logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA

 

Wąchock dnia 10.04.2012 r.
BGK.7021.3.2012

Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
zaprasza do składania ofert na realizację montażu 1 szt. ulicznej oprawy oświetleniowej w miejscowości Parszów
 
1. Inwestor: Gmina Wąchock, 27 – 215 Wąchock, ul. Wielkowiejska 1
 tel. (0-41) 27 – 36 – 130
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- montaż oprawy oświetleniowej OUS 250 na słupie nr 15/5 usytuowanym w miejscowości Parszów zasilanym ze stacji Parszów 2, zgodnie z warunkami przyłączenia nr o3/2011 z dnia 03.04.2011 r.,  na wysięgniku o długości 2,5 m
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami przyłączenia leży po stronie Wykonawcy
- kompletacja dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru wykonanych prac przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna leży po stronie Wykonawcy.
 

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – do 20 dni od daty podpisania umowy.
 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.
 

5. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy.

- oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania robót w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty można składać
- listownie na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 10 – Sekretariat
- faksem na numer 041/27-36-159
- w formie elektronicznej na adres email: michal.markowski@wachock.pl
 

w terminie nie później niż do – 16.04.2012 r. godz. 1400.

 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest :
 

Michał Markowski – inspektor ds. inwestycji

 

          tel. (041) 273 – 61 - 36 , w godz. 800 – 15 00

 
                                            Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
 
                                                             Jarosław Samela
 
 
 
Załączniki:
- kopia warunków przyłączenia,
- kopia mapy określającej usytuowanie słupa
 

 

Nazwa dokumentu: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza do składania ofert na realizację montażu 1 szt. ulicznej oprawy oświetleniowej w miejscowości Parszów
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Markowski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-04-12 12:52:43
Data udostępnienia informacji: 2012-04-12 12:52:43
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-12 13:23:16

Wersja do wydruku...

corner   corner