logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Wąchock dnia 16.11.2011 r.

 
 
 
 

Dotyczy zamówienia poniżej 14000,00 euro
 Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

 
 

Zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.„Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4” realizowanego w ramach zadania „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Ciecierówka”.

 

 

1. Zamawiający:

 

Gmina Wąchock,
27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1
Tel. (0-41) 27 – 36 – 130
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4. Zakres rzeczowy:
- wymiana istniejących opraw i wysięgników na istniejących słupach,
- wyniesienie układu zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem poza skrzynię RS,
- montaż nowej skrzyni SOM na nodze istniejącej stacji,
- montaż przewodu oświetleniowego w przęsłach slupów 3 – 3/2
- demontaż istniejącego układu sterowania oświetleniem ulicznym,
- oprawy i inne elementy z demontażu zdać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko Kamienna – uwzględnić w kosztach.
Szczegółowy zakres określony jest przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną.
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy.
4. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy.
A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B. Wyceniony przedmiar robót.
C. Dane osobowe kierownika budowy oraz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień w branży elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

1.     Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o wyceniony przedmiar robót  - załącznik Nr 2 do oferty.
2.     Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokółem końcowego odbioru, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi i podatkiem granicznym.
3.     Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą tylko w walucie polskiej.
 

6. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

 

1.     Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz WZ będą udzielane niezwłocznie. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer (041) 27-36-159. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :
 

Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji
tel. (041) 273 – 61 - 36 , w godz. 745 – 15 30 ,
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,
27 – 215 Wąchock , pokój nr 5

 

 
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
 

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 – Sekretariat nie później niż do – 22.11.2011 r. godz. 1300

 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela
 
 
 
Załączniki:
- Warunki zamówienia (formularz ofertowy, przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacja techniczna, projekt umowy)

Nazwa dokumentu: Remont linii oświetlenia drogi gminnej zasilanej ze stacji transformatorowej Wielka Wieś 4” realizowanego w ramach zadania „Uzupełnienie oraz wymiana oświetlenia ulicznego w przysiółku Cieci
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16 13:59:16
Data udostępnienia informacji: 2011-11-16 13:59:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 14:09:43

Wersja do wydruku...

corner   corner