logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
minus Komisje Rady Miejskiej
   minus Plan Pracy Komisji RM
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
      minus Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Infrastruktury
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich
      minus Plan Pracy Komisji Promocji i Rozwoju
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI OBYWATELSKIEJ .
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU.
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK
      minus PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
      minus Plan Pracy Komisji Spraw Obywatelskich na 2015 rok
      minus PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI I ROZWOJU NA 2015 ROK.
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

PlanPracy Rady Miejskiej
w Wąchocku na 2011r.
 
 

Lp
Termin
Tematyka
Przygotowujący
Ocena Merytoryczna
1
Styczeń
1.      Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.
2.      Ocena realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.
3.      Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r.
4.      Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r.
5.      Informacja z pracy Społecznej Rady Kultury za 2010r.
6.      Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji na 2011r
GKRPA
 
 
GKRPA
 
GKRPA
 
 
GKRPA
 
SRK
K. O.
 
 
K. O.
 
K. O.
 
 
K. O.
 
K. O.
2
Luty
1.      Przyjęcie budżetu gminy na 2011r.
2.      Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi.
3.      Informacja burmistrza z realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach mieszkańców Gminy, wniosków radnych z sesji oraz wniosków komisji w 2010r.
4.      Informacja burmistrza o stanie i sposobie komunikacji społecznej w Gminie Wąchock.
5.      Informacja o działalności związków i stowarzyszeń do których należy gmina Wąchock za 2010r.
6.      Informacja o działalności związków i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wąchock za 2010r.
7.      Informacja władz Powiatu Starachowickiego na temat planów promocji powiatu w 2011r.
8.      Analiza działalności Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich na koniec kadencji.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały na temat funduszu sołeckiego na 2011r.
10. Informacja z pracy Społecznej Rady SZOZ za 2010r.
11. Przyjęcie zmian w składzie osobowym Społecznej Rady SZOZ.
UMiG
UMiG
 
UMiG
 
 
 
UMiG
 
 
STOWARZYSZENIA
 
 
STOWARZYSZENIA
 
 
STAROSTWO
 
SOŁTYSI, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI
UMiG
 
 
SR SZOZ
 
W. K.
K. PiR., K. O.
 
W. K.
 
 
 
W. K.
 
 
K. PiR., K. O.
 
 
K. PiR., K. O.
 
 
K. PiR.
 
 
K. O.
 
W. K.
 
K. O.
 
W. K.
 
3
Marzec
1.      Informacja PUP na temat bezrobocia w gminie i powiecie
2.      Informacja z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia za 2010r.
3.      Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy w 2011r:
·         informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach,
·         informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
·         informacja Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
4.      Informacja na temat przygotowań do inwestycji i remontów planowanych w 2011r.
PUP
 
PRZ
 
 
 
 
GDDIKA
 
 
ZDP
 
UMiG
 
UMiG
 
 
K. O.
 
K. O.
 
W. K.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W. K.
 
4
Kwiecień
1.      Ocena akcji zimowego utrzymania dróg
2.      Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2010r.
3.      Przyjęcie sprawozdań finansowych MGBP, MGOK, SZOZ za 2010r.
4.      Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za 2010r.
5.      Rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2010r.
UMiG
UMiG
 
MGBP, MGOK, MGOPS, SZOZ
UMiG
 
K. REWIZYJNA
K. O.
W. K.
 
K. O., K. B.
 
W. K.
 
W. K.
5
Maj
1.      Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy
·         Informacja Komendanta Gminnego Policji,
·         Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
·         Informacja Komendanta Gminnego OSP
2.      Informacja z realizacji budżetu za I kwartał 2010r.
 
 
POLICJA
 
PSP
 
 
OSP
 
UMiG
K. O.
K. B.
6
Czerwiec
1.      Przyjęcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock
2.      Informacja o stanie Ochrony Środowiska w Gminie Wąchock
·         Nowelizacja Regulaminu Utrzymania Czystości
 
W. K.
 
 
W. K.
7
Sierpień
1.      Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze br.
2.      Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego
3.      Informacja burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2011r.
4.      Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011r.
UMiG
 
DYREKTORZY SZKÓŁ
UMiG
 
 
UMiG
W. K.
 
K. O.
 
W. K.
 
 
K. B.
8
Wrzesień
1.      Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty za rok szkolny 2010/11.
2.      Informacja dotycząca wniosków do budżetu na 2012r. zgłoszonych przez jednostki pomocnicze
UMiG
 
UMiG
K. O.
 
W. K.
9
Październik
1.      Przyjęcie Programu współpracy Miasta i Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011
2.      Informacja przewodniczącego rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych
3.      Informacja burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu
4.      Informacja burmistrza na temat przygotowania służb gminnych do okresu zimowego
UMiG
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RM
 
BURMISTRZ
 
 
UMiG
K. O., K. PiR
 
 
 
 
RADA MIEJSKA
 
 
RADA MIEJSKA
 
 
K. B., K. O.
10
Listopad
1.      Informacja Burmistrza na temat wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2011r.
2.      Informacja Burmistrza na temat planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2010r.
3.      Informacja na temat realizacji budżetu za III kwartały 2011r.
UMiG
 
 
UMiG
 
 
UMiG
W. K.
 
 
W. K.
 
 
K. B.
11
Grudzień
1.      Przyjęcie pakietu uchwał dotyczących podatków w Gminie Wąchock
2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i stałych komisji na rok 2012
3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4.      Przyjęcie budżetu gminy na 2012r.
UMiG
 
PRZEWODNICZĄCY RM i KOMISJI STAŁYCH
UMiG
 
 
 
UMiG
W. K.
 
RADA MIEJSKA
 
 
K. B., K. O.
 
 
W.K
 

 
 
 
 
 
Uwaga:
  • Dopuszcza się przestawienie niektórych tematów pomiędzy miesiącami, zależnie od aktualnych uwarunkowań.
  • Porządek obrad aktualizowany będzie o tematy dla których niezbędna będzie opinia Rady Miejskiej oraz o sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej – po zakończeniu kontroli.
  • Sesje Rady Miejskiej w bieżącej kadencji planowane będą na dzień w którym przypadać będzie ostatni piątek miesiąca (28.I, 25.II, 25.III, 29.IV, 27.V, 24.VI, 26.VIII, 30.IX, 28.X, 25.XI, 30.XII) – z możliwością zmiany terminu zależnie od aktualnych uwarunkowań.

Nazwa dokumentu: Plan Pracy Komisji RM
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 08:32:52
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 08:32:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 11:44:10

Wersja do wydruku...

corner   corner