logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec > 2011-03-25
Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki P

Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 54054 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi , Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 41 27 12 012, faks 41 27 12 012.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwielkawies.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Szkoła Podstawowa - szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu końcowego klasy VI (o 5 proc. w roku 2011 względem roku 2010 i kolejne 5 proc. w 2012 względem roku 2011) w dwuletnim okresie realizacji projektu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Opis zamówienia: Część I: Prowadzenie zajęć z języka polskiego -W świecie słów - dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 5 do 7osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 12:45- 13:30 klasa V Wtorek 13:35- 14:20 klasa IV Wtorek 14:25- 15:10 klasa VI Część II: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego -Z angielskim za pan brat- dla klas I, II, III Zajęcia dla grup od 5 do 7 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Poniedziałek 13.35 - 14.20 klasa I Wtorek 12:45- 13:30 - klasa II Wtorek 13.35-14.20 - klasa III Część III: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego -Z angielskim za pan brat- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 7 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Środa 14:25- 15:10 - klasa IV Piątek 13:35- 14:20 - klasa V Piątek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część IV: Prowadzenie zajęć z matematyki -Ja też potrafię- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Czwartek 12:45- 13:30 - klasa IV Czwartek 13:35- 14:20 - klasa V Czwartek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część V: Prowadzenie zajęć w centrum biblioteki multimedialnej -Bezpieczna sieć jest źródłem wiedzy- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 6 do 9 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 12:45- 13:30 - klasa V Wtorek 13:35- 14:20 - klasa IV Czwartek 14:25- 15:10 - klasa VI. Część VI: Prowadzenie zajęć z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III Zajęcia dla grup od 4 do 8 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 228 (po 76 h dydaktycznych na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Wtorek 11:50- 12:35 - klasa II, Czwartek 12:45- 13:30 - klasa I, Czwartek 13:35- 14:20 - klasa III. Część VII: Prowadzenie zajęć sportowych -Ruch rzeźbi umysł- dla klas IV, V, VI Zajęcia dla grup od 10 do 16 osób w jednej grupie (klasie). W łącznej ilości godzin (45 minutowych) dla 3 grup w trakcie realizacji projektu: 456 (po 152 h dydaktyczne na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 2 h dydaktyczne 45 minutowe dla każdej z grup. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następujących terminach: Sobota 10:00- 11:30 - klasa IV, Sobota 11:40- 13 10 - klasa V, Sobota 13:20- 14:50 - klasa VI. Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę w częściach I-VII: 1.Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 2.Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 3.Prowadzenie dokumentacji zajęć (listy obecności, dzienników zajęć, wykonywanie zdjęć, dokumentowanie zajęć pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora). 4.Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć. 5.Realizacja ustalonego programu zajęć. 6.Monitoring i informowanie o postępach dzieci w nauce. Część VIII: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z psychologiem. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum po 2 h co dwa tygodnie (I, III tydzień miesiąca). W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Poniedziałek 15:00- 16:30. Część IX: Przeprowadzenie zajęć z pedagogiem Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z pedagogiem. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum raz w tygodniu po 1 h dydaktycznej 45 minutowej. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Wtorek 15:30- 16:15 Część X: Przeprowadzenie zajęć z logopedą Zajęcia/spotkania indywidualne bądź grupowe dla grupy minimum 10 os. w jednym roku szkolnym. Razem w ciągu 2 lat weźmie udział minimum 20 os. w zajęciach z logopedą. Łączna ilość godzin dydaktycznych (45 minutowych) w trakcie realizacji projektu: 76 Zajęcia/spotkania odbywać się będą minimum co dwa tygodnie po 2 h dydaktyczne 45 minutowe (II, IV tydzień miesiąca). W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia są planowane w następującym terminie: Poniedziałek 13:35 - 15:10. Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę w części VIII, IX, X: 1.Ścisła współpraca z koordynatorem i asystentem koordynatora projektu. 2.Terminowe i właściwe realizowanie powierzonych zadań. 3.Prowadzenie dokumentacji zajęć (listy obecności, dzienników zajęć, wykonywanie zdjęć, dokumentowanie zajęć pracami uczestników, przeprowadzenie ankiet i inne zlecone w tym zakresie przez Koordynatora lub Asystenta Koordynatora). 4.Sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas zajęć. 5.Realizacja ustalonego programu zajęć. 6.Indywidualna praca z dzieckiem (diagnoza). 7.Monitoring i informowanie o postępach dzieci. Zamawiający dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość realizacji zajęć kumulatywnie (np. 2 razy w tygodniu dla 1 grupy) oraz w innych dniach i godzinach (o ile nie pokrywają się z zajęciami podstawowymi danej grupy). Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się m.in.: przerwy świąteczne, ferie, zawieszenie zajęć w placówce z powodu: epidemii, trudności z dojazdem dzieci do szkoły spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz inne uznane przez Dyrektora SP w Wielkiej Wsi za zasadne. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin i dni realizacji zamówienia w roku szkolnym 2011/2012, który będzie dostosowany do nowego planu zajęć przyjętego w placówce. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników zajęć w roku szkolnym 2011/2012, który może być spowodowany wynikami nowego naboru do projektu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych części zamówienia muszą to być osoby, które spełniają przesłanki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.)
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a)w przypadku części I prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - posiadającym kwalifikacje do nauczania języka polskiego - posiadającym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w kt. były prowadzone zajęcia b)w przypadku części II, III prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym - posiadającym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku filologia angielska) - posiadającym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w kt. były prowadzone zajęcia c)w przypadku części IV prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - posiadającym kwalifikacje do nauczania matematyki (ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku matematycznym), - posiadającym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki dla uczniów szkół podstawowych np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w którym. były prowadzone zajęcia d)w przypadku części V prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, - posiadającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć np. ukończenie kursu - Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. e)w przypadku części VI prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z przygotowaniem pedagogicznym, - posiadającym kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w kt. były prowadzone zajęcia f)w przypadku części VII prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - posiadającym kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć- studia magisterskie lub licencjackie o kierunku wychowanie fizyczne - posiadającym ukończony kurs gimnastyki korekcyjnej. g)w przypadku części VIII prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu psychologii, - posiadającym kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć z psychologiem dla uczniów szkoły podstawowej. h)w przypadku części IX prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku pedagogika - posiadającym ukończone kursy/ szkolenia pedagogiczne (przygotowujące do pracy z dziećmi problemowymi, z rodzin z problemem alkoholowym) - posiadającym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć/ poradnictwa pedagogicznego dla uczniów szkoły podstawowej np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w kt. były prowadzone zajęcia i)w przypadku części X prowadzącym/ą/i z: - wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - posiadającym ukończone studia podyplomowe z logopedii - posiadającym doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych dla uczniów szkoły podstawowej np. kserokopia umowy/ referencje, zaświadczenie podmiotu, w kt. były prowadzone zajęcia
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Złożenie oświadczenia nr 1 /załacznik do SIWZ/.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 2.jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu. 3.wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie jest natomiast możliwa zmiana samego Wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu osobę o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego na mocy SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów realizacji zadania, w sytuacji wystąpienia zdarzeń natury losowej tj. zdarzeń nagłych, zewnętrznych, które są niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które stanowią przeszkodę w realizacji umowy wg pierwotnych terminów, a których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec (siła wyższa).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwielkawies.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011

Załączniki do pobrania: 2011-03-25 12:21:25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (703.04 kB)
2011-03-25 12:23:33 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (779.03 kB)
2011-03-25 12:29:22 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (538.88 kB)
2011-03-25 12:30:39 - Załącznik Nr 3 (631.98 kB)

Nazwa dokumentu: Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki P
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Wrona
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wrona
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-25 11:47:18
Data udostępnienia informacji: 2011-03-25 11:47:18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-25 12:34:26

Wersja do wydruku...

corner   corner