logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE NR 3/2007
z dnia 27.09.2007r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

        - wykształcenie średnie lub wyższe humanistyczne,

    - znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o

       samorządzie gminnym,

    - umiejętność obsługi komputera,

    - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,

    - niekaralność,

    - dyspozycyjność.

2.     Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na

      które przeprowadzany jest nabór :

   - umiejętność planowania i organizacji pracy,

  - znajomość instrukcji kancelaryjnej,

   - umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które

     przeprowadzany jest nabór :

     a) prowadzenie spraw związanych z obsługą sesji rady, w tym :

         - obsługa techniczno – organizacyjna,

         - zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję rady

            oraz terminowego ich dostarczania dla radnych przed sesją,

              - organizowanie sesji rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości

                 ich terminów,

              - protokołowanie sesji rady,

              - współuczestniczenie w opracowywaniu projektów planów pracy i

                 programów działania rady,

              - prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, a także

                czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,

              - prowadzenie rejestru wniosków i listów kierowanych przez

                mieszkańców do rady lub przewodniczącego rady,

              - prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,

              - nadawanie biegu uchwałom podejmowanym przez radę i czuwanie

                nad terminowym składaniem informacji z ich realizacji,

              - przekazywanie uchwał rady, zawierających przepisy gminne do

                ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego,

              - przekazywanie uchwał do Wojewody Świętokrzyskiego i Regionalnej

                Izby Obrachunkowej.

 
       

         b) prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń komisji w tym :

               - obsługa techniczno – organizacyjna posiedzeń,

               - protokołowanie posiedzeń komisji i kompletowanie z nich

                 dokumentacji,

              - opracowywanie na podstawie gromadzonej dokumentacji informacji i

                 sprawozdań z działalności komisji,

              - ewidencjonowanie udziału członków komisji w pracach komisji,

              - zapewnienie komisjom wszechstronnej pomocy w realizacji zadań

                określonych Statutem Gminy.

           c) promocja Gminy w tym :

               - wypracowywanie strategii promocji gminy

               - koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na

                  rzecz promocji i rozwoju gminy,

               - przygotowywanie artykułów prasowych oraz wydawnictw

                 promocyjnych i informacyjnych o gminie .           

4.     Wymagane dokumenty :

         - kwestionariusz osobowy,

         - kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         - zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,

         - zaświadczenie o stanie zdrowia,

         - list motywacyjny i szczegółowe CV.

          Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock w Sekretariacie pokój nr 7 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy” w terminie do 10.10.2007r.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 962) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE NR 3/2007
Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej i Promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-09-27 14:56:13
Data udostępnienia informacji: 2007-09-27 14:56:13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-27 14:59:50

Wersja do wydruku...

corner   corner