logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE NR 2/2008
z dnia 02.04.2008r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
1.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :
         - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,
         - staż pracy w księgowości w tym co najmniej 3 lata w sektorze finansów
            publicznych,
    - bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, w tym
       przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 
      2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia
      Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad
      rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
      jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
      finansów publicznych. (Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020),
    - bardzo dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. Nr
       249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
    - znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
       szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
       rozchodów oraz środków pochodzących i ze źródeł zagranicznych (Dz.
       U. z 2006 Nr 107, poz. 726),
    - znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
       U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
    - znajomość zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, w tym
      Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie
      sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2006 Nr 115, poz. 781 z
      późniejszymi zmianami)
    - umiejętność obsługi komputera,
    - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
    - niekaralność,
    - dyspozycyjność.
2.     Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na
      które przeprowadzany jest nabór :
   - umiejętność planowania i organizacji pracy,
   - znajomość instrukcji kancelaryjnej,
   - umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.
3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które
     przeprowadzany jest nabór :
a)     prowadzenie rachunkowości jednostki – Urząd Miasta i Gminy,
b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d)    przyjmowanie i dokonywanie kontroli sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych,
e)     opracowywanie planu finansowego Urzędu i jego zmian,
f)      sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 
4.     Wymagane dokumenty :
         - kwestionariusz osobowy,
         - list motywacyjny i szczegółowe CV,
         - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
         - kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg
            zatrudnienia,
         - kopie dokumentów poświadczających odbyte kursy, szkolenia,
         - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i o
           korzystaniu w pełni z praw publicznych.
        
          Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock w Sekretariacie pokój nr 7 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika” w terminie do dnia 15.04.2008r.
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 962) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE NR 2/2008
Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-04-02 08:23:43
Data udostępnienia informacji: 2008-04-02 08:23:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 08:26:07

Wersja do wydruku...

corner   corner