logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Numer procedury: 9.1.2/02/2011

                            Wąchock, dn. 05.09.2011r.
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na realizację zadań w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych różnowartości kwoty
14 000 euro
 
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizacje zadań w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”
 
I. Nazwa Zmawiającego: Gmina Wąchock realizująca projekt pn Indywidualizacja nauczania
i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock”
w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet IX – Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
 
II Opis przedmiotu zamówienia: urządzenia do korekcji wad postawy
 
Lp.
Nazwa produktu
Ilość sztuk
Opis produktu
1.
Elongator „Bocian”
1
Urządzenie służące do wykonywania ćwiczeń elongacyjnych
i antygrawitacyjnych w osiowym ustawieniu kręgosłupa (stojąc, klęcząc). Urządzenie powinno mieć zainstalowaną sygnalizację dźwiękowa informują o nieprawidłowej pozycji podczas ćwiczeń oraz wymienne ciężarki pozwalają na stopniowanie obciążenia osiowego w ćwiczeniach antygrawitacyjnych.
2.
Lustro korekcyjne
1
Lustro powinno być wyposażone w kółka jezdne służące
do łatwiejszego przemieszczania lustra.
Dane techniczne ( w przybliżeniu):
  • wymiar tafli lustra – 70 x 160 cm
  • szerokość - 76 cm
  • wysokość – 190 cm (na kółkach)
  • długość - 60 cm
  • waga - 16 kg
 
 
III Warunki i zakres realizacji zamówienia:
 
1.        Zamówiony towar powinien spełniać następujące kryteria:
a.       posiadać gwarancję  co najmniej na okres 12 m-c  od daty zakupu.
b.       ma być nowy, pełnowartościowy, pierwszego gatunku.
2.        Kryterium wyboru oferty 100% cena.
3.        Forma płatności przelew 30 dni.
4.        Prosimy o przesłanie oferty w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
5.        W ofercie Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
6.        Nie dopuszcza się cząstkowego ani wariantowego składania ofert.
7.        Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia.
8.        Wszelkie pytania ze względu na przejrzystość stosowania zasady konkurencyjności
i jawności prosimy kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
 
IV Oferty można składać w następujący sposób:
1.       Drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wachock.pl
W przypadku wysłania oferty drogą e-mailową musi być ona zeskanowana, aby był widoczny czytelny podpis oferenta.
2.       Faxem: 41 273 61 59
3.       Drogą pocztową na adres: ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock
4.       Osobiście w sekretariacie: Urząd Miasta i Gminy Wąchock ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wąchock - pokój nr 10.
 
V Oferty należy składać do: 14.09.2011r. do godz. 15.45
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych. Oferty, które wpłyną po terminie 14.09.2011r. po godzinie 15.45.nie będą rozpatrywane.
 
VI Pożądany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2011r.
 
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymane od państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Okres wiązania ofertą 30 dni
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 
 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi poniżej 14 000,00 tys euro.
Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 „Prawo zamówień publicznych”
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 14 000,00 euro.

 

Nazwa dokumentu: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadań w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock” wartość poniżej 14 000 euro
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-09-05 14:36:12
Data udostępnienia informacji: 2011-09-05 14:36:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-05 14:40:43

Wersja do wydruku...

corner   corner