logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > kwiecień > 2011-04-26
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011r. ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011r. ZADAŃ PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zm.)
Zakres
Rodzaj zadań wspieranych
Wysokość środków na dotację
Termin realizacji zadania
Formy i warunki realizacji zadania
Wielkość dotacji przyznana
w 2010r.
 
Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura fizyczna i sport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura
 i ochrona dziedzictwa narodowego
 
- prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych
 i opiekuńczych,
 
- profilaktyka środowiskowa, działania edukacyjne dla dzieci
i młodzieży,
 
- edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
 
 
 
 
 
 
 
 
-inicjowanie
 i wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,
 
- inicjowanie i wspieranie realizacji programów współzawodnictwa sportowego
w ramach gier zespołowych,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- upowszechnianie kultury jako formy wychowawczej, oddziałującej na kształtowanie potrzeb i zainteresowań lokalnej społeczności,
- wspieranie edukacji patriotycznej i kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kultywowanie tradycji, promowanie działań utrwalających tożsamość kulturową miasta, wspieranie organizacji kombatanckich,
- ochrona dóbr kultury oraz miejsc pamięci narodowej
 
10 000,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 500,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 000,00 zł.
VI/ 2011 -
XII/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI/2011 –
XII/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI/ 2011 – XII/2011
 
Warunki:
-realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa,
-prowadzenie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie informacji dotyczącej liczby uczestników objętych programem i zasad rekrutacji,
-uregulowana sytuacja formalno- prawna dotycząca możliwości korzystania z pomieszczeń, w których realizowanie będzie zadanie,
-udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć adekwatne do realizacji form,
-realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego i merytorycznego zadania,
 
 
Formy:
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych,
 na basenie i w halach sportowych,
-zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz
w świetlicach realizujących program socjoterapeutyczny,
 
 
Warunki:
-realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi
w danym zakresie przepisami prawa,
-prowadzenie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie informacji dot. liczby uczestników objętych programem i zasad rekrutacji,
-uregulowana sytuacja formalno- prawna dot. możliwości korzystania z pomieszczeń, w których realizowane będzie zadanie,
-udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć adekwatne do realizowanych form,
-realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego i merytorycznego zadania,
-realizowane zadanie mieści się w katalogu zadań statutowych,
 
 
Formy:
-organizowanie masowych imprez rekreacyjnych propagujących sportowy styl życia,
-organizowanie rajdów pieszych i rowerowych,
-organizacje grupowych zajęć rekreacyjno sportowych,
-organizowanie współzawodnictwa sportowego
w ramach lig amatorskich,
-organizowanie turniejów,
 
 
Warunki:
-realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi
w danym zakresie przepisami prawa,
-prowadzenie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie informacji dot. liczby uczestników objętych programem i zasad rekrutacji,
-uregulowana sytuacja formalno- prawna dot. możliwości korzystania z pomieszczeń, w których realizowane będzie zadanie,
-udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć adekwatne do realizowanych form,
-realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego i merytorycznego zadania,
-realizowane zadanie mieści się w katalogu zadań statutowych,
Formy:
- organizacja konferencji, wyjazdów edukacyjnych,
- organizacja przedsięwzięć inicjujących rozwijanie pasji i talentów,
- organizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji patriotycznej (rajdy śladami historycznych wydarzeń)
- organizacja konkursów, koncertów, widowisk, festiwali, przeglądów, spotkań oraz innych imprez kulturalnych,
- organizacja konferencji, wystaw, warsztatów,
- wspieranie wydawnictw utrwalających tożsamość kulturową miasta,
- organizacja przedsięwzięć tematycznie związanych historią miasta i okolic,
 
6 000,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 500,00 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 000,00 zł.
 
  
 
I.                    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
- Uzyskanie środków finansowych przez organizacje pozarządową na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu gminy na ten cel,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji zadania publicznego nie mogą przekroczyć 10% wartości otrzymanej dotacji.
- Środki finansowe przyznanie organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a). budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawy gruntów;
b). działalności gospodarczej, politycznej i religijnej;
c). pokrycia deficytu działalności organizacji;
d).utrzymania biura organizacji oraz wynagrodzeń statutowych;
f) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielanie dotacji,
g). prac remontowo budowlanych w części niedotyczącej realizowanego zadania,
h). podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów
 
II.                  KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
Zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą  – załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
 
III.                SPOSÓB I WARUNKI PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1). Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji, oznaczonej napisem „ Otwarty konkurs na realizację zadań pożytku publicznego” osobiście, za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock  
ul. Wielkowiejska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27maja 2011r. do godz. 15.00. decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu lub data stempla pocztowego. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr.1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2). Oferta musi obejmować zadanie zgodne z ogłoszonym konkursem.
3). Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk. W miejsca, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
4). Oferta powinna zawierać spis załączników.
5). Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
6). Poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
7). Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8). Oferty nieczytelne, niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
9). Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie. Złożenie dwóch lub więcej ofert w tym samym zakresie powoduje wyłączenie oferenta z konkursu.
10). W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie)
z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.
11)Protokół z przeprowadzonego konkursu, zatwierdzony przez Burmistrza jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularze ofertowe można otrzymać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pokój
Nr. 16 w godzinach 7.45 – 15.45. Warunki konkursowe oraz formularze ofertowe dostępne są również na stronie BIP Wąchock.
 
IV.               DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1). Aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu,
2). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2010 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,
3). Potwierdzonej kopi statutu lub innego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu,
4). Szczegółowy harmonogram wydatków,
5). Wykaz kadry, kwalifikacje do pracy (kserokopię dokumentów o posiadanych kwalifikacjach),
6). W przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.
 
V.                 TERMINY ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT
1). Oferty konkursowe będą rozpatrywane i opiniowane przez komisje konkursową.
2). Wyboru ofert dokona Burmistrz na podstawie ocen komisji konkursowej.
3). Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30 maja 2011r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1 pokój Nr.16                      
4). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2011r. 
5). Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  Wąchocku przy
 ul. Wielkowiejskiej 1 oraz na stronie BIP  urzędu.
6). Ogłaszający unieważnia konkurs ofert jeżeli:
- Nie złożono żadnej oferty lub żadnej ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacje o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej  na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
7). Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji
8). Złożenie oferty konkursowej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
9). Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonanego zadania zgodnie
z załącznikiem Nr.3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. 
10). Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 
 

Załączniki do pobrania: 2011-04-26 14:55:15 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (57.66 kB)

Nazwa dokumentu: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011r. ZADAŃ PUBLICZNYCH
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gembska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gembska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-26 14:48:39
Data udostępnienia informacji: 2011-04-26 14:48:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-26 14:57:02

Wersja do wydruku...

corner   corner