logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,389 km)
Numer ogłoszenia: 79210 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,389 km).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Zadanie polega na przebudowie w pasie drogowym nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów na przyległe posesje. Nawierzchnia jezdni projektowanej ulicy usytuowana zostanie od rynku do mostku na istniejącej nawierzchni z brukowca. Na mostku zostanie wymieniona nawierzchnia po uprzednim remoncie izolacji, dylatacji i poręczy. Poza mostkiem do skrzyżowania z ulicą Ceglaną przebudowana zostanie całkowicie jezdnia wraz z chodnikami i zjazdami na posesje. Od ulicy Ceglanej do końca projektowanej trasy wykonana zostanie nowa jezdnia ulicy, chodnik jednostronny oraz obustronne zjazdy do posesji. Koniec drogi przewidziano placem manewrowym do zawracania pojazdów. Na ww odcinku trasy drogowej usytuowane zostaną dodatkowo dwie zatoki jako poszerzenie jezdni. Szerokość jezdni drogowej na całym odcinku wyniesie 5 m. Szerokość chodników i zjazdów na odcinku od rynku do mostku jest zmienna, dostosowana do istniejącej zabudowy przyległych budynków i ogrodzeń posesji. Od mostku do skrzyżowania z ulicą Ceglaną szerokość obustronnych chodników wyniesie 1,5 m, zjazdy nawiązane są do istniejących utwardzeń w przyległych bramach ogrodzeń i budynków. Od skrzyżowania z ulicą Ceglaną do końca trasy drogowej szerokość jednostronnego chodnika wyniesie 1,5 m, zjazdy nawiązane są do bram posesji, a w przypadku działek niezabudowanych sięgają do głębokości 4 m od krawędzi jezdni. Na opisanej trasie występują dwie zatoki poszerzenia jezdni o długości 25 m z odkosami 1:2 szerokości 2 m. Koniec trasy drogowej tworzy plac manewrowy o wymiarach 12,5x12,5 m i promieniu wyokrąglającym 7 m. W pasie projektowanej ulicy usytuowany zostanie kanał deszczowy PCV dn 400 i 315 mm o łącznej długości 675 m z przykanalikami przyłączeniowymi, 23 sztuk wpustów ulicznych, dwóch krat ściekowych z przyłączem zlokalizowanych w pasie pełnej szerokości drogi. Na kanale usytuowane zostanie 16 studni rewizyjnych i połączeniowych. Całkowita długość drogi objętej budową i przebudową wynosi 860 mb. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót - załącznik nr 7 do SIWZ, który należy rozpatrywać razem z projektem budowlanym - załącznik nr 8 i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9. 1.2. Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. 1.3. Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 1.4. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym planem BIOZ. 1.5. Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt nadzoru archeologa wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej. 1.6. Utrzymywanie na bieżąco w należytym stanie dróg objazdowych w czasie prowadzenia robót. 2. Wymagania Zamawiającego 2.1. Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 2.2. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu. 2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót 2.4. Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo. 2.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedoparzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. 2.6. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 2.7. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.33.30-1, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych. 2. Termin wniesienia wadium: 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Urzędzie Miasta i gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat - pokój nr 10 przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Wąchocku nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,389 km) a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. 3. Formy wniesienia wadium: 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz. 275 z późn. zm.). 3.2. W treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium z wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi byś wystawione na Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock 3.3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gwaranta (poręczyciela) bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 niniejszego rozdziału. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminy składania ofert. 4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót lub referencje ) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania polegające na realizacji wielobranżowych zadań, z których każde winno obejmować: branżę drogową i kanalizacyjną. Wartość każdego z zadań nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Osoby, które będą pełnić funkcję kierowników budowy/robót muszą wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w swoich specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy zgodnie z założeniami określonymi w rozdz. XV SIWZ. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie); zgodnie z rozdz. XI pkt 2.1 lit. b SIWZ, e) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Projekcie umowy tj:1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1.1. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 1.2. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 1.3. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji, 1.4. zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VIII SIWZ, 1.5. zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszej umowy, 1.6. wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 1.7. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, które wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym c) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, d) wystąpienie tzw. siły wyższej, e) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, f) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt. 1.7 musi zostać wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. 1.8. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, c) jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót lub wykonanie robót dodatkowych. 2. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych lub wykonania robót dodatkowych oraz zawiązanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić może jedynie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót ujętych w przedmiarze jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 4.3. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa, 4.4. powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 5. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 6. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 7. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kiwak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kiwak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14 13:17:18
Data udostępnienia informacji: 2012-03-14 13:17:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-26 12:36:04

Wersja do wydruku...

corner   corner