logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > styczeń > 2011-01-27
Nabór personelu do prowadzenia zajęć w ramach projektupt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z późn. zm.) na:
 
Nabór personelu do prowadzenia zajęć w ramach projektupt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
Część 1. Zamawiający:
Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej
w Wielkiej Wsi
Ul. Wielka Wieś 354
27-215 Wąchock
NIP: 6641452259
REGON: 290422503
 
Część 2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
Część 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nabór personelu do prowadzenia zajęć w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  
 
Celem projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu końcowego klasy VI (o 5 proc. w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 proc. w 2012 względem roku 2011) w dwuletnim okresie realizacji projektu.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: łącznie 10 części.
 
Wspólny słownik CPV: 80 00 00 00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
 80 10 00 00-5 usługi szkolnictwa podstawowego.
 
Opis działań planowanych do realizacji w projekcie:
 
Część I - prowadzenie zajęć z języka polskiego „W świecie słów” dla klas IV, V, VI
Zajęcia dla grup od 6 do 7osób w jednej grupie (klasie), w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h dla każdej z grup we wtorki w godzinach:
12:45– 13:30 klasa V
13:35- 14:20 klasa IV
14:25- 15:10 klasa VI
 
Część II prowadzenie zajęć z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas I, II, III
Zajęcia dla grupy od 5 do 7 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228.
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h dla każdej z grup, 
Wtorek  12:45- 13:30 – klasa II,
Wtorek 13:35- 14:20 – klasa I
Środa 12:45- 13:30 – klasa III,
 
 
Część III prowadzenie zajęć z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas IV, V, VI
Zajęcia dla grupy od 7 o 8 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228.
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h dla każdej z grup, 
Środa 14:25- 15:10 – klasa IV,
Piątek 13:35- 14:20 – klasa V,
Piątek 14:25- 15:10 – klasa VI.
 
Część IV prowadzenie zajęć z matematyki „Ja też potrafię” dla klas IV, V, VI
Zajęcia dla grupy od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228.
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w czwartki po 1 h dla każdej z grup, 
12:45- 13:30 – klasa IV,
13:35- 14:20 – klasa V,
14:25- 15:10 – klasa VI.
 
Część V prowadzenie zajęć w centrum biblioteki multimedialnej „Bezpieczna siec jest źródłem wiedzy” dla klas IV, V, VI
Zajęcia dla grupy od 6 do 9 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228.
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h dla każdej z grup, 
Wtorek 12:45- 13:30 – klasa V,
Wtorek 13:35- 14:20 – klasa IV,
Czwartek 14:25- 15:10 – klasa VI.
 
Część VI prowadzenie zajęć z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III
Zajęcia dla grupy od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 228.
W roku 2011 - 108 h, w roku 2012- 120 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h dla każdej z grup, 
Wtorek 11:50- 12:35 – klasa II,
Czwartek 12:45- 13:30 – klasa I,
Czwartek 13:35- 14:20 – klasa III.
 
Część VII prowadzenie zajęć sportowych „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV, V, VI
Zajęcia dla grupy od  9 do 16 osób w jednej grupie (klasie) w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 456.
W roku 2011 - 216 h, w roku 2012- 240 h,
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej z grup po 2 h,
 
Sobota 09:50- 11:35 – klasa IV,
Sobota 11:50- 13 30 – klasa V,
Sobota 13:35- 15:10 – klasa VI.
 
Zakres wykonywanych zadań przez nauczycieli:
1)      Ścisła współpraca z kadrą projektu.
2)      Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań.
3)      Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (listy obecności, dziennik zajęć, zdjęcia, prace uczestników, ankiety).
4)      Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć.
5)      Realizacja ustalonego programu zajęć.
6)      Informowanie o postępach dzieci na zajęciach.
7)      Monitoring postępów dzieci w nauce (dotyczy części I, II, III, IV)
 
Część VIII prowadzenie zajęć z psychologiem
Zajęcia/spotkania indywidualne w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 76
W roku 2011 - 36 h, w roku 2012- 40 h,
Zajęcia/spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie po 2 h (I, III tydzień miesiąca), 
Poniedziałek 15:00- 16:30.
 
Część IX prowadzenie zajęć z pedagogiem
Zajęcia/spotkania indywidualne w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 76
W roku 2011 - 36 h, w roku 2012- 40 h,
Zajęcia/spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 1 h, 
Wtorek 15:30- 16:15
 
Część X prowadzenie zajęć z logopedą
Zajęcia/spotkania indywidualne w łącznej ilości godzin (45 minutowych): 76
W roku 2011 - 36 h, w roku 2012- 40 h,
Zajęcia/spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie po 2 h (II, IV tydzień miesiąca),  
Poniedziałek 13:35 – 15:10.
 
Zakres wykonywanych zadań przez nauczycieli:
1)      Ścisła współpraca z kadrą projektu.
2)      Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań.
3)      Wykonawca będzie prowadził dokumentację zajęć (dziennik zajęć).
4)      Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczestnikami podczas zajęć.
5)      Realizacja ustalonego programu zajęć.
6)      Indywidualna praca z dzieckiem (diagnoza).
 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć kumulatywnie (np. 2 razy w tygodniu dla 1 grupy) oraz w innych dniach i godzinach (o ile nie pokrywają się z zajęciami podstawowymi danej grupy) w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się m.in.: przerwy świąteczne, ferie, zawieszenie zajęć w placówce z powodu, epidemii, trudności z dojazdem dzieci do szkoły spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi itp,.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin i dni realizacji zamówienia w roku 2011 (od września) i 2012 (od września), który będzie dostosowany do nowego planu zajęć przyjętego w placówce.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników zajęć w roku 2011 (od września) i 2012 (od września), który może być spowodowany wynikami nowego naboru do projektu.
 
Część 4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia dla każdej części:
od dnia 14.02.2011 do dnia 31.12.2012r. Z prowadzenia zajęć wykluczone są miesiące wakacyjne lipiec sierpień 2011 oraz lipiec sierpień 2012 r.
 
Część 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.      Spełniają warunek określony w art. 22, ust. 1, pkt. 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.      Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy w zakresie części zamówienia na które składane są dokumenty.
3.      Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
 
a)      w przypadku składania oferty w części I
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka polskiego (odbyte kursy szkolenia)
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka polskiego dla    dzieci w wieku szkolnym min. 5 lat pracy,
- osoba jest nauczycielem czynnym.
 
b)      w przypadku składania oferty w części II, III
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
- osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku filologia angielska),
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
- osoba jest nauczycielem czynnym.
 
c)      w przypadku składania oferty w części IV
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- osobą posiadającą kwalifikacje do nauczania matematyki (ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku matematycznym),
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki minimum 5 lat.
- osoba jest nauczycielem czynnym.
 
d)      w przypadku składania oferty w części V,
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć- ukończenie kursu – Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć wymienionych w części V min 5 lat.
 
 
e)      w przypadku składania oferty w części VI,
- wykształcenie wyższe magisterskie bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z przygotowaniem pedagogicznym,
- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotecznych
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć wymienionych w części VI min 5 lat.
 
f)       w przypadku składania oferty w części VII,
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć- studia magisterskie lub licencjackie o kierunku wychowanie fizyczne.
- ukończony kurs gimnastyki korekcyjnej
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć sportowych min 5 lat.
 
g)      w przypadku składania oferty w części VIII,
- wykształcenie wyższe magisterskie
- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z psychologiem
- osobą posiadającą doświadczenie na stanowisku psychologa min. 5 lat.  
 
h)      w przypadku składania oferty w części IX,
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika
- ukończone kursy/ szkolenia pedagogiczne (przygotowujące do pracy z dziećmi problemowymi, z rodzin z problemem alkoholowym)
- osobą posiadającą doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć/poradnictwa pedagogicznego min 3 lat.
 
i)        w przypadku składania oferty w części X,:
- osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- osobą posiadającą ukończone studia podyplomowe z logopedii,
- osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych,
- osoba jest nauczycielem czynnym,
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 , (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);
 
6) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
(do potwierdzenia – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków według formuły spełnia - nie spełnia. Dokumenty powyższe powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
Część 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
- Oferta przetargowa wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w Części 5 pkt. 3, pkt. a, b, c, d, e, f, g, h, i
- Wykaz usług realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonywanych nadal stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ
- Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepis § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).
- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych Wykonawców.
- oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, powinna być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
- wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
- spełnienie warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie rozpatrzone łącznie dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe warunki powinien spełniać osobno każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.
- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Część 7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.
Uprawniona osoba do kontaktowania się z Wykonawcami:
Koordynator Projektu Justyna Goliat  –tel. 507 298 997
e-mail: j.goliat@op.pl
 
Część 8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
Część 9. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Część 10. Opis sposobu przygotowania oferty
1)      Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszania zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
2)      Na kopercie należy umieścić nazwę i dokładny adres Zamawiającego, nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz napis:
 
„Przetarg nieograniczony:
Nabór personelu do prowadzenia zajęć w ramach projektupt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Nie otwierać do dnia 3 lutego 2011 r. do godz. 9:30”
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
3)      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
4)      Ofertę należy złożyć w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.
5)      Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
6)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7)      Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8)      Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.
9)      Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10) Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.
11) Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
12)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która sporządzona może być dla dowolnej ilości części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż 1 ofertę lub złoży ofertę wariantową, spowoduje to odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
13) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy.
 
Część 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354
27-215 Wąchock
do dnia 3 lutego 2011 r. do godz. 09:00
 
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00 na sekretariacie szkoły.
 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03 luty 2011 r. o godz. 09:30 w:
Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock w sekretariacie szkoły
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
 
Część 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (w przypadku umów cywilno-prawnych również należne składki ZUS ze strony pracodawcy).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Ostateczna cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 
Część 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena oferty – 100%,
oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
                        cena najniższa
cena oferty = ---------------------- x 100 pkt.
                        cena badana
gdzie:
cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych,
cena badana – wartość brutto oferty badanej.
 
W przypadku, dwóch lub więcej Wykonawców, którzy uzyskali 100 pkt. na dane zadanie przeprowadza się z tymi Wykonawcami rozmowę kwalifikacyjną.
 
Część 14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 
Część 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
Część 16. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
 
Istotne dla stron postanowienia:
-Zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte umową, lub nie stosuje się do uzasadnionych uwag Zamawiającego.
2) Wykonawca zaleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
-W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia nie z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do nie naliczania odsetek karnych.
-Zamawiający potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - o ile zajdzie prawny obowiązek potrącania składek w tym zakresie (dot. osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą)
 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach:
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
- jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu.
-wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
Część 17. Środki ochrony prawnej:
 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI – „Środki ochrony pranej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Część 18. Pozostałe informacje:
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiające nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w maksymalnej ilości 10.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Część 19. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Część 20. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz realizowanych usług
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 19:42:01 - Formularz ofertowy (290.00 kB)
2011-01-27 20:01:10 - Wykaz realizowanych usług (256.50 kB)
2011-01-27 20:02:09 - Wzór umowy (292.00 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór personelu do prowadzenia zajęć w ramach projektupt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi”
Podmiot udostępniający: Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wytworzyła informację: Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która odpowiada za treść: Gmina Wąchock/Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 15:33:24
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 15:33:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-28 08:08:50

Wersja do wydruku...

corner   corner