logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 489244 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
· Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wachock.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie
od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1.559,21 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany
sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia
przedstawionego przez Wykonawcę
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia
przedstawionego przez Wykonawcę
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia
przedstawionego przez Wykonawcę
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana będzie na postawie oświadczenia
przedstawionego przez Wykonawcę
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
· koncesję, zezwolenie lub licencję
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Cena ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej
zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 2. Na wniosek Zamawiającego
możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów odbioru wymienionych w szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmiana nie może przekroczyć 15%. 3. Z przyczyn formalno-prawnych
zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem
granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014 r. 4. zmiany w strukturze organizacyjnej
Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony
niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, 5. zmiany osób reprezentujących strony;
Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://licytacje.uzp.gov.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej: http://gmina.wachock.sisco.info/
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w
pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem
http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do
udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie
http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o
swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie
przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania
najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy
PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek
internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub
wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do
sieci Internet..
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień: Licytacja elektroniczna na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, będzie licytacją
jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze
postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta
złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku
licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za MWh wyrażoną w złotych oraz w groszach;
grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą netto za
wykonanie zamawianych dostaw wartość 265,00 PLN za MWh. Oferta złożona przez Wykonawcę
winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0.50 PLN. W toku licytacji Zamawiający za
pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom
informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji
elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni
informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku
licytacji, oraz szacowanego zużycia energii, tj. - 1.559,21 MWh, powiększony o wartość VAT.
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
12.12.2012 godzina 14:00, miejsce: wnioski należy składać w wnioski należy składać w siedzibie
Pełnomocnika Zamawiającego - firma NewPower Sp. z o.o., ul. Kresowa 9A, 04 - 206 Warszawa..
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Otwarcie licytacji nastąpi 5-go dnia licząc od dnia
przesłania Wykonawcom zaproszeń do udziału. Początek godz. 11:30..
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Licytacja jednoetapowa czas trwania: 30 minut
Po upływie pół godziny od godziny jej otwarcia.
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji
elektronicznej):
Nie będzie wymagane
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie
internetowej zamawiającego http://gmina.wachock.sisco.info/
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa dokumentu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-12-04 15:36:38
Data udostępnienia informacji: 2012-12-04 15:36:38
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 15:57:45

Wersja do wydruku...

corner   corner