logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Numer ogłoszenia: 248484 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - koordynator zespołu nadzorującego, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał kontroli budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru, zawarty jest w Załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wykazie uzupełnień oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w programie badań archeologicznych. Ww. dokumenty są podstawą do obliczenia ceny ofertowej. Zakres robót budowlanych objetych nadzorem obejmuje: I. Przebudowę ul. Kościelnej na długości około 390 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wymiana nawierzchni ciągów pieszych i jezdni oraz przyległych placów (ulica z kostki granitowej, chodniki i plac z płyt kamiennych w połączeniu z kostką granitową), budowa parkingu (kostka ażurowa), wykonanie: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni (uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz zieleń dekoracyjna i pnącza na istniejącym murze), wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową, wymiana przyległego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie Pomnika ku czci poległych pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego na plac przy budynku MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z robotami towarzyszącymi. Nawierzchnia brukowa tzw. kocie łby w ul. Kościelnej za budynkiem bramnym, do zachowania - przełożenie bruku oraz wzmocnienie podłoża. II. Zagospodarowanie poprzemysłowego terenu przyległego do ulicy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budowa ścieżek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni żeliwnymi płytkami z wąchockimi humorami, zakończonej przeniesionym pomnikiem Sołtysa Wąchocka, wykonanie oświetlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, który będzie również spełniał rolę punktu informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów, wykonanie elementów małej architektury, montaż ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Błonie na długości około 185 mb, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablową. III. Zagospodarowanie terenów przyległych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. płyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, które wyposażone będą w bramki, kosze do gry, uniwersalne słupki, posiadać będą piłkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone będą systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, żelbetowym gr.25 cm, wysokości ok. 3 m, składający się z dwóch części; w jednej znajdzie się zagłębienie w formie żelbetowej wanny o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, niższej, na betonowej nawierzchni zamontowane będą systemowe urządzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na deskorolkach i rolkach; nawierzchnia urządzeń w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, całość wykonana z płyty metalowej, podłoża jezdne bez śrub.), budowa ścieżek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier i zabaw wyposażony w betonowe: stoły do ping-ponga oraz piłkarzyki, szachownicę i grę w klasę o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingów, wykonanie oświetlenia, wykonanie i wyposażenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposażenie placu stanowić będą m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, skała wspinaczkowa, dwie huśtawki, plac będzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z robotami towarzyszącymi. Uzupełnieniem kompleksu będą elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwóch istniejących kładek i budowa nowej. Zestawienie nawierzchni dróg, chodników, parkingów, placów: a) nawierzchnie z kostki betonowej - 8392,80 m2, b) nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych - 1877,80 m2, c) nawierzchnia asfaltowa - 694,5 m2, d) nawierzchnie z kostki kamiennej - 4483,85 m2, e) nawierzchnie z płyt kamiennych - 1955,00 m2, f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiórki) - 748,20 m2, g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy - 1860,00 m2, h) nawierzchnia boiska sportowa - 814,32 m2, i) nawierzchnia placu zabaw z płyt bezpiecznych - 521,30 m2, j) nawierzchnia betonowa skateparku - 1310,00 m2. Ograniczeniem nawierzchni jezdni będą krawężniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż krawężników zostanie ułożony ciek z dwóch rzędów kostki kamiennej. Obramowanie chodników oraz nawierzchni sportowych stanowi obrzeże betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Linie zasilające, oświetlenie terenu: 1. Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej nn wraz z przyłączami i zastąpienie ich liniami kablowymi nn YAKY 4 x 120. Łączna długość ok. 2100 mb. 2. Przebudowa oświetlenia ulic - likwidacja istniejącego oświetlenia ulic na słupach linii napowietrznej nn; wykonanie oświetlenia za pomocą słupów stalowych o wysokości 8 m - 29 szt. (ulice) i 4,5 m - 15 szt. (trakty piesze, pieszo - jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo Wąchock II proj. stacji Wąchock I zabudować należy szafki kablowe oświetleniowe. Od ww szafek ułożyć kable YAKY 4 x 35 do proj. słupów. Łączna długość ok. 2200 mb. 3. Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczającej należy zabudować złącze kablowe wraz z pomiarem. Od złącza do szaletu ułożyć kabel YKY 5 x 10. 4. Zasilanie budynku socjalno - szatniowego - na granicy działki należącej do Gminy Wąchock zabudować złącze kablowe wraz z szafką pomiarową; z istn. słupa nr 9 (ul. Św. Rocha) ułożyć kabel YAKY 4 x 35 do ww złącza a następnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku socjalno - szatniowego ułożyć kabel YKY 5 x 16. 5. Oświetlenie boisk sportowych - projektowany zespół boisk zasilany będzie z budynku socjalno - szatniowego. Przewidziano oświetlenie na masztach - 8 masztów z oprawą o mocy 2 kW i wysokości 16 m. Sterowanie oświetleniem centralne z tablicy budynku socjalno - szatniowego oraz indywidualne przy każdym ze słupów. 6. Oświetlenie terenów rekreacyjnych przy boiskach i szalecie - realizacja na słupach o wysokości 4,5 m - 34 szt., z dwiema oprawami każdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy w budynku szatniowym (dla oświetlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu (oświetlenie rekreacji ). Załączanie za pomocą przekaźników zmierzchowych. 7. Przebudowa linii napowietrznej śn - linię przebiegającą wzdłuż terenów rekreacyjnych i boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega również linia zasilająca stację napowietrzną Wąchock I, w związku z jej demontażem i budową stacji kontenerowej oraz linia od strony zachodniej. Łączna długość ok. 1700 mb. 8. Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wąchock I - w miejsce istniejącej stacji słupowej Wąchock I przewiduje się ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej będącej własnością Zakładu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowej typu: MRw-b2pp 20 630-4 przystosowując jej wyposażenie do technicznych warunków przyłączenia. 9. Podświetlenie pomników i elementów zabytkowych - W celu uwypuklenia niektórych elementów architektonicznych podjęto decyzję o ich podświetleniu za pomocą reflektorów. Dla zabezpieczenia i zasilania ww reflektorów należy w tych miejscach wybudować słupek z wbudowaną w nim tabliczką bezpiecznikową. Od ww zabezpieczenia ułożyć kabel YKY 3 x 2,5 do reflektorów. 10. Zasilenie istniejącej linii napowietrznej nn - część linii napowietrznych nn na terenach nie objętych I etapem rewitalizacji pozostaje; do słupów należy doprowadzić kable MSR YAKY 4 x 120 i oświetleniowe YAKY 4 x 35. 11. Przebudowa układów pomiarowych energii w części modernizowanej - w granicach działek usytuowane zostaną złącza kablowe wraz z szafkami w których zabudowane będą układy pomiarowe. Od ww szafek do izolatorów i zabezpieczeń w mieszkaniach należy ułożyć kable YKY 5 x 10. Sieć wodociągowa i przyłącza wod.- kan.: a) Sieć wodociągowa - dł. 257,7 m (fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD, b) Przyłącze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m, c) Przyłącze wody do szaletu - fi40x3,7 PE - 17,9 m, d) Przyłącze kanalizacji do szatni - fi160PCV S - 30,3 m, e) Przyłącze kanalizacji do szaletu - fi160PCV S - 13,3 m. Sieć kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji gazowej: 1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie rur z PCV do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej SN8 - 8kN m2, łączonych kielichami z uszczelkami gumowymi, połączenia kanałów należy wykonać poprzez budowę typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 łączonych poprzez uszczelki: a) Kanały z rur PVC fi315 mm - 487,2 m, b) Kanały z rur PVC fi200 mm - 58,0 m, c) Kanały z rur PVC fi160 mm - 125,0 m, d) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1000 mm - 28 szt, e) Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi500 mm z osadnikiem - 35 szt. 2. Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD fi63 mm - 18 m oraz z rur stalowych bez szwu fi50mm - 37 m. Rury z PEHD łączyć za pomocą złączek i kształtek poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przebudowa sieci teletechnicznej: 1. Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy użyciu znormalizowanych rur przepustowych HDPE 110 6 oraz żelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1 (niektóre odcinki z rur giętkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych będą zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewnętrzne zabezpieczające. Łączna dł. kabli w kanalizacji - 326,0 m. 2. Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej wzdłużnie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na całej długości (liczne krzyżówki i zbliżenia). Łączna dł. linii kablowej doziemnej - 899 mb. 3. Do budowy telefonicznych przyłączy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable układane w ziemi oraz częściowo w kanalizacji. Kable przyłączeniowe zostaną wyprowadzone na ściany budynków w osłonie z rur HDPE 32 i zakończone puszką hermetyczną natynkową wyposażoną w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacją aparatu telefonicznego zostanie wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY układanym na ścianie bez osłony. Zieleń: kilka drzew istniejących przeznaczono do wycięcia ze względów technicznych, część drzew istniejących do przesadzenia ze względu na obecne duże zagęszczenie. Łącznie przewidziano do nasadzeń ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewów, powierzchnia trawników 10.550,0 m2. Wysokość drzew min. 150 cm (głogi, klony min. 250 cm, śliwy min. 200 cm), średnica krzewów 50-100 cm (3-5 wykształconych pędów głównych); pielęgnacja w okresie gwarancji. Rozbudowa i przebudowa budynku sanitarno-szatniowego, do obsługi projektowanego zespołu boisk terenowych: powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m2, kubatura brutto - 509,6 m3, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Stropy żelbetowe Teriva gr. 24 cm obłożone płytą g-k. Dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza c.o i c.w.u (kotłownia gazowa - kocioł 90 kW, podgrzewacz pojemnościowy 650 dm3, grzejniki płytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej). Budowa budynku szaletu, przy ul. Błonie: powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m2, kubatura brutto - 328,7 m3. Budynek wolnostojący, przykryty czterospadkowym dachem, ściany nośne murowane z betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawą akrylową. Więźba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopodobna, częściowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z płyt laminowanych, kominy - okładzina kamienna. Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki ścienne elektryczne). W otoczeniu znajdzie się fragment drewnianego płotu, drewniana sucha studnia w tradycyjnym kształcie żurawia, stół i siedziska z drewnianych bali. Remont elewacji budynku MGOK: przed przystąpieniem do remontu elewacji należy wymienić częściowo stolarkę drzwiową oraz stolarkę okienną zewnętrzną. Podłoże należy dokładnie oczyścić ze starych powłok malarskich, z poluzowanych, osypujących się fragmentów tynku i z istniejących płytek elewacyjnych. Tynki odspojone należy usunąć. W razie konieczności zbicia gzymsów bądź profili elewacyjnych, wcześniej należy wykonać szablony w skali 1:1 umożliwiające dokładne ich odtworzenie. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm. Na fragmentach wykonać boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych. Nad głównym wejściem oraz oknem bocznym zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, boki - tynk mozaikowy. Schody wejściowe do wymiany, wykończenie j.w. Wzdłuż bocznej ściany budynku należy wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, balustrady nierdzewne, wykończenie j.w. Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontować nowe rury spustowe i rynny, obróbki blacharskie, materiał dostosować do istniejącego. Ponadto należy wymienić podokienniki (blacha powlekana), wyremontować daszek nad wjazdem oraz wykonać remont instalacji odgromowej. Remont elewacji budynku Policji i Poczty: Należy przebudować attykę dachową na konstrukcji drewnianej, wymienić częściowo otwory zewnętrzne. Dachową attykę pokryć płytkami włóknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone należy usunąć. Na oczyszczonej ścianie fundamentowej położyć tynk renowacyjny oraz zastosować grubowarstwową izolację bitumiczną. W warstwie cokołowej zastosować tynk renowacyjny nakładany warstwowo. Na cokoły zaleca się zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupełnione i wzmocnione podłoże ścian zastosować systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura baranek 1,5 mm i gr. 3 mm. Wymienić rury spustowe i rynny, podokienniki, obróbki blacharskie (rynny i rury PCV, obróbki blacharskie oraz podokienniki - blacha powlekana). Fragmenty ścian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamień należy oczyścić przez piaskowanie, spoiny uzupełnić, zabezpieczyć silikonowym preparatem hydrofibizującym. Nad głównym wejściem zamontować systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewnętrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obłożyć płytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antypoślizgowej, czoło tynk mozaikowy, balustrady nierdzewne. Przed wejściem do budynku wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, wykończenie j.w. Ponadto należy wyremontować daszek nad podestem, wykonać systemowe docieplenie dachu budynku wraz z remontem instalacji odgromowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał usługi, potwierdzone dokumentami z których wynika, że zostały one wykonane należycie, polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu), dla robót budowlanych o następującym zakresie rzeczowym: a) remont, budowa lub przebudowa dróg lub placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetlenie, kanalizacja deszczowa, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto, b) remont, budowa lub przebudowa budynku wraz z robotami instalacyjnymi, tj. elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, (Załącznik Nr 4 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w załączonym do oferty Wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie (z określeniem nazw i terminów realizacji zadań, w jakich ww. osoby sprawowały funkcję kierowania robotami lub nadzorowania realizacji robót oraz nazw i adresów odbiorców ww. usług), wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: a) Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej - koordynator zespołu nadzorującego, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -łączny staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w ww. specjalności minimum 3 lata; b) Inspektor branży drogowej, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej, - łączny staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w ww. specjalności minimum 3 lata; c) Inspektor branży sanitarnej, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - łączny staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w ww. specjalności minimum 3 lata; d) Inspektor branży elektrycznej, posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - łączny staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w ww. specjalności minimum 3 lata

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty podpisany i wypełniony zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: a. Zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. b. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych. c. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT. d. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. 8 ppkt 1.1.4. SIWZ, jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany tych osób, które nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój Nr 2, w godz. 7.45 - 15.45..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat urzędu - pokój nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-07-12 14:51:39
Data udostępnienia informacji: 2012-07-12 14:51:39
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 15:01:25

Wersja do wydruku...

corner   corner