia z języka polskiego dla klas IV- VI „W świecie słów”, - 4 h/m-c dla każdej z klas
2) Zajęcia z języka angielskiego dla klas I –VI „Z angielskim za pan brat”. 4 h/m-c dla każdej z klas
3) Zajęcia z matematyki dla klas IV-VI „Ja tez potrafię”. 4 h/m-c dla każdej z klas
4) Zajęcia w centrum biblioteki multimedialnej dla kl. IV –VI
„Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy”- 4 h/m-c dla każdej z klas
5) Zajęcia dla klas I-III „W świecie Baśni i fantazji”- gry i zabawy. 4 h/m-c dla każdej z klas
6) Zajęcia sportowe „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV –VI. 8 h/m-c dla każdej z klas
7) Utworzenie punktu psychologiczno- pedagogiczno –logopedycznego. 4 h/m-c dla każdego specjalisty (12 h w m-cu)
8) Organizacja wyjazdów edukacyjnych.
9) Zarządzanie projektem.
Grupę docelową stanowi 90 uczniów Szkoły Podstawnej w Wielkiej Wsi
 
Koordynator jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w oparciu o wniosek, w tym m.in.:
1.      Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.      Kierowanie i nadzór nad pracami Biura projektu.
3.      Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu.
4.      Nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz.
5.      Nadzór nad sporządzaniem, weryfikacją i zatwierdzaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w ramach projektu.
6.      Zapewnienie prowadzenia rachunkowości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Umowie o dofinansowanie.
7.      Udział w pracach Komisji Przetargowej.
8.      Niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań.
9.      Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorem Szkoły.
10. Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu.
11. Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania i realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej.
12. Zapewnienie wglądu do dokumentacji projektu upoważnionym instytucjom.
13. Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych oraz końcowych części i całości projektu.
14. Podpisywanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w Biurze.
15. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data rozpoczęcia: 01.01.2011r. Zakończenie: 31.12.2012.
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeśli dotyczy): nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada: m.in.
- dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stanowisku kierowniczym (referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie).
- doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w obszarze edukacji szkolnej (działanie 9.1.1, lub 9.1,2,) – co najmniej jeden zakończony i rozliczony projekt.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże:
- potwierdzone dyplomem wykształcenie wyższe magisterskie,
- rozliczenie finansowe co najmniej 2 projektów współfinansowanych z POKL,
- udokumentowane kwalifikacje do zarządzania funduszami unijnymi -odbyte kursy szkolenia o tematyce realizacji projektów współfinansowanych z EFS).
 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- kserokopie dokumentów potwierdzających dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS na stanowisku kierowniczym (ksero umów lub referencji).
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami w obszarze edukacji szkolnej (działanie 9.1.1, lub 9.1,2,) – co najmniej jeden zakończony i rozliczony projekt (referencje, inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium) .  
- potwierdzone dyplomem wykształcenie wyższe magisterskie.
- kserokopie dokumentów potwierdzających rozliczenie finansowe co najmniej 2 projektów współfinansowanych z POKL.
- udokumentowane kwalifikacje do zarządzania funduszami unijnymi -odbyte kursy, szkolenia o tematyce realizacji projektów współfinansowanych z EFS)
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
2. Jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wachock.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2010 godzina 09:00, miejsce:Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-11-25 12:56:45 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (58.08 kB)
2010-11-25 12:57:02 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (50.53 kB)
2010-11-25 12:57:17 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (50.41 kB)
2010-11-25 12:57:30 - Załącznik Nr 4 do SIWZ (69.16 kB)
2010-11-25 13:00:59 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (89.19 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne … Wielkiej Wsi.
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Wrona
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wrona
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-11-25 12:50:05
Data udostępnienia informacji: 2010-11-25 12:50:05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-06 08:22:52

Wersja do wydruku...

corner   corner