logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > maj > 2011-05-16
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, GMINA WĄCHOCK UMOŻLIWIAJACE ROZWÓJ TURYSTYKI I AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

 

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, GMINA WĄCHOCK UMOŻLIWIAJACE ROZWÓJ TURYSTYKI I AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU


Numer ogłoszenia: 138249; data zamieszczenia: 16.05.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.  

  1. Przedmiotem zamówienia są : 

 

Druga część zakresu etapu I obejmująca

         wykonanie promenady spacerowej o pow. 1359,21 m2,

         montaż ławek 14 szt.,

         montaż koszy na śmieci 14 szt.,

         montaż stojaków na rowery 1 komplet na 10 stanowisk.

Etap II

         wykonanie promenady spacerowej o pow. 2058,79 m2,

         montaż ławek 25 szt.,

         montaż koszy na śmieci 25 szt.,

1.8. montaż stojaków na rowery 3 komplety po 10 stanowisk.

 

     1.9. humusowanie o obsiew mieszankami traw 1216 m2

 

1.10, ręczne kopanie rowów dla kabli 1073 m,

1.11. ręczne układanie kabli 1062,

1.12. ręczne stawianie słupów na fundamentach prefabrykowanych B-50, 30 szt,

1.13. badania i pomiary

1.14. obsługa geodezyjna,

1.15. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

1.16. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

 

2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.  

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45243510-0, 45246500-8, 45233000-9, 45112720-8, 45316110-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: rozpoczęcie w ciągu 3 dni licząc od daty podpisania umowy, zakończenie do dnia 30.08.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:

 

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                                                Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7  ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty.  Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.

4. Wadium wniesione w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

5.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock

b) określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji

c) określać termin ważności

d) określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją

e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane  w art. 46 ust. 4a  i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, lub pełnomocnictw.

7. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio.

8.  Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Pzp.

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy dróg lub obiektów drogowych typu promenady, ciągi spacerowe, place chodniki itp. o wartości minimum 100000,00 zł oraz co najmniej 1 robotę w zakresie budowy linii oświetleniowych o wartości minimum 50000,00 zł – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub referencji. W przypadku oferty składanej wspólnie przez wszystkich Wykonawców co najmniej jeden z nich musi spełniać w/w warunek.

                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji tego zamówienia, oraz  przedłoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym kadra kierownicza posiada uprawnienia budowlane w specjalności:

- instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne,

- konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg bez ograniczeń lub równoważne,

 

 

 

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.4 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.5. dotyczącej tych podmiotów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru końcowego); wg wzoru określonego w załączniku Nr 8 do SIWZ.
  • wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg wzoru określonego w załączniku Nr 9 do SIWZ.
  •         oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  •  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  •         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

Nazwa dokumentu: ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, GMINA WĄCHOCK UMOŻLIWIAJACE ROZWÓJ TURYSTYKI I AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16 14:29:34
Data udostępnienia informacji: 2011-05-16 14:29:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-16 15:26:46

Wersja do wydruku...

corner   corner