logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > czerwiec > 2011-06-14
Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie

Wąchock: Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie
Numer ogłoszenia: 157400 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie. Lokalizacja budowy: 27-215 Wąchock, Marcinków 39A, dz. ewid. nr: 491/2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: REMONT ZJAZDU ( remont istniejącego zjazdu o nawierzchni tłuczniowo żużlowej, materiał z rozbiórki częściowo do wykorzystania na terenie działki inwestora, pozostałość do wywozu ) Podstawowe dane zjazdu: szerokość zjazdu - 4,00 m, pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do ukształtowania drogi o wielkości 12,5 promila ze spadkiem w kierunku działki Inwestora. Wody opadowe odprowadzone do studzienki chłonnej usytuowanej na działce Inwestora, powierzchnia zjazdu - 40,77 m2, odwodnienie liniowe fi-150 mm z rusztem żeliwnym typu ciężkiego - 4,5 mb, studnia chłonna z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m. Konstrukcja zjazdu: nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej gr. 8 cm, warstwa wyrównawcza z piasku o gr. 4 cm, podbudowa tłuczniowa górna 6 cm, podbudowa tłuczniowa dolna 12 cm, piasek stabilizowany mechanicznie 10 cm. DROGI I MIEJSCA POSTOJOWE ( remont istniejących: drogi wewnętrznej oraz placu wjazdowo parkingowego o nawierzchni tłuczniowo żużlowej, materiał z rozbiórki częściowo do wykorzystania na terenie działki inwestora, pozostałość do wywozu ) Podstawowe dane : - powierzchnia - drogi i parkingi - 798,13 m2 Konstrukcja dróg i parkingów: nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej gr. 8 cm (kolorowa), warstwa wyrównawcza z piasku o gr. 4 cm, podbudowa tłuczniowa górna o gr. 6 cm, podbudowa tłuczniowa dolna o gr. 12 cm, warstwa piasku o gr. 10 cm, krawężniki betonowe 100x30x15cm. 3.3.CHODNIKI Podstawowe dane : - powierzchnia - chodniki - 397,16 m2 Konstrukcja chodników: nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej gr. 6 cm (kolorowa), warstwa wyrównawcza z piasku o gr. 3 cm, podbudowa tłuczniowa o gr. 11 cm, piasek stabilizowany mechanicznie 10 cm, obrzeża betonowe 100x30x8cm. 3.4.OGRODZENIE Z PRĘTÓW STALOWYCH NA SŁUPKACH MUROWANYCH ( w miejscu istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych ) Brama wjazdowa przesuwna o wym. 4,5x1,9 m, furtka rozwierana o wym. 1,2 x1,9m, przęsła ogrodzeniowe o wys 1,4 m, zaprojektowano z prętów stalowych kwadratowych 25,4x12,7x1,5mm Słupki z cegły klinkierowej o przekroju 38x38cm, przykryte czapkami klinkierowymi, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi B20, cokół z cegły klinkierowej o przekroju 40x25cm przykryty czapkami klinkierowymi, fundament żelbetonowy B15 o przekroju 0,4x1,05m; długość ogrodzenia - 41 mb. 3.5.OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obetonowanych ( słupki z rur kwadratowych 60x60x4mm - 44szt, 80x80x5mm - 1 szt; wys. 2,5m) - długość 139mb. Ogrodzenie w strefie boiska sportowego z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości 4,0 m ( rura kwadratowa 80x80x5 - 35 szt; dł.4,5m) - długość 93,4mb. Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego gr. 2,8 mm powlekana w kolorze zielonym w w/w ogrodzeniu rozpięta jest między słupkami, z obetonowanymi podstawami, zakończonymi od góry kątownikiem giętym 50X50X3/80. Co 0,90 do 0,95 m przyspawane są rurki Ø 10/15 dla przewlekania linek ocynkowanych Ø 6,3 mm lub drutu ocynkowanego Ø 6mm. 3.6.TRAWNIKI I ZIELEŃ Gatunki roślin oraz traw charakteryzują się łatwością (przyjęcia się w gruncie), odpornością na szkodniki, dostosowane są do warunków klimatycznych i szybkim wzrostem. ZESTAWIENIE GATUNKÓW ROŚLIN: Żywopłot stanowić będą: ligustr pospolity (A) wys. 60-80 cm - 180 szt.; berberys Thumberga (B) wys. 60-80 cm - 115 szt.; pojedynczo rozmieszczone będą: klon zwyczajny (D) wys. 160-180 cm - 7 szt.; jałowiec sabiński (C) średnica 60-80 cm - 5 szt.; cis pospolity ( E) wys.60-80 cm - 1 szt., żywotnik zachodni (tuja złoty szmaragd) (F) wys.60-80 cm - 3 szt.; sosna kosodrzewina (G) średnica 60-80 cm - 3 szt. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: - dla roślin stanowiących żywopłot: należy wykopać rów o głębokości 0,5 m i szerokości 0,5 m, usunąć glebę rodzimą i zamienić na mieszankę torfu i ziemi kompostowej w stosunku 1:1, wierzch obsypać warstwą kory o gr. 7 cm. - dla roślin rozmieszczonych pojedynczo: należy wykonać wykop o wymiarach 0,7m x 0,7m x 0,7m, usunąć ziemię rodzimą i zamienić na mieszankę torfu i ziemi kompostowej w stosunku 1:1 , wierzch obsypać warstwą kory o gr. 7 cm. TRAWNIKI: Powierzchnia trawników wynosi 1.892,83 m². Teren pod projektowane trawniki należy wyprofilować, zagęścić i zahumusować warstwą ziemi urodzajnej grubości 5 cm. 3.7.BOISKO WIELOFUNKCYJNE o wymiarach 30,00 m x 20,00 m, nawierzchnia sportowa typu TARTAN na podbudowie: z betonu B20 gr. 10 cm zbrojonego siatką z drutu stalowego Ø 4,5 mm o wymiarach oczek 15 x 15 cm; z tłucznia drobnego Ø 20 - 40 mm i tłucznia grubego Ø 40 - 60 mm - gr. 10 cm; z piasku zagęszczonego wodą i wibratorem płytowym - gr. 10 cm, obramowanie krawężnikiem betonowym 30 x 15 cm, na ławie z betonu B15 o wymiarach 5 x 25 cm, długość obramowania 100,00 m, wyposażenie - osiem (dwa dla siatkówki i sześć dla koszykówki) bloków podporowych dla osadzenia słupów wsporczych z rur Ø 88,9/3,6 m, wykonać z betonu B25 i osadzić w nich rury stalowe Ø 114,3/4 mm długości 800 mm a zamknięcia otworów zabezpieczyć korkami gumowymi: dostawa i montaż wyposażenia boisk do siatkówki oraz koszykówki ( zestaw do siatkówki, słupki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, tuleje, dekle, siatka turniejowa z antenkami; stojaki metalowe do kosza, całość konstrukcji cynkowana ogniowo, profesjonalne tablice epoksydowe o wymiarach 105 x 180 cm z obręczą cynkowaną i siatką, mechaniczna regulacja wysokości, słupy mocowane w tulejach stalowych). 3.8.REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Zakres robót na budynku o wym. 15,0x5,35m; h=4,2÷4,65m: - wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachę dachówkową;(prace związane z rozbiórką oraz utylizacją azbestu wykona specjalistyczna firma) - wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną; - wymiana rur i rynien z blachy ocynkowanej na PCV; - wymiana bramy stalowej 3,6x3,5m - 1szt; drzwi zewnętrznych 1,0x2,0m - 2szt; - wykonanie tynku zewn. kat. III oraz akrylowej wyprawy elewacyjnej. 3.9.WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego dla dzieci o wym. min.10,2x 7,90, montaż na kotwach - 1 kpl.( w skład zestawu wchodzą: zjeżdżalnia, wieża, dwa pomosty proste, dwa pomosty skośne, pomost wiszący oraz pomost z belką, przeplotnia sznurowa, drabinka skośna oraz pozioma); - Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem - 10 szt. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystykę urządzeń i materiałów przed ich wbudowaniem. 3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 3.11. Wymagania Zamawiającego: 3.11.1. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 3.11.2. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 3.11.3 Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 3.11.4. Teren budowy należy zabezpieczyć, oznakować i uniemożliwić korzystanie z placu budowy osobom trzecim. 3.11.5. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci, opłaty za pobór wody i energii w trakcie wykonywania robót budowlanych, itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 3.11.6. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 3.11.7. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie, przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 3.11.8. Oferta oraz kosztorys ofertowy muszą uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi i roboty towarzyszące inwestycji jak: badania, sprawdzenia, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, rozbiórka starego ogrodzenia itp. 3.11.9. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową. Przytoczone w załączonym przedmiarze robót podstawy katalogowe należy traktować jako przykładowe. Obrazują one skalę zamierzenia budowlanego i ułatwiają Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę inspektora nadzoru oraz aprobatę Zamawiającego. 3.11.10. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia: gwarancja na wykonane roboty (materiały i robociznę) wyniesie 48 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, gwarancja na nawierzchnię sportową typu TARTAN - minimum 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, gwarancja na zestaw wielofunkcyjny dla dzieci - minimum 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy oraz wbudowane materiały zostanie rozszerzona na okres 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 3.11.11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą w tym m.in.: atesty, świadectwa, certyfikaty, gwarancje na wbudowane materiały, badania, opinie, ekspertyzy, i.t.p., jeśli są wymagane, protokoły odbiorów technicznych od gestorów sieci, urządzeń, jeśli są wymagane, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z danymi technicznymi. 3.11.12. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.11.13. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta, inspektora nadzoru i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.21.22.00-8, 45.45.30.00-7, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - Przetarg nieograniczony Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem złączyć z ofertą. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 1.500 m², oraz b) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu boiska o sztucznej nawierzchni, łączna wartość ww. robót budowlanych nie może być mniejsza niż 300.000,00 zł brutto (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). (Załącznik Nr 7 do SIWZ);

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (Załącznik nr 8 do SIWZ), tj.: b. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie minimum 5-letnie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500.000,00 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego: 1.1. Formularz oferty podpisany i wypełniony zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 1.2. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawcę sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. 1.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium tj. oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej. 1.4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ). 1.5. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian: a. Zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. b. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: - konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, które wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, - wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, - wystąpienie tzw. (siły wyższej), - jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Zaistnienie ww. okoliczności musi zostać wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. c. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, - jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych oraz zawiązanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić może jedynie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót ujętych w przedmiarze jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. d. Zmiany osobowe, tj.: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. 9 ppkt 1.1.3. SIWZ Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 3.Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 4.Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 5. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania: 2011-06-14 14:35:30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (345.49 kB)
2011-06-14 14:42:16 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (2.01 MB)
2011-06-14 14:45:37 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (4.99 MB)
2011-06-14 14:47:32 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (2.28 MB)
2011-06-22 15:26:25 - Wyjaśnienie Nr1 treści SIWZ (154.96 kB)

Nazwa dokumentu: Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinkowie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-06-14 14:31:06
Data udostępnienia informacji: 2011-06-14 14:31:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-22 15:26:33

Wersja do wydruku...

corner   corner