logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ORGANY WŁADZY > Rada Miejska

Lp.

 

Nazwisko i Imię

 

Miejscowość

 

1.

 

Staniszewski Sebastian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku

 

Wąchock

 

2.

 

Przygoda Zdzisław  - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku

 

Wielka Wieś

 

3.

 

Bzymek  Halina

 

Parszów

 

4.

 

Cichocka Krystyna

 

Marcinków

 

5.

 

Czaja Jan

 

Wąchock

 

6.

 

Janus Robert

 

Wąchock

 

7.

 

Kowalik Mirosław

 

Parszów

 

8.

 

Mazurkiewicz Tadeusz

 

Wąchock

 

9.

 

Miernik Zofia Krzyżanowska

 

Rataje

 

10.

 

Pająk Jarosław

 

Węglów

 

11.

 

Rudzki Sylwester

 

Wielka Wieś

 

12.

 

Sobala Włodzimierz

 

Parszów

 

13.

 

Śmigas Leszek

 

Wąchock

 

14.

 

Winiarczyk Kazimierz

 

Wąchock

 

15.

 

Wojtachnio Maciej

 

Wielka Wieś

 

 

Plan    Pracy  

 

Rady   Miejskiej   w  Wąchocku  

 

na   2007r.

 

 

lp

 

termin

 

tematyka

 

1

 

 

Styczeń  

 

1  Ocena  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w roku 2006

 

2 Ocena  realizacji  Gminnego  Programu Przeciwdziałania   

 

    Narkomanii w roku 2006

 

3  Przyjęcie  Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania

 

     Problemów Alkoholowych na rok 2007

 

4  Przyjęcie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii.

 

    na rok 2007

 

5  Informacja  o  działalności  związków  i  stowarzyszeń do 

 

    których  należy gmina za  rok 2006

 

6  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  

 

    inkasentów i ich wynagradzania.

 

7  Informacje przewodniczącego rady dotycząca analizy

 

    oświadczeń majątkowych radnych

 

8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy rady

 

   miejskiej i stałych komisji na rok 2007

 

2

 

Luty

 

1  Informacja  o  działalności  Agencji  Restrukturyzacji  i

 

    Modernizacji Rolnictwa  oraz  WODR-u

 

2  Informacja  władz  Powiatu  Starachowickiego o planach

 

    rozwoju powiatu;

 

3. Informacja na temat planowanych inwestycji drogowych na

 

    terenie Gminy:

 

     - informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg

 

       Krajowych i Autostrad w Kielcach,

 

     -informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

     - informacja z Urzędu Gminy w Wąchocku

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składu osobowego

 

    Rady Społecznej SZOZ

 

5  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu miasta i

 

     gminy  Wąchock.

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutów jednostek

 

    pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy.

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na    

 

    2007 rok

 

3

 

Marzec 

 

1  Ocena  realizacji  uchwały  w  sprawie  ustalenia górnych

 

    stawek   oraz  systemu opłat za usługi związane z wywozem i 

 

    utylizacją   odpadów komunalnych

 

2. Informacja  burmistrza  o  realizacji  wniosków zgłaszanych  na 

 

    zebraniach mieszkańców Gminy w 2006 roku

 

3  Ocena   funkcjonowania MGBP,  MGOK, MGOPS za 2006 rok

 

4  Ocena stanu oświetlenia ulicznego w gminie i przyjęcie planu

 

    remontów bieżących ( w oparciu o przeglądy w osiedlach i   

 

    sołectwach)

 

5  Informacja na temat stanu OC oraz zabezpieczenia

 

    przeciwpowodziowego Gminy

 

6  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowanie 

 

    środków finansowych na DPS w 2006 roku

 

7  Sprawozdanie z pracy doraźnej komisji ds. statutów

 

4

 

Kwiecień

 

1  Ocena stanu dróg w gminie i przyjęcie planu remontów

 

    bieżących ( w oparciu o przeglądy w osiedlach i sołectwach)

 

2  Rozpatrzenie  sprawozdania  z  realizacji  budżetu gminy  za 

 

    2006 rok

 

3  Rozpatrzenie  wniosku  komisji  rewizyjnej  w  sprawie 

 

    absolutorium dla burmistrza  za  2006 rok

 

5

 

Maj

 

1  Informacja z  realizacji  budżetu  za  I  kwartał  2007 roku

 

2  Informacja  PUP o  stanie  bezrobocia  w  gminie i powiecie

 

3  Ocena  bezpieczeństwa publicznego i p. poż. na  terenie gminy

 

- Informacja Komendanta Gminnego Policji,

 

- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej    

 

   Straży Pożarnej.

 

- Informacja Komendanta Gminnego OSP

 

6

 

Czerwiec

 

1  Informacja  burmistrza na  temat  rozpoczętych  prac  

 

    remontowych i inwestycyjnych na terenie gminy

 

2. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  

 

    ścieków dla PWiK w Starachowicach

 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wydatkowania środków na

 

    inwestycję pod nazwą „Odbudowa zbiornika retencyjnego na

    rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock”,

 

 

7

 

 

Lipiec

 

 

Przerwa  urlopowa

 

8

 

Sierpień

 

1  Informacja  z   realizacji  uchwał   Rady  Miejskiej   za I 

 

    półrocze  2007 roku

 

2  Ocena  oświaty za rok szkolny 2006/07 oraz przygotowania   

 

    szkół do nowego  roku szkolnego

 

3. Przyjęcie gminnego planu oświaty na lata 2008-2012

 

4  Ocena  realizacji budżetu  za  I  półrocze  2007 roku

 

5  Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju gminy

 

    Wąchock

 

9

 

Wrzesień

 

    Sesja wyjazdowa

 

1  Ocena  realizacji  inwestycji  na  terenie  gminy

 

2  Informacja  na  temat  działalności  Rad  Osiedlowych   i Rad 

 

    Sołeckich

 

10

 

Październik

 

1  Przyjęcie  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy Wąchock  z 

 

    organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi podmiotami  

 

    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2008 roku

 

2  Ocena  realizacji  budżetu  za III  kwartały 2007 roku

 

3  Informacja burmistrza na temat  przygotowania  służb

 

    gminnych    do okresu zimowego 

 

4  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli gminnej jednostki 

 

    organizacyjnej wskazanej przez radę miejską

 

5. Informacje przewodniczącego rady dotycząca analizy

 

    oświadczeń majątkowych radnych

 

11

 

Listopad

 

1  Przyjęcie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli w 2008 rok 

 

    zatrudnionych  w  szkołach prowadzonych  przez gminę

 

2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

 

   dla   zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

 

    odprowadzania   ścieków

 

3  Informacja na temat założeń do projektu  budżetu  na 2008 rok

 

12

 

Grudzień

 

1  Informacja na temat promocji gminy i działań w zakresie

 

    promocji i turystyki

 

2  Przyjęcie  planów  pracy  Rady  Miejskiej  i  Stałych Komisji

 

    Rady Miejskiej na 2008 rok

 

3  Przyjęcie budżetu gminy na 2008 rok

 

 

 

Uwaga:

 

1.    Plan  pracy  Rady  Miejskiej  będzie  uzupełniany o  bieżące  tematy

 

wymagające  stanowiska  Rady

 

2.    Dopuszcza  się  przestawianie  niektórych  tematów  pomiędzy  miesiącami, zależnie  od  aktualnych  uwarunkowań

 

3.    Dopuszcza  się   przesunięcie  przerwy  urlopowej  na  inny  miesiąc

 

 

Skrócony opis: Skład Rady Miejskiej w Wąchocku
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-30 12:40:10

Wersja do wydruku...

corner   corner