logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > maj > 2011-05-16
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock

Wąchock: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock
Numer ogłoszenia: 114528 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa boiska piłkarskiego o następujących parametrach: wymiary areny o nawierzchni z trawy syntetycznej - 30,0 x 60,0 m, wymiary całkowite boiska - 32,0 x 64,0 m, powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia - 2048,00 m2, powierzchnia projektowanej areny boiska - 1800,00 m2, długość obramowania boiska - 192,00 m Projektowane boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 60,0 m (płyta główna boiska), minimalne pasy wolne od przeszkód o szerokości: 1,0 m wzdłuż boiska oraz 2,0 m poza tylnymi liniami. Ogólne wymiary boiska szkolnego, które należy oznaczyć obrzeżami wynoszą 32,0 m x 64,0 m. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej - z trawy syntetycznej. Po stronie północnej boiska przyjęto dwa miejsca na trybuny przenośne/składane trzyrzędowe (ok. 100 miejsc siedzących). Całość boiska zakończona obrzeżem betonowym 20x6, na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Wykonanie podbudowy boiska z kruszywa wg. dokumentacji, równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie pomiarowej (4,0 m) - do 6mm. Dostawa i montaż geotkaniny separacyjnej pow. 2355,20 m2. Wokół boiska o nawierzchni sztucznej wykonanie trawników dywanowych siewem, mieszanką traw na trawnik sportowy o pow. 632,00 m2. Parametry techniczne trawy piłkarskiej : a. włókna fibrylowane polietylenowe, b. grubość całkowita nawierzchni min. 55 mm, c. gęstość min. 17 000 włókien/m2 d. Dtex. min. 11 000 e. ciężar całkowity min. 2 400 gr./m2 f. wypełnienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR, g. minimalne właściwości wytrzymałościowe: - wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm2; - wydłużenie względne przy zerwaniu 20 %; - wytrzymałość na rozdzieranie 100 N; Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowaną nawierzchnię wymaganych parametrów oraz spełnianie wymogów jakościowych wymagane będą przed jej montażem na budowie. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia powyższych dokumentów inspektorowi nadzoru przed wykonaniem prac. W przypadku braku tych badań na dzień składania oferty należy je przeprowadzić i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do czasu montażu nawierzchni. 2. Ogrodzenie boiska: długość całkowita ogrodzenia boiska - 214,00 m, wysokość ogrodzenia boiska - 4,10 m, furtka wejściowa o wym. w świetle 100 x 203 cm - 1,0 szt., brama wjazdowa/techniczna o wym. w świetle 300 x 203 cm - 1,0 szt., brama wjazdowa/wejście główne o wym. w świetle 300 x 203 cm - 1,0 szt. Na całym obwodzie projektowanego boiska sytuuje się ogrodzenie sportowe o wys. 4,10 m, które posiadać będzie bramę wjazdową/techniczną (od strony wschodniej - od drogi gminnej), oraz bramę/wejście główne i furtkę (od strony północnej - terenu szkoły podstawowej), wyposażone w zamki. Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe panelowe. Słupki systemowe w rozstawie osiowym co 250,0 cm. Panel nad bramą wjazdową (techniczną) - z siatki polipropylenowej (z uwagi na możliwość wejścia/wjazdu pojazdami o większych gabarytach niż przyjęta wysokość bramy wjazdowej. Słupki przy bramie i furtce ze stali ocynkowanej o wym. 80 x 80 x 4800 mm, natomiast na długości ogrodzenia o wym. 80 x 50 x 4800 mm. Oczka paneli/siatki według rysunków projektowego budowlanego (do połowy wysokości wymiar oczek 50 x 200 mm, powyżej ww. wysokości wymiar oczek 100 x 200 mm; średnica prętów w poziomie 2 x 8 mm/ w pionie 6 mm). 3. Elementy wyposażenia sportowego boiska. a. Bramki piłkarskie młodzieżowe (wraz z siatkami) o wym. 5,0 x 2,0 m - 2,0 szt., do piłki nożnej wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm; wymiary 5,0 x 2,0 m, zamontowane w tulejach ocynkowanych (montaż według zaleceń danego producenta - zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 4. Odwodnienie płyty boiska. Sieć perforowanych rur drenarskich (nitek zbiorczych) z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm ułożonych co 4,0 m odprowadzających wody deszczowe do studzienek rewizyjnych/ drenażu opaskowego za pośrednictwem przewodów zbierających z rur j.w. o średnicy 125 mm. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem min. 0,3 % w rowkach o szerokości min. 30 cm. Pod rurami należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 cm a rowek po ułożeniu rury wypełnić żwirem filtracyjnym o frakcji 4 - 16 mm. Odprowadzenie wody ze studzienek przewodami z rur kanalizacyjnych PVC do rowu odwadniającego w pasie drogowym drogi gminnej. Rury kanalizacyjne PVC należy układać ze spadkiem min. 0,5 % na podsypce piaskowej gr. 10 cm - po ułożeniu należy wykonać obsypkę z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypać ręcznie z zagęszczeniem warstwami o grubości max. 30 cm. Miejsca wprowadzenia rur do rowu odwadniającego należy uszczelnić/zastosować typowe rozwiązania według kart katalogowych typowych szczegółów drogowych. 5. Dojście. Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 72,0 m2, zakończony obrzeżem betonowym o wym. 20 x 6 cm. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Wykonawca spełni wszystkie wymagania umieszczone w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wyniesie 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, wymagany okres gwarancji na nawierzchnię syntetyczną oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wyniesie 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6, 45.45.00.00-6, 45.23.32.00-1, 45.23.24.52-5, 45.11.27.20-8, 45.11.11.00-9, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w terminie do dnia 31.05.2011 r. do godz. 10.00. 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - Przetarg nieograniczony - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej - Wadium, dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną - za zgodność z oryginałem, złączyć z ofertą. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), których elementami była budowa boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej, każde z zamówień o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (Załącznik nr 8 do SIWZ), tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie minimum 5-letnie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty podpisany i wypełniony zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawcę sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium tj. oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej. 4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ). 5. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a. konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, które wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, c. wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, d. wystąpienie tzw. siły wyższej, e. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Zaistnienie ww. okoliczności musi zostać wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. 3. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, c. jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych oraz zawiązanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić może jedynie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót ujętych w przedmiarze jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 4. Zmiany osobowe, tj.: a. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. 9 ppkt 1.1.3. niniejszej SIWZ b. zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój Nr 2, w godz. 7.45 - 15.45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat urzędu - pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2011-05-16 12:19:56 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (389.00 kB)
2011-05-16 12:55:44 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (39.68 MB)
2011-05-16 14:24:36 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (3.08 MB)
2011-05-16 14:26:10 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (201.00 kB)
2011-05-24 12:03:30 - Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia (221.03 kB)
2011-05-24 12:05:39 - Modyfikacja treści SIWZ (373.90 kB)
2011-05-31 15:45:15 - Wyjaśnienia treści SIWZ (208.42 kB)

Nazwa dokumentu: Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16 12:14:16
Data udostępnienia informacji: 2011-05-16 12:14:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-31 15:45:25

Wersja do wydruku...

corner   corner