logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > marzec > 2011-03-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneProwadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naBudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

 

Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Rataje i Parszów – gmina Wąchock 

                            
Numer ogłoszenia: 54822 - 2011 ; data zamieszczenia: 25.03.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock                             

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia są :  

 

Etap I „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje”.                                                                                  

    1.1. kanał grawitacyjny bez przyłączy PCV Ø 200 – 2517,00 m,

    1.2. kanał tłoczny PE Ø 90 – 614,00 m

    1.3. studnie kanalizacyjne – 98 zst.

    1.4. przepompownie sieciowe P1 i P4 których systemy monitorujące należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną z automatyką posiadającą koder do transmisji danych z przepompowni który będzie mógł współpracować z bezprzewodowym systemem monitoringu firmy Instalbud Szepielak.

    1.5. próba szczelności

    1.6. obsługa geodezyjna

    1.7. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego

    1.8. inspekcja telewizyjna kanalizacji

    1.9. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów

    1.10. kanał grawitacyjny bez przyłączy PCV Ø 200 – 2084,00 m,

    1.11. kanał grawitacyjny z rur PE Ø 225 – 132 m

    1.12. kanał tłoczny PE Ø 90 – 825,00 m

    1.13. studnie kanalizacyjne – 77 szt.

    1.14. przepompownia sieciowa P4 której system monitorujący należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną z automatyką posiadającą koder do transmisji danych z przepompowni który będzie mógł współpracować z bezprzewodowym systemem monitoringu firmy Instalbud Szepielak.

    1.15.  próba szczelności

    1.16. obsługa geodezyjna

    1.17. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego

    1.18. inspekcja telewizyjna kanalizacji

    1.19. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- zakres: wykonanie ok. 280 m kanalizacji sanitarnej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0, 45232440-8, 45232423-3,

    45223252-0, 45311000-0, 45314300-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: I etap - budowa kanalizacji w miejscowości Rataje rozpoczęcie w ciągu 10 dni licząc od daty podpisania umowy, zakończenie do dnia 31.08.2011 r.

II etap – budowa kanalizacji w miejscowości Parszów rozpoczęcie robót najpóźniej od dnia 05.10.2011 r. zakończenie do dnia 15.08.2012 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 41000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                                                Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7  ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty.  Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.

4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

5.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji

c) określać termin ważności

d) określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane  w art. 46 ust. 4a  i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, lub pełnomocnictw.

7. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

8.  Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Pzp.

 

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy sieci wod-kan o wartości minimum 1800000,00 zł – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub referencji.

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji tego zamówienia, oraz  przedłoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym:

         a) kierownik budowy w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne  – osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

         b) kierownik robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg – osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w w/w  specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1500000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.4 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.6. dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Załączniki do pobrania: 2011-03-25 14:49:06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (223.56 kB)
2011-03-25 22:06:43 - Etap 1 (19.47 MB)
2011-03-26 07:34:51 - Etap 2 (25.61 MB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneProwadzonym w trybie przetargu nieograniczonego naBudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-25 14:45:11
Data udostępnienia informacji: 2011-03-25 14:45:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-26 07:52:38

Wersja do wydruku...

corner   corner