logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > luty > 2011-02-01
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina, mięso, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo i ciasta, artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku

 

Wąchock: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina, mięso, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo i ciasta, artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://.gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina, mięso, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo i ciasta, artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych (wędlina, mięso, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo i ciasta, artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zadanie składa się z 7 odrębnych części: Część I - dostawa wędlin , Część II - dostawa mięsa, Część III - dostawa nabiału, Część IV - dostawa warzyw i owoców, Część V - dostawa pieczywa i ciast, Część VI - dostawa artykułów spożywczych różnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, , 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.11.40.00-0, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.11.10.00-9, 15.13.10.00-5, 15.13.11.35-0, 15.13.11.30-5, 15.89.40.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Wykonawcy załączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
·         Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - OŚWIADCZENIE nr 1 (zgodnie z art. 22 ust. 1) ustawy Prawo Zamówień. Ponadto
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:-
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się ze ilość dzieci w wieku przedszkolnym ulegnie zmniejszeniu lub frekwencja dzieci w odbywanych zajęciach przedszkolnych będzie utrzymywała się na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia (nie więcej niż 20%).
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://.gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: mgr inż. Wojciech Nagłowski Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Promocji Gminy tel. 041 273-61-46 Pon. - Piątek w godz. 7:45 - 15:45 Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat: Urząd Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Parówki cielęce kg 150 300 2 Kiełbasa cienka kg 75 150 3 Polędwica sopocka kg 67.5 135 4 Szynka wieprzowa kg 90 180 5 Szynka drobiowa kg 67.5 135 6 Schab pieczony kg 45 90.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.30-5, 15.13.11.35-0.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( mięso) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( mięso) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Łopatka bez kości kg 120 240 2 Wołowina bez kości kg 120 240 3 Schab bez kości kg 135 270 4 Pierś z kurczaka kg 135 270 5 Żeberka kg 37,5 75 6 Kości od schabu kg 75 150 7 Podudzie z Kurczaka kg 112,50 225 8 Korpus z kurczaka kg 75 150 9 Indyk kg 75 150 10 Mięso drobiowe kg 75 150 11 Pręga wołowa kg 60 120.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.30.00-3, 15.11.10.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.13.10.00-5.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( nabiał) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( nabiał) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Mleko l 3 000 6 000 2 Śmietana Szt. 750 1 500 3 Ser Biały kg 150 300 4 Ser żółty kg 37,5 75 5 Jogurt naturalny szt. 300 600 6 Jogurt owocowy szt. 2 250 4 500 7 Serek almette szt. 150 300 8 Serek Homo szt. 300 600 9 Masło szt. 600 1 200 10 Jajka szt. 3 000 6 000.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( warzywa i owoce) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola - Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( warzywa i owoce) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola - Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Marchew kg 187,5 374 2 Pietruszka kg 90 180 3 Seler kg 90 180 4 Por kg 75 150 5 Buraki kg 112,5 225 6 Kapusta Kiszona kg 75 150 7 Kapusta Pekińska kg 75 150 8 Ogórki Kiszone kg 75 150 9 Ogórki Świeże kg 22,5 45 10 Sałata szt. 240 480 11 Banany kg 510 1100 12 Mandarynki kg 150 300 13 Pomarańcze kg 345 690 14 Kiwi kg 75 150 15 Truskawki kg 75 150 16 Jabłka kg 600 1 200 17 Gruszki kg 60 120 18 Ziemniaki kg 3 000 6 000 19 Cebula kg 45 90 20 Kalafior szt. 90 180.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( pieczywo i ciasta) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( pieczywo i ciasta) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Chleb razowy 420 g szt. 150 300 2 Bułka mała 40 g szt. 24 000 48000 3 Chleb 60g szt. 375 750 4 Szarlotka ciasto kg 75 150 5 Ciastka kruche kg 45 90 6 Rogaliki drożdżowe szt. 30 60.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych ( artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie dla Przedszkola -Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. l.p Nazwa towaru J.m Ilość art. Na 1 rok Ilość art. Na 2 lata 1 Cukier kg 270 540 2 Przyprawa Kucharek (op. 250 g) szt. 225 450 3 Oliwa L 150 300 4 Koncentrat pomidorowy 200 g szt. 120 240 5 Mąka kg 150 300 6 Kasza jęczmienna kg 60 120 7 Ryż kg 45 90 8 Bułka Tarta szt. 120 240 9 Makaron 500 g szt. 180 360 10 Barszcz biały 500 g szt. 90 180 11 Zacierka szt. 120 240 12 Dżem owocowy 270 g szt. 120 240 13 Syrop owocowy 420 g szt. 105 210 14 Ketchup szt. 60 120 15 Soki wieloowocowe małe w kartonikach ze słomką szt. 3000 6 000 16 Chrzan 180 g szt. 60 120 17 Paluszki szt. 150 300 18 Budyń szt. 300 600 19 Kisiel szt. 300 600 20 Galaretka szt. 300 600 21 Pasztet Mazowiecki szt. 60 120 22 Paszteciki drobiowe szt. 90 180 23 Drożdże szt. 60 120 24 Majeranek szt. 90 180 25 Pieprz Mielony szt. 30 60 26 Liść laurowy szt. 50 100 27 Ziele angielskie szt. 30 60 28 Sól kg 45 90 29 Przyprawa do kurczaka szt. 60 120 30 Proszek do pieczenia szt. 90 180.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.89.40.00-1.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-01 13:03:17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (394.00 kB)
2011-02-01 13:09:07 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (479.00 kB)
2011-02-01 13:09:53 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (344.00 kB)

Nazwa dokumentu: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (wędlina, mięso, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo i ciasta, artykuły spożywcze różne) do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-02-01 13:01:48
Data udostępnienia informacji: 2011-02-01 13:01:48
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 13:10:22

Wersja do wydruku...

corner   corner