logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30
http://gmina.wachock.sisco.info

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ULICY GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OD KM 0+466 DO KM 0+950Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 – 30
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
Zamówienie obejmuje:

• Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym.
• Wykonanie warstwy wyrównującej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej.
• Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej.
• Formowanie poboczy z materiału kamiennego
• Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OD KM 0+466 DO KM 0+950


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OD KM 0+466 DO KM 0+950

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45233000-9. 45230000-8

II.1.5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zamówienie.

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na zamówienie.

II.1.7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

II.2)Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: odstępuje się od naliczania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:
• - Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy - Prawo zamówień publicznych.
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
• Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1, pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• Wykaz robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością ,
• Wykaz kadry technicznej jaką dysponuje oferent,
• Wykaz pracowników którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
• Wykaz sprzętu jaki będzie zaangażowany w wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie ,,spełnia- ,,nie spełnia.

2. Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock , tel. / 0-41 / 273 – 61 - 30

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27 – 215 Wąchock
do dnia 19.07.2007 do godz. 1000

IV. 3.5) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

ins. ds. dróg Jarosław Trzebiński – tel. (0-41) 27 36 133, pokój nr 3 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nazwa dokumentu: Przetarg Nieograniczony
Skrócony opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – ULICY GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OD KM 0+466 DO KM 0+950
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Trzebiński
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Trzebiński
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-06-29 08:36:20
Data udostępnienia informacji: 2007-06-29 08:36:20
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29 09:16:49

Wersja do wydruku...

corner   corner