logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym – roboty budowlane, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
 „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia”

Ogłoszenie zamieszczone w BZP 135713 - 2009
Data zamieszczenia: 18.08.2009 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 27-36-130, faks (041) 27-36-159, adres strony internetowej Zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) kompleksowe wykonanie obiektu hali z zapleczem wraz instalacjami sanitarnymi: c.o., wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacjami elektrycznymi oraz kotłownią gazową. Podstawowe parametry hali: - wymiary zewnętrzne 57,4 m x 24,6 m, i wysokość max. 10,5 m - powierzchnia zabudowy - 1413,04 m2 - powierzchnia użytkowa - 1850,00 m2 - kubatura - 11000,00 m3
2) wykonanie niezbędnych przyłączy sieci wod.-kan. oraz przebudowa linii kablowych SN,
3) zagospodarowanie terenu obejmujące: drogę pożarową, chodnik, place, boisko do koszykówki o wym. 15 m x 28 m, fragment ogrodzenia oraz elementy małej architektury oraz zieleń,
4) wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, w wykonaniu profesjonalnym, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót. Projektowana forma obiektu uzgodniona została przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Z uwagi na występowania na terenie planowanej inwestycji stanowisk archeologicznych, Zamawiający zapewni niezbędny nadzór archeologiczny, a Wykonawca udostępni plac budowy oraz zapewni niezbędny sprzęt w razie konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą przy obiektach czynnych tj. Gimnazjum Publicznym i Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku, Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia placu budowy w taki sposób aby nie narażać zdrowia i życia osób korzystających z ww. obiektów. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.25-9, 45.33.00.00-9, 37.40.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2010 r.
 III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·         Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
4) Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 1, a potwierdzoną kserokopię załączyć do oferty.
5) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:
a) ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji
c) określać termin ważności
d) określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, lub pełnomocnictw.
7) Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8) Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn.:             
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
- załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców               w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), wzór załączony do specyfikacji,
- załącznik nr 2 - aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia,
- załącznik nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego              z nich),
- załącznik nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- załącznik nr 5 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- załącznik nr 6 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- załącznik nr 7 - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- załącznik nr 8 - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz dokumenty uprawnień budowlanych: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej odpowiednio: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i cieplnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz aktualne zaświadczenia tych osób potwierdzające ich członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, wzór załączony do specyfikacji,
- załącznik nr 9 - wykaz należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem kompleksowe wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), wzór załączony do specyfikacji,
- załącznik nr 10 - wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (podwykonawców) ze wskazaniem rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał, wzór załączony do specyfikacji,
- załącznik nr 11 - szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto. Elementy robót w harmonogramie należy wykazać w taki sposób, aby były one podstawą do odbiorów częściowych,
- załącznik nr 12 - polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł,
- załącznik nr 13 - oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez Wykonawcę,
- załącznik nr 14 - dowód wniesienia wadium (kopia lub kserokopia),
- załącznik nr 15 - zaparafowany projekt umowy.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 IV. PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 2 tel. (041) 27-36-132.
IV.3.2) Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 w terminie do dnia 10 września 2009 roku, do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 września 2009 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 10.
IV.3.3) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV.3.4) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr inż. Jacek Lankof tel. (041) 27-36-134, Lidia Banaszczyk tel. (041) 27-36-132.
IV.3.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Wąchock złożyła wniosek o dofinansowanie i zawarła PRE-UMOWĘ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, złożonego do Osi priorytetowej 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, do działania 5.2 - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.
 

Nazwa dokumentu: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-18 14:28:18
Data udostępnienia informacji: 2009-08-18 14:28:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 14:58:38

Wersja do wydruku...

corner   corner