logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
 
 o wartości mniejszej od kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
 
Zamawiający:
Gmina Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie,
tel. (041) 27-36-134 , fax (041) 27-36-159,
e-mail: umig_wachock@poczta.onet.pl
gmina.wachock.sisco.info
 
 
na wykonanie zadania pn.:
 
"DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARSZOWIE"
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: uzupełnieniu tynków zewnętrznych, przygotowaniu powierzchni pod warstwy ociepleniowe, dociepleniu styropianem za pomocą kleju i łączników, wykonaniu warstwy zbrojącej z siatki, wykonaniu tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego, wymianie podokienników.
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kody CPV: 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne
 
1. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
3. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 30 listopada 2008 roku.
4. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3) spełniają następujące warunki szczegółowe:
a) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj., że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością tej części robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia dla której Wykonawca składa ofertę, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
b) udzielą 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru.
 
Sposób oceny spełniania warunków:
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt VI SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 
5. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena-100%
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
pokój nr 10 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 1 października 2008 r.  godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2008 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 10.
8.  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Szczegółowe informacje oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Jacek Lankof, tel. (041) 27-36-134 oraz Lidia Banaszczyk tel. (041) 27-36-132.
 
 
 
Wąchock, dnia 10 września 2008 r.

Nazwa dokumentu: Przetarg Nieograniczony
Skrócony opis: DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARSZOWIE
Podmiot udostępniający: Urzad miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Banaszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Banaszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 15:09:35
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 15:09:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-12 09:47:38

Wersja do wydruku...

corner   corner