logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > kwiecień > 2011-04-14
Kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock”.

Wąchock dnia 14.04.2011 r.

 
 
 
Dotyczy zamówienia poniżej 14000,00 euro
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 
 
Zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock”.
 
 
 
I. Zamawiający:
Gmina Wąchock,
27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (41) 27 – 36 – 130
 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji opisanego poniżej zakresu robót: 
Etap I „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje”.                                                                                  
    1.1. kanał grawitacyjny bez przyłączy PCV Ø 200 – 2517,00 m,
    1.2. kanał tłoczny PE Ø 90 – 614,00 m
    1.3. studnie kanalizacyjne 98 szt.
    1.4. przepompownie sieciowe P1 i P4 których systemy monitorujące należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną z automatyką posiadającą koder do transmisji danych z przepompowni który będzie mógł współpracować z bezprzewodowym systemem monitoringu firmy Instalbud Szepielak.
    1.5. próba szczelności
    1.6. obsługa geodezyjna
    1.7. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego
    1.8. inspekcja telewizyjna kanalizacji
    1.9. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów
    1.10. kanał grawitacyjny bez przyłączy PCV Ø 200 – 2084,00 m,
    1.11. kanał grawitacyjny z rur PE Ø 225 – 132 m
    1.12. kanał tłoczny PE Ø 90 – 825,00 m
    1.13. Studnie kanalizacyjne – 77 szt.
    1.14. przepompownia sieciowa P4 której system monitorujący należy wyposażyć w sondę hydrostatyczną z automatyką posiadającą koder do transmisji danych z przepompowni który będzie mógł współpracować z bezprzewodowym systemem monitoringu firmy Instalbud Szepielak.
    1.15. próba szczelności
    1.16. obsługa geodezyjna
    1.17. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego
    1.18. inspekcja telewizyjna kanalizacji
    1.19. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
   III. Termin wykonania zamówienia
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.09.2012 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji dzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim ustalony został na dzień 15.08.2012 r.
Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. 
W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia:
a) w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne  – osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
         b) w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
         c) w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg – osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w w/w  specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta powinna obejmować całość zamówienia (wszystkie specjalności wymienione w rozdz. IV), oferty które nie będą obejmowały w/w specjalności w komplecie będą odrzucone.
VI. Kryteria oceny ofert – najniższa cena.
Szacunkowa wartość robót budowlanych ok. 2700000,00 zł brutto przy czym:
- udział robót branży sieci elektrycznych stanowi ok. 1% wartości robót budowlanych ogółem,
- udział robót branży drogowej stanowi ok. 4% wartości robót budowlanych ogółem
- udział robót branży sieci kanalizacyjnych stanowi ok. 95% wartości robót budowlanych ogółem.
Cenę oferty należy określić jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
            Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej: http://gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi, rok 2011 miesiąc marzec inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock”.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta powinna zawierać nazwę inwestycji, wynagrodzenie, jeżeli wykonawca jest płatnikiem VAT to kwotę netto, brutto oraz kwotę podatku VAT, natomiast osoby fizyczne podają tylko kwotę brutto. W ofercie należy umieścić dane osób które będą realizowały zamówienie z określeniem branży. Do oferty należy załączyć potwierdzone kopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwego samorządu zawodowego.
VII. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, do dnia 21.04.2011 r. do godz. 1500 pok. nr 10 – sekretariat.
 
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.
        Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji tel.(41) 273 61 36
          w godz. 800 – 15 30,pokój Nr 5.
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela
 

Nazwa dokumentu: Kompleksowy nadzur inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rataje i Parszów – gmina Wąchock”.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14 17:38:03
Data udostępnienia informacji: 2011-04-14 17:38:03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 17:46:33

Wersja do wydruku...

corner   corner