logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE

Wąchock: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Numer ogłoszenia: 123040 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Organizację terenu budowy. 2. Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczanie obiektów w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą. 3. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu, odpowiadającej wymogom art. 8 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828 2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz wytycznym Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. 4. Czasową organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz zmianę stałej organizacji ruchu. 5. Niezbędne badania, pomiary, sprawdzenia. 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Wykonanie następującego zakresu robót: 6.1. Przebudowę ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wymiana nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów (ulica z kostki granitowej, chodniki i plac z płyt kamiennych w połączeniu z kostką granitową), budowa parkingu (kostka ażurowa), wykonanie: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni (uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz zieleń dekoracyjna i pnącza na istniejącym murze), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową, wymiana przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy budynku MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z robotami towarzyszącymi. Nawierzchnia brukowa tzw. kocie łby w ul. Kościelnej za budynkiem bramnym, do zachowania - przełożenie bruku oraz wzmocnienie podłoża. 6.2. Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budowa ścieżek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni żeliwnymi płytkami z wąchockimi humorami, zakończonej przeniesionym pomnikiem Sołtysa Wąchocka, wykonanie oświetlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, który będzie również spełniał rolę punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów, wykonanie elementów małej architektury, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową. 6.3. Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. płyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, które wyposażone będą w bramki, kosze do gry, uniwersalne słupki, posiadać będą piłkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone będą systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla deskorolek skateparku (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, żelbetowym gr.25 cm, wysokości ok. 3 m, składający się z dwóch części; w jednej znajdzie się zagłębienie w formie żelbetowej wanny o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, niższej, na betonowej nawierzchni zamontowane będą systemowe urządzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach; nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość wykonana z płyty metalowej, podłoża jezdne bez śrub.), budowa ścieżek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier i zabaw wyposażony w betonowe: stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, szachownicę i grę w klasę o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingów, wykonanie oświetlenia, wykonanie i wyposażenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposażenie placu stanowić będą m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, skała wspinaczkowa, dwie huśtawki, plac będzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z robotami towarzyszącymi. Uzupełnieniem kompleksu będą elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwóch istniejących kładek i budowa nowej. Zestawienie nawierzchni dróg, chodników, parkingów, placów: a) nawierzchnie z kostki betonowej - 8392,80 m2, b) nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych - 1877,80 m2, c) nawierzchnia asfaltowa - 694,5 m2, d) nawierzchnie z kostki kamiennej - 4483,85 m2, e) nawierzchnie z płyt kamiennych - 1955,00 m2, f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiórki) - 748,20 m2, g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy - 1860,00 m2, h) nawierzchnia boiska sportowa - 814,32 m2, i) nawierzchnia placu zabaw z płyt bezpiecznych - 521,30 m2, j) nawierzchnia betonowa skateparku - 1310,00 m2. Ograniczeniem nawierzchni jezdni będą krawężniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawężników zostanie ułożony ciek z dwóch rzędów kostki kamiennej. Obramowanie chodników oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeże betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Linie zasilające, oświetlenie terenu: 1. Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej nn wraz z przyłączami i zastąpienie ich liniami kablowymi nn YAKY 4 x 120. Łączna długość ok. 2100 mb. 2. Przebudowa oświetlenia ulic - likwidacja istniejącego oświetlenia ulic na słupach linii napowietrznej nn; wykonanie oświetlenia za pomocą słupów stalowych o wysokości 8 m - 29 szt. (ulice) i 4,5 m - 15 szt. (trakty piesze, pieszo - jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo Wąchock II proj. stacji Wąchock I zabudować należy szafki kablowe oświetleniowe. Od ww szafek ułożyć kable YAKY 4 x 35 do proj. słupów. Łączna długość ok. 2200 mb. 3. Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczającej należy zabudować złącze kablowe wraz z pomiarem. Od złącza do szaletu ułożyć kabel YKY 5 x 10. 4. Zasilanie budynku socjalno - szatniowego - na granicy działki należącej do Gminy Wąchock zabudować złącze kablowe wraz z szafką pomiarową; z istn. słupa nr 9 (ul. Św. Rocha) ułożyć kabel YAKY 4 x 35 do ww złącza a następnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku socjalno - szatniowego ułożyć kabel YKY 5 x 16. 5. Oświetlenie boisk sportowych - projektowany zespół boisk zasilany będzie z budynku socjalno - szatniowego. Przewidziano oświetlenie na masztach - 8 masztów z oprawą o mocy 2 kW i wysokości 16 m. Sterowanie oświetleniem centralne z tablicy budynku socjalno - szatniowego oraz indywidualne przy każdym ze słupów. 6. Oświetlenie terenów rekreacyjnych przy boiskach i szalecie - realizacja na słupach o wysokości 4,5 m - 34 szt., z dwiema oprawami każdy. Zasilanie i sterowanie z tablic w budynku szatniowym (dla oświetlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (oświetlenie rekreacji ). Załączanie za pomocą przekaźników zmierzchowych. 7. Przebudowa linii napowietrznej śn - linię przebiegającą wzdłuż terenów rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega również linia zasilająca stację napowietrzną Wąchock I, w związku z jej demontażem i budową stacji kontenerowej oraz linia od strony zachodniej. Łączna długość ok. 1700 mb. 8. Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wąchock I - w miejsce istniejącej stacji słupowej Wąchock I przewiduje się ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej będącej własnością Zakładu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowej typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowując jej wyposażenie do technicznych warunków przyłączenia. 9. Podświetlenie pomników i elementów zabytkowych - W celu uwypuklenia niektórych elementów architektonicznych podjęto decyzję o ich podświetleniu za pomocą reflektorów. Dla zabezpieczenia i zasilania ww reflektorów należy w tych miejscach wybudować słupek z wbudowaną w nim tabliczką bezpiecznikową. Od ww zabezpieczenia ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 do reflektorów. 10. Zasilenie istniejącej linii napowietrznej nn - część linii napowietrznych nn na terenach nie objętych I etapem rewitalizacji pozostaje; do słupów należy doprowadzić kable MSR YAKY 4 x 120 i oświetleniowe YAKY 4 x 35. 11. Przebudowa układów pomiarowych energii w części modernizowanej - w granicach działek usytuowane zostaną złącza kablowe wraz z szafkami w których zabudowane będą układy pomiarowe. Od ww szafek do izolatorów i zabezpieczeń w mieszkaniach należy ułożyć kable YKY 5 x 10. Sieć wodociągowa i przyłącza wod.- kan.: a) Sieć wodociągowa - dł. 257,7 m (fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD, b) Przyłącze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m, c) Przyłącze wody do szaletu - fi40x3,7 PE - 17,9 m, d) Przyłącze kanalizacji do szatni - fi160PCV S - 30,3 m, e) Przyłącze kanalizacji do szaletu - fi160PCV S- 13,3 m. Sieć kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji gazowej: 1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie rur z PCV do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN8 - 8kN/m2, łączonych kielichami z uszczelkami gumowymi, połączenia kanałów należy wykonać poprzez budowę typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 łączonych poprzez uszczelki: a) Kanały z rur PVC fi315 mm - 487,2 m, b) Kanały z rur PVC fi200 mm - 58,0 m, c) Kanały z rur PVC fi160 mm - 125,0 m, d) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1000 mm - 28 szt, e) Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi500 mm z osadnikiem - 35 szt. 2. Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD fi63 mm - 18 m oraz z rur stalowych bez szwu fi50mm - 37 m. Rury z PEHD łączyć za pomocą złączek i kształtek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przebudowa sieci teletechnicznej: 1. Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy użyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE 110/6 oraz żelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1 (niektóre odcinki z rur giętkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych będą zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewnętrzne zabezpieczające. Łączna dł. kabli w kanalizacji - 326,0 m. 2. Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej wzdłużnie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na całej długości (liczne krzyżówki i zbliżenia). Łączna dł. linii kablowej doziemnej - 899 mb. 3. Do budowy telefonicznych przyłączy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable układane w ziemi oraz częściowo w kanalizacji. Kable przyłączeniowe zostaną wyprowadzone na ściany budynków w osłonie z rur HDPE 32 i zakończone puszką hermetyczną natynkową wyposażoną w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacją aparatu telefonicznego zostanie wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY układanym na ścianie bez osłony. Zieleń: kilka drzew istniejących przeznaczono do wycięcia ze względów technicznych, część drzew istniejących do przesadzenia ze względu na obecne duże zagęszczenie. Łącznie przewidziano do nasadzeń ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewów, powierzchnia trawników 10.550,0 m2. Wysokość drzew min. 150 cm (głogi, klony min. 250 cm, śliwy min. 200 cm), średnica krzewów 50-100 cm (3-5 wykształconych pędów głównych); pielęgnacja w okresie gwarancji. Rozbudowa i przebudowa budynku sanitarno-szatniowego, do obsługi projektowanego zespołu boisk terenowych: powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m2, kubatura brutto - 509,6 m3, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Stropy żelbetowe Teriva gr. 24 cm obłożone płytą g-k. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza c.o i c.w.u (kotłownia gazowa - kocioł 90 kW, podgrzewacz pojemnościowy 650 dm3, grzejniki płytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej). Budowa budynku szaletu, przy ul. Błonie: powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m2, kubatura brutto - 328,7 m3. Budynek wolnostojący, przykryty czterospadkowym dachem, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Więźba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna, częściowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z płyt laminowanych, kominy - okładzina kamienna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki ścienne elektryczne). W otoczeniu znajdzie się fragment drewnianego płotu, drewniana sucha studnia w tradycyjnym kształcie żurawia, stół i siedziska z drewnianych bali. Remont elewacji budynku MGOK: przed przystąpieniem do remontu elewacji należy wymienić częściowo stolarkę drzwiową oraz stolarkę okienną zewnętrzną. Podłoże należy dokładnie oczyścić ze starych powłok malarskich, z poluzowanych, osypujących się fragmentów tynku i z istniejących płytek elewacyjnych. Tynki odspojone należy usunąć. W razie konieczności zbicia gzymsów bądź profili elewacyjnych, wcześniej należy wykonać szablony w skali 1:1 umożliwiające dokładne ich odtworzenie. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm. Na fragmentach wykonać boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych. Nad głównym wejściem oraz oknem bocznym zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, boki - tynk mozaikowy. Schody wejściowe do wymiany, wykończenie j.w. Wzdłuż bocznej ściany budynku należy wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, balustrady nierdzewne, wykończenie j.w. Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontować nowe rury spustowe i rynny, obróbki blacharskie, materiał dostosować do istniejącego. Ponadto należy wymienić podokienniki (blacha powlekana), wyremontować daszek nad wjazdem oraz wykonać remont instalacji odgromowej. Remont elewacji budynku Policji i Poczty: Należy przebudować attykę dachową na konstrukcji drewnianej, wymienić częściowo otwory zewnętrzne. Dachową attykę pokryć płytkami włóknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone należy usunąć. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm i gr. 3 mm. Wymienić rury spustowe i rynny, podokienniki, obróbki blacharskie (rynny i rury PCV, obróbki blacharskie oraz podokienniki - blacha powlekana). Fragmenty ścian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamień należy oczyścić przez piaskowanie, spoiny uzupełnić, zabezpieczyć silikonowym preparatem hydrofibizującym. Nad głównym wejściem zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, czoło tynk mozaikowy, balustrady nierdzewne. Przed wejściem do budynku wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, wykończenie j.w. Ponadto należy wyremontować daszek nad podestem, wykonać systemowe docieplenie dachu budynku wraz z remontem instalacji odgromowej. Śródmieście osady Wąchock, jako zabytkowe założenie urbanistyczne z fragmentami sięgającymi XV w., zostało wpisane do rejestru zabytków, pod nr 342, prace ziemne związane z przedmiotową inwestycją prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, który zapewni Zamawiający. Wykonawca dostosuje organizację robót i terenu budowy do wymogów nadzoru archeologicznego. Wykonawca udostępni, w celu wykonywania nadzoru archeologicznego, posiadane maszyny lub urządzenia na terenie budowy, w szczególności w celu wykonania wykopów i sondaży badawczych w ul. Kościelnej. Ponadto Wykonawca zapewni likwidację ww. wykopów, zgodnie z opisem zawartym w Programie badań archeologicznych, stanowiącym Załącznik Nr 13 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz następujących załącznikach: 1. Projekt budowlany: Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, Tom II - Projekt architektoniczno-budowlany. 2. Projekty wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt kanalizacji deszczowej; Projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno-szatniowego oraz budynku szaletu miejskiego; Projekt budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, przebudowy sieci MSR nn, oświetleniowej I sn 20 kV, oświetlenia boisk i terenów zielonych, stacji transformatorowej wolnostojącej kontenerowej - elektryka; Projekt sieci teletechnicznych; Projekt dróg; Projekt budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, kładek 1,2,3 - konstrukcja; Projekt budynku sanitarno-szatniowego - architektura, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja wentylacji mechanicznej, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja wodno-kanalizacyjna, Projekt budynku sanitarno-szatniowego - instalacja c.o., wewnętrzna instalacja gazu, kotłownia gazowa, zewnętrzna instalacja gazu; Projekt budynku szaletu miejskiego - architektura, Projekt budynku szaletu miejskiego - ogrzewanie i wentylacja wywiewna, Projekt budynku szaletu miejskiego - instalacja wodno-kanalizacyjna. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Przedmiary robót. 5. Wykaz uzupełnień oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 45.21.00.00-2, 45.21.22.00-8, 45.21.22.30-7, 45.21.55.00-2, 45.23.12.21-0, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.23.10-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 45.23.32.00-1, 45.31.61.10-9, 45.40.00.00-1, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie do dnia 07.05.2012 r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - Przetarg nieograniczony Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, złączyć z ofertą

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał co najmniej po jednym zamówieniu (potwierdzonym dokumentami z których wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegającym na: a) budowie lub przebudowie drogi publicznej lub placu publicznego o nawierzchni kamiennej (kostka, płyty), o powierzchni min. 3000 m2, b) budowie lub przebudowie linii: oświetlenia ulicznego lub linii elektroenergetycznej lub teletechnicznej, o długości min. 500 mb, c) budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, o długości min. 500 mb, d) budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej min. 1800 m2, e) budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 500 m3, f) budowie skateparku z żelbetową płytą konstrukcyjną o powierzchni minimum 500 m2, (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie oraz wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (Załącznik nr 8 do SIWZ), tj.: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy, b) osobami, posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika robót budowlanych w swoich specjalnościach, tj.: -kierownik robót branży konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, - kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych, - kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń gazowych, - kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót branży instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty podpisany i wypełniony zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawcę, sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium tj. oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej. 4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ). 5. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian: a. Zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. b. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy; konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, które wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy; konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym; wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym; wystąpienia tzw. siły wyższej; jeżeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną; konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym terminie umownym. Zaistnienie ww. okoliczności musi zostać wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. c. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT; zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia; jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót lub wykonania robót zamiennych oraz zawiązanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić może jedynie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót ujętych w przedmiarze jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. d. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. 9 ppkt 1.1.3. niniejszej SIWZ. e. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom, w części zamówienia innej niż wyszczególniona w ofercie. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 2, w godz. 7:45 -15:45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10 - sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 14:34:57
Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 14:34:57
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-26 13:55:16

Wersja do wydruku...

corner   corner