logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec > 2011-03-08
Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie Gminy Wąchock.

 

Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie Gminy Wąchock.

Numer ogłoszenia: 38532 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel.  041 27 36 130  041 27 36 130 , faks 041 27 36 159.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie Gminy Wąchock..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa i żużla wielkopiecowego polegające na wbudowywaniu na wskazywanych przez Zamawiającego drogach odpowiedniego materiału dostarczonego przez Wykonawcę, wyrównaniu dróg równiarką i zawałowaniu walcem samojezdnym. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę: 1 równiarki i 1 walca wibracyjnego samojezdnego (co najmniej 10 tonowy). Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe pracy równiarki i walca za godzinę nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Zadanie rozliczane będzie poprzez sumowanie godzin pracy równiarki i walca zaangażowanych w jego realizację. 2.Wykonanie usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, a w szczególności transport kruszywa, żużla wielkopiecowego na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę 1 środka transportu o ładowności 10 - 12 t - pojazd samowyładowczy. Pojazd musi być technicznie sprawny, posiadać dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem. Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe za 1 tonę kruszywa oraz żużla wielkopiecowego z transportem nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC i NW przez cały czas trwania umowy. 3.Wykonanie usługi polegającej na oczyszczaniu wskazanych przez Zamawiającego elementów odwadniających, a w szczególności: - odmulenie rowów odwadniających, średnia głębokość odmulenia 25 cm, z wywozem urobku samochodem w wskazane przez Zamawiającego miejsce. - odmulenie przepustów drogowych, pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi o śr. powyżej 60 cm z wywozem urobku samochodem w wskazane przez Zamawiającego miejsce, - odmulenie przepustów zjazdowych indywidualnych o śr. do 60 cm łącznie wywozem urobku samochodem w wskazane przez Zamawiającego miejsce. Podane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe za 1 mb odmulenia rowów i przepustów nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę 1 szt. koparko - ładowarki oraz 1 szt. samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem. 4.Wykonanie usługi polegającej na remoncie wskazanych przez Zamawiającego przepustów pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi, a w szczególności: - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 40 cm - materiał Wykonawcy, - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 40 cm - materiał Zamawiającego, - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm - materiał Wykonawcy, - wymianie części przelotowej przepustu o śr. 50 lub 60 cm - materiał Zamawiającego, - wymianie części przelotowej przepustów o śr. 80 cm - materiał Wykonawcy - Wymianie części przelotowej przepustów o śr. 80 cm - materiał Zamawiającego - wymianie murków czołowych prefabrykowanych dla średnic 40 - 60 cm - materiał Wykonawcy, - wymianie murków czołowych prefabrykowanych dla średnicy 80 cm - materiał Wykonawcy. Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe za 1 mb wymiany części przelotowej przepustów oraz za 1 szt. wymiany murków czołowych prefabrykowanych nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko - ładowarki oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem. 5.Wykonanie usługi polegającej na odtworzeniu rowów odwodnieniowych wskazanych przez Zamawiającego z wywozem urobku poza teren prac , na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 m³ odtworzonego rowu nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko - ładowarki, oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. 6.Wykonanie usługi związanej z wycinką krzewów, która obejmuje wycięcie i wykarczowanie krzaków i dzikiego zadrzewienia, wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren prac, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po ich wykarczowaniu. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni oczyszczonego terenu objętego usługą nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę samochodu ciężarowego ładowności do 5 t oraz koparko - ładowarki. 7.Wykonanie usługi polegającej na umocnieniu wskazanych przez Zamawiającego skarp rowów, a w szczególności: - płytkami chodnikowymi - materiał Wykonawcy - płytkami chodnikowymi - materiał Zamawiającego - ażurowymi elementami prefabrykowanymi o gr. 6 cm - materiał Wykonawcy. Podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe za 1 m2 umocnienia skarp nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę koparko - ładowarki oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. Zamawiający będzie zlecał usługę z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę co najmniej 2 szt. pił mechanicznych, koparko - ładowarki oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 5 t. 8.Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 9.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. 10. Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo. 11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. 12.Zakres usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. 13.Postawą do określenia terminu zakończenia zleconej usługi jest protokół odbioru robót dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 14.Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania usługi, a po jej zakończeniu pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem co najmniej jednego zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego oraz usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg porównywalnego z przedmiotem niniejszego zamówienia ( powyższe zadania mogą być zrealizowane w ramach jednego kontraktu lub odrębnych umów) zgodnie z załącznikiem nr 6
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże że posiada jednostki sprzętu i środki transportu zapewniające wykonanie prac zgodne z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym: - równiarka - 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny - 1 szt. (co najmniej 10 tonowy) - samochód samowyładowczy 10 - 12 t -szt.1 - koparko - ładowarka - szt. 1 - samochód ciężarowy o ładowności do 5 t - szt. 1 - piły mechaniczne - szt. 2
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót - załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji podpisany przez Wykonawcę sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ 3. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał; wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ. 4. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 7 SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki do pobrania: 2011-03-08 13:03:06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (236.20 kB)

Nazwa dokumentu: Bieżące utrzymanie dróg i obiektów znajdujących się w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z usługami transportowymi na terenie Gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-08 12:53:02
Data udostępnienia informacji: 2011-03-08 12:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-08 13:05:26

Wersja do wydruku...

corner   corner