logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec > 2011-03-02
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita

 

Wąchock: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
 
 
Numer ogłoszenia: 70253 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi , Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 41 27 12 012, faks 41 27 12 012.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwielkawies.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Szkoła Podstawowa - szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Cel główny projektu : osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu /o 5 %. w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 % w 2012 względem roku 2011/ w dwuletnim okresie realizacji projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez 9 zadań: 1/ Zajęcia z języka polskiego dla klas IV- VI -W świecie słów-, - 4 h/m-c dla każdej z klas 2/ Zajęcia z języka angielskiego dla klas I -VI -Z angielskim za pan brat-. 4 h/m-c dla każdej z klas 3/ Zajęcia z matematyki dla klas IV-VI-Ja tez potrafię-. 4 h/m-c dla każdej z klas 4/ Zajęcia w centrum biblioteki multimedialnej dla kl. IV -VI -Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy- 4 h/m-c dla każdej z klas 5/ Zajęcia dla klas I-III -W świecie Baśni i fantazji- gry i zabawy. 4 h/m-c dla każdej z klas 6/ Zajęcia sportowe -Ruch rzeźbi umysł- dla klas IV -VI. 8 h/m-c dla każdej z klas 7/ Utworzenie punktu psychologiczno- pedagogiczno -logopedycznego. 4 h/m-c dla każdego specjalisty /12 h w m-cu/ 8/ Organizacja wyjazdów edukacyjnych. 9/ Zarządzanie projektem. Grupę docelową stanowi 90 uczniów Szkoły Podstawnej w Wielkiej Wsi Koordynator jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w oparciu o wniosek, w tym m.in.: a/ Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej /Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej /Ministerstwa Rozwoju Regionalnego/ i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. b/ Kierowanie i nadzór nad pracami Biura projektu. c/ Nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu. d/ Nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz. e/ Nadzór nad sporządzaniem, weryfikacją i zatwierdzaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w ramach projektu. f/ Zapewnienie prowadzenia rachunkowości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie. g/ Udział w pracach Komisji Przetargowej. h/ Niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań. i/ Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorem Szkoły. j/ Organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu. k/ Zapewnienie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących finansowania i realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej. l/ Zapewnienie wglądu do dokumentacji projektu upoważnionym instytucjom. m/ Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych oraz końcowych części i całości projektu. n/ Podpisywanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w Biurze. o/ Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR. p/ Sporządzanie i nadzór nad zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu. q/ Sporządzenie i weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nabór personelu na zajęcia pozalekcyjne. r/ Sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości. s/ Przygotowanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Harmonogramów Płatności i Harmonogramów rzeczowo-finansowych. t/ Udzielenie pracownikom biura pomocy i wytycznych w zakresie wykonywanych zadań..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: m.in. - rozliczenie minimum jednego projektu edukacyjnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, /referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie/. - minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z Działania 9.1.1 lub 9.1.2, oraz na podstawie oświadczenia nr 1.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada: m.in. - wykształcenie wyższe magisterskie, - rozliczenie finansowe co najmniej 1 projektu współfinansowanego z POKL, - udokumentowane kwalifikacje do zarządzania funduszami unijnymi -odbyte kursy szkolenia o tematyce realizacji projektów współfinansowanych z EFS/ oraz na podstawie oświadczenia nr 1.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Potwierdzenie : - rozliczenie minimum jednego projektu edukacyjnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, /referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie/. - minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z Działania 9.1.1 lub 9.1.2, /referencje lub inny dokument potwierdzający /. - udokumentowane kwalifikacje do zarządzania funduszami unijnymi -odbyte kursy szkolenia o tematyce realizacji projektów współfinansowanych z EFS - dokumenty potwierdzajace.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu, -zmiana wysokości podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwielkawies.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2011 godzina 09:30, miejsce: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania: 2011-03-02 16:57:00 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (287.50 kB)
2011-03-02 17:00:08 - Załącznik Nr 1 - Oferta (263.50 kB)
2011-03-02 17:05:40 - Załącznik Nr 2 - Wykaz osób (225.00 kB)
2011-03-02 17:11:57 - Załącznik Nr 3 - Umowa (273.50 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. -Wielkie nadzieje edukacyjne --- Wielkiej Wsi- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Wrona
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wrona
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02 16:49:02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-02 16:49:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-02 17:18:25

Wersja do wydruku...

corner   corner