logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Organizacja Urzędu
   minus Godziny urzędowania
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA > Struktura organizacyjna

Wąchock, dnia 04.06.2012 r.
BGK.7031.4.2012
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia:                       „Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock”.
 
1. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres ww. usług będzie obejmował pakowanie zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych, oczyszczenie terenu z odpadów azbestowych, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp oraz przepisów dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Łączna ilość odpadów ok. 80 Mg. Łączna wartość usług wykonanych w ramach niniejszego zamówienia nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy Wąchock na 2012 r.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości z których usuwane będą odpady w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac z posiadaczami nieruchomości wskazanymi w wykazie. Termin zakończenia realizacji usług: do dnia 30.11.2012 r.
5. Rozliczenie usług nastąpi w oparciu o faktyczną ilość Mg, zgodną z ilością podaną na kartach przekazania odpadu oraz stawkę jednostkową za 1 Mg, podaną w ofercie Wykonawcy. Masa odpadów odbierana z poszczególnych nieruchomości potwierdzana będzie przez Wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu ich odbioru.
6. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 Mg odebranych odpadów (w tym określenie stawki i kwoty podatku VAT).
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 15.06.2012 r. godz. 1545. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Anna Gębura tel. (041) 27-36-132.
 

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-06-04 15:00:09
Data udostępnienia informacji: 2012-06-04 15:00:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 15:02:14

Wersja do wydruku...

corner   corner