logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
minus Raporty o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2018 > październik > 2018-10-15
ZAPYTANIE OFERTOWE - Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock

  http://ksow.pl/uploads/media/logo_UE_bez_napisu.jpg                  http://ksow.pl/uploads/media/Leader_logo.bmp                    https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c81.27.338.338/s50x50/542678_380151442069115_140721465_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d1544757fcdf5213f1f7613a0275e1c9&oe=5BCC69C8                 http://ksow.pl/uploads/media/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Wąchock, dnia 12.10.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie części zadania p.n.:

„Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock” z podziałem na:

Część I – Boisko do siatkówki plażowej

Część II – Street workout park, Trampoliny, Urządzenia wypoczynkowe, Zjazd linowy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 

Rozdział 1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:          Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka

Adres Zamawiającego:            ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie

NIP: 6642104218                   Regon: 29068434400000

Rejestr Stowarzyszeń numer KRS:   0000327125

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396).
 2. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej: Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku www.wachock.pl, gmina.wachock.sisco.info (Zamawiający nie posiada własnej strony internetowej).
 4. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kody i nazwy usług wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45242000-5 – Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia, niezwłocznie po przejęciu placu budowy Wykonawca wykona i zamontuje stałą tablicę informacyjną (z trwałych materiałów, tablica o wymiarach min. 80 x 120 cm, konstrukcja o wys. min. 2 m) informującą o realizacji projektu ze środków UE EFRROW, zawierającą opis operacji i loga UE, PROW, Leader, LGD, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopuszcza się na czas realizacji robót umieszczenie w sąsiedztwie ogrodzenia placu budowy banera informacyjnego wg. ww. wzoru, a po zakończeniu realizacji robót zamontowanie stałej tablicy informacyjnej wg. ww. wzoru.

Uwaga – tablica może być wspólna dla wszystkich części zamówienia. 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania p.n.: „Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock”, obręb Wąchock, działka o nr ewid. 2153/1.      

a) Zamówienie zostało podzielone na 2 wyodrębnione części.

b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

c) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia.

d) Ocenie będzie podlegać oddzielnie każda część zamówienia.

e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

f) Zakres projektu obejmuje wykonanie:

Część I

Boisko do siatkówki plażowej: boisko o nawierzchni z piasku o wymiarach 10,0 x 18,0 m (wymiary pola gry 8,0 x 16,0 m); oddzielone od terenu obrzeżem gumowym SBR o wymiarach 5,0 x 25,0 x 100,0 cm na ławie betonowej; strefa bezpieczeństwa o nawierzchni trawiastej i wymiarach zewnętrznych 18,0 x 26,0 m; wyposażenie boiska: słupki aluminiowe wysokości 2,5 m owalne z regulacją wysokości siatki wraz z tulejami montażowymi i deklami zabezpieczającymi, osłony słupków o grubości min. 5 cm i wysokości 200 cm, siatka do siatkówki o wymiarach 8,5 x 1,0 m, antenki, linie boiska z taśmy szerokości 5cm, stanowisko sędziowskie, 5 szt. piłek; konstrukcja nawierzchni: piasek płukany drobnoziarnisty 30 cm, geotkanina separacyjna, pospółka 15 cm, geotkanina separacyjna.

Część II

 1. Street Workout Park: plac o nawierzchni piaskowej gr. 30 cm i całkowitej powierzchni min. 27,3 x 12,2 m, wyposażony w urządzenia aktywności zewnętrznej; wyposażenie placu: poręcze niskie - wys. 30 cm - x2, poręcze potrójne - wys. 120 cm - x1, poręcze potrójne - wys. 140 cm - x1, poręcze - wys. 140 cm - x2, ławka skośna - pochylenie 15 stopni - x2, drążek z uchwytami - x1, drabinka pionowa - x1, drabinka pozioma - x2, kółka gimnastyczne - wys. chwytu 220 cm - x1, lina do wspinaczki - wys. 340 cm - x2, słup rurowy do Pole Dance - x1, drążki do podciągania - różna wysokość- x16; konstrukcja stalowa z rur i profili stalowych; ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo, przymocowana do podłoża za pomocą fundamentów betonowych z betonu C20/25 o średnicy 35 cm i głębokości 110 cm.
 2. Trampoliny: trampoliny terenowe o wym. 2,0 x 2,0 (skocznia 1,5 x 1,5 m) - 2 szt.; wokół trampolin opaska z trawy rolowanej.
 3. Zestaw urządzeń wypoczynkowych: w skład urządzeń wchodzą: ławki parkowe z oparciem drewnianym i kącie załamania 90 stopni - 8 szt.; altana o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,5 x 4,0 m z dachem dwuspadowym, wyposażona w stół i 2 ławy z litego drewna; nawierzchnia trawiasta o pow. 205,0 m2.
 4. Zjazd linowy: przejazd linowy (min. wymiary urządzenia 23,29 x 3,30 x 3,75 m; wymiary powierzchni min. 23,56 x 4,47 m, maks. wysokość swobodnego upadku 1,43 m); konstrukcja stalowa, wózek zjazdowy wyposażony w mechanizm samohamowny oraz siedzisko gumowe, podest ze sklejki wodoodpornej, fundamenty prefabrykowane.   

            Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zapytaniu ofertowym.

(UWAGA - z wyłączeniem części dokumentacji dot. wykonania pomostów i plaży).

            W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

            Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi stosowanymi w budownictwie, w szczególności polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powołane w projekcie budowlano wykonawczym.

Uwaga! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do Zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta stanowić będzie podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

 

 

 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

Część I – do dnia 31 maja 2019 r.

Część II – do dnia 31 maja 2019 r.

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 1. Posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową.
  1. Doświadczenie zawodowe – dotyczy Części I i II:

     Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości, co najmniej 30.000,00 zł brutto, polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych lub sportowych, w zakres której wchodzi wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz montaż urządzeń wypoczynkowych lub sportowych.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

2) Zdolność techniczna:

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dotyczy Części I i II:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnościach - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1332 z późn. zm.) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

 1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - należy przedłożyć wypełnione oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania.

Zgodnie z zapisem art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1)    uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2)    posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5)    pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia, przesłanki odrzucenia oferty

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcę:

 1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    1. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
    2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
    3. skarbowe,
    4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
 3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
 4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 9. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 10. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm);
 11. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);
 14. wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzieleniu zamówienia.

3.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) została złożona przez podmiot:

a)  niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu, lub

b)  powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  1. Wykonawca do oferty dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 2 do Zapytania) oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Zał. Nr 3 do Zapytania).
  2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołączy następujące dokumenty:

1)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Rozdz. 6 ust. 1 pkt 13 Zapytania.

2)   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa:
 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
 1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

     Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

     Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca do oferty dołączy następujące dokumenty:
  1. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (minimum jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych lub sportowych, w zakres której wchodzi wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz montaż urządzeń wypoczynkowych lub sportowych);
  2. dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w ww. wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty);
  3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
  1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do Zapytania.
  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  3. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dopuszcza się złożenie powyższego oświadczenia wraz z ofertą, o treści zgodnej z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta na każdą z części zamówienia – Wykonawca nie składa ww. oświadczenia.

 

Rozdział 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
  4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
  5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla: złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
  6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają ędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego:
 1. Wykonawca kieruje swoje zapytania do Zamawiającego wyłącznie pisemnie na adres siedziby, tj. Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock lub na adres e-mail: sebastianstaniszewski6@gmail.com pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiste złożenie własnoręcznie podpisanego zapytania na ww. adres).
 2. Składane przez Wykonawców zapytania powinny być opatrzone napisem: Zapytanie do zamówienia Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock” – Zamawiający Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka.
  1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
  3. Zamawiający udzieli pisemnie wyjaśnień na zapytania, przesyłając je na adres Wykonawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.
  4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Zapytanie ofertowe – www.wachock.pl, gmina.wachock.sisco.info.
  5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonana w ten sposób zmiana stanie się częścią Zapytania ofertowego. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonej przez ARiMR - www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz stronach www.wachock.pl, gmina.wachock.sisco.info
  6. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert.
  7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną Zapytania ofertowego ze strony internetowej www.wachock.pl oraz gmina.wachock.sisco.info zobowiązany jest do ich monitorowania w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są m.in:
 • wyjaśnienia treści Zapytania,
 • zmiany treści Zapytania,
 • wszelkie informacje dotyczące danego postępowania,
 • zawiadomienie o wyborze oferty.
  1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Sebastian Staniszewski - Wiceprezes TPW, tel. (41) 273-61-41, e-mail: sebastianstaniszewski6@gmail.com

 

Rozdział 9.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać, że w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu, a także złożyć dokumenty zgodnie z zapisami Zapytania.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnictwa musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 4. Pełnomocnictwo winno wyraźnie wskazywać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
 5. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 6. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) należy wskazać Pełnomocnika oraz wymienić wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
 7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udział w postępowaniu ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

 

Rozdział 10. Podwykonawcy – dotyczy Części I i II

   1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
   2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia do podania nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane.
   3. Wykonawca każdorazowo, w trakcie trwania zamówienia zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w danych, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
   4. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane Podwykonawcy w trakcie jego realizacji, obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy oraz o braku jego powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
   5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe przepisy stosuje się także wobec dalszych Podwykonawców.
   6. Szczegółowy tryb zatwierdzania projektu i umowy o Podwykonawstwo określony został w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8a do Zapytania.

 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania oferty

    1. Opakowanie i adresowanie oferty:

     Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

     Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.

     Adresat: Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka, ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock.

     Oferta „Słoneczna plaża - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Wąchock - Część I*, Część II*” - Nie otwierać przed dniem 06.11.2018 r., godz. 1415.

* - wpisać właściwe

  1. Podpisy:

1) Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2) Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpis z właściwego rejestru).

  1. Forma dokumentów i oświadczeń:
   1. Formularz oferty, Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz Podwykonawców, składane są w oryginale.
   2. Dokumenty inne niż te, o których mowa w pkt. 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
   3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
   4. Wszystkie strony kopii dokumentów muszą być opatrzone oznaczeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy).
  2. Tajemnica przedsiębiorstwa:
 1. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
  1.  Informacje pozostałe:
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia, przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu.
 3. Oferta musi być sporządzona:
 1. w języku polskim,
 2. w formie pisemnej,
 3. wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
  1.  Zaleca się, aby:
 1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,
 3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi odrębną część oferty),
 4. oferta została sporządzona na formularzu (wzorze) stanowiącym Załącznik Nr  1 do Zapytania - niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty, jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr  1 do Zapytania.
  1. Termin związania ofertą:
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
  1. Zmiana/wycofanie oferty:
 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w Rozdziale 11 pkt 1 niniejszego Zapytania oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
 4. Do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera - liczy się data i godzina wpłynięcia ofert na adres siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.
 2. Oferty należy złożyć do dnia 06.11.2018 r. do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock (w przypadku składania oferty w dniu 06.11.2018 r. oferty przyjmowane będą w siedzibie Zamawiającego w godz. od 1200 do 1400).
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. o godz. 1415 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odrębnie dla każdej części.
 6. Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, podaną przed otwarciem ofert, nie będą badane chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę oddzielnie na każdą część zamówienia, w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz.
 2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy tylko dla tej części, na którą składa ofertę.
 3. Cena musi zostać podana w PLN. Wykonawca poda w formularzu ofertowym (stanowiącym Zał. Nr 1 do Zapytania) cenę brutto przedmiotu zamówienia – dla części, na którą składa ofertę oraz czynniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysie ofertowym.
 4. Cena całkowita brutto podana w ofercie dla części zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w treści niniejszego Zapytania, a także z własnej wiedzy i doświadczenia. Ponadto Wykonawca w swoich kosztach musi uwzględnić koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących, urządzenia zaplecza, naprawy uszkodzonych dróg, opłat odbiorowych. Przytoczone w załączonym przedmiarze robót podstawy katalogowe należy traktować jako przykładowe.
 5. Wszystkie ceny tj. ceny jednostkowe, netto, podatek VAT oraz cenę oferty należy wyliczyć            i podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić końcówkę w górę).
 6. W załączonym do oferty kosztorysie ofertowym sporządzonym w formie uproszczonej, Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót, następnie mnożąc ceny jednostkowe przez liczby jednostek miar określi wartość netto robót dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Cena oferty powinna być obliczona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych pozycji kosztorysu oraz dodanie wartości należnego podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi zachować podział na części i elementy zastosowane w przedmiarach robót, każdy dział kosztorysu należy podsumować.
 7. Wykonawca nie może zmieniać ilości obmiarowych ani dopisywać nowych pozycji kosztorysowych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszystkie błędy lub braki ujawnione w przedmiarze robót, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, w celu umożliwienia dokonania ewentualnej zmiany treści Zapytania.
 8. Kosztorys powinien zawierać tabelę elementów scalonych, w układzie działów, zgodnie                 z załączonymi przedmiarami.
 9. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                        o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy               o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
 10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania m.in.: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji placu budowy oraz jego utrzymania i zabezpieczenia wraz z późniejszą jego likwidacją, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty wynikające z umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do Zapytania. UWAGA: W celu właściwego skalkulowania ceny oferty zaleca się, aby Wykonawca szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia.
 11. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby, urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający w dokumentacji przetargowej oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt (materiały, wyroby, urządzenia) jest wiążące przy spełnianiu ww. wymogów.
 12. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
 13. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 14. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
 15. O ile Wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług, słownie zaznacza na ofercie, że nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług.
 16. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - Części I, II, III

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów:

Cena oferty brutto (C) – znaczenie 100%

 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 2. Sposób obliczania punktacji dla kryterium ceny:

C = Cmin / Cof x 100, gdzie:

     C – ilość punktów przyznana badanej ofercie

     Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

     Cof – cena badanej oferty

     Obliczenia zostaną dokonane do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem pkt. 7. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 4. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Rozdział 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1)  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy poszczególnych części zamówienia, Zamawiający zamieści na podanych stronach internetowych, tj. portal.ogloszen.arimr.gov.pl, wachock.pl, wykaz ofert oraz informację o:

a) wyborze Wykonawcy albo;

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

c) niezłożeniu żadnej oferty, albo

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

2)  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę i adres/adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także informację dotyczącą wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu, wraz z uzyskaną punktacją.

3)  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

 1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dotyczy Części I i Części II zamówienia - wzór Zał. nr 9 do Zapytania,
 2. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
 3. przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmującej odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, obejmującą okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia ww. zamówienia - dotyczy Części I i Części II zamówienia,
 4. przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ww. osób do właściwych izb samorządowych – kopie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” - dotyczy Części I i Części II zamówienia,
 5. dostarczenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej- dotyczy Części I i Części II zamówienia,
 6. złożenia informacji – stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów - dotyczy Części I i Części II zamówienia,
 7. przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego).

4) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do Zapytania.

5) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

6)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dot. Części I i II

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 10% oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej z form, tj.

  1. pieniądzu,
  2. gwarancjach bankowych,
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

3)  Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad stanowi Załącznik nr 9 do Zapytania.

4) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

5)  W przypadku przedłożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia (w tym żądanie spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6)  Zamawiający zwróci/zwolni kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj.                       w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego.

7)  Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

8) Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy

 1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na wymagany przez Zamawiającego okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8a do niniejszego Zapytania.
 3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach, o których mowa w § 13 wzoru umowy.

 

Rozdział 18. Inne informacje

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Rozdział 19. Wykaz załączników do SIWZ

 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty,
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,  
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych,
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób,
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz zamienników,
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,
 • Załącznik Nr 8 – 8 Wzór umowy,
 • Załącznik Nr 9 - Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
 • Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa:
 1. Projekt budowlany,          
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 3. Przedmiar robót dla Części I, Części II.

Ilość odwiedzin: 446
Podmiot udostępniający: Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka
Osoba, która wytworzyła informację: Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-15 13:09:27
Data udostępnienia informacji: 2018-10-15 13:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-06 13:43:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner