logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
ogłasza
KONKURS
na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WĄCHOCKU 27-215 Wąchock ul. Kościelna 7
Kandydaci   przystępujący   do   konkursu   powinni   spełniać   następujące
kryteria formalne:
I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1.     wykształcenie wyższe;
2.     minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
3.     mile widziane doświadczenie pracy kulturalno – oświatowej;
4.     przedłożenie koncepcji Kierowania instytucją kultury oraz planu działania i rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku;
5.     dyspozycyjność;
6.      umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
7.     brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8.            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,   brak postępowania karnego;
9.            niekaralność dyscyplinarna, brak postępowania dyscyplinarnego;
10.    niekaralność związana z zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (dot.dysponowania środkami publicznymi).
 
 
II. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1)      umiejętność obsługi komputera;
2) kreatywność, dynamika, komunikatywność;
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;
4)      umiejętność analitycznego myślenia.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora MGOK:
a.      zarządzanie całokształtem działalności ośrodka i reprezentowanie ośrodka na   zewnątrz,       prowadzenia   prawidłowej    działalności       merytorycznej, finansowej i gospodarczej;
b.     współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania działalności
kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej oraz promocji Gminy Wąchock
c.     tworzenie rocznych planów działalności   instytucji kultury 
i składanie
sprawozdań z działalności
 
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przystąpienie do konkursu;
2. CV i list motywacyjny;
3. pisemne opracowanie koncepcji kierowania instytucją kultury oraz planu działania i rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąchocku;
4. kopie świadectw pracy i ew. opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;
5. kopia dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dowykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza)
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się postępowanie karne;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10.adres i telefon kontaktowy;
11.pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
 
 
 
 
Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock ul Wielko wiejska 1.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego - uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie.
Regulamin konkursu będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Wąchocku p. nr 8 oraz na stronie BIP Urzędu http://gmina.wachock.sisco.info
tel.(041)273-61-45

Nazwa dokumentu: Konkurs na Dyr. MGOK
Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza KONKURS na stanowisko DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĄCHOCKU
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15 15:09:07
Data udostępnienia informacji: 2008-01-15 15:09:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 15:11:21

Wersja do wydruku...

corner   corner