logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE
 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
I.            Nazwa i adres jednostki:
 
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
      27-215 Wąchock
      tel. (041) 273-61-30
 
II.            Określenie stanowiska urzędniczego:
 
Inspektor do spraw dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.
      Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 
III.            Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
 
1.      Wymagania niezbędne :
 
a)      wykształcenie  średnie techniczne lub wyższe techniczne specjalizacja drogi i co najmniej 3 letni staż pracy w nadzorze nad robotami drogowymi,                                       
b)     znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno budowlanych z zakresu drogownictwa, oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
2.      Dodatkowymi atutami będzie:
  
a)      doświadczenie w pracy w urzędzie (jednostce organizacyjnej), w tym na pokrewnych stanowiskach,
b)     uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych                     w budownictwie w specjalności drogowej,
c)      samodzielność, komunikatywność, umiejętność obsługi komputera,
d)     prawo jazdy kategorii B.
 
IV.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 
1.      Zarządzanie siecią dróg gminnych,
2.      Prowadzenie wszelkich zadań drogowych od przygotowania do rozliczenia                    i przekazania w użytkowanie,
3.      Ewidencja dróg gminnych,
4.      Uzyskiwanie decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego do realizacji zadania,
5.      Przygotowywanie materiałów do przetargów,
6.      Korespondencja w zakresie dróg z poszczególnymi zarządcami,
7.      Sprawozdawczość,
8.      Udział w komisjach przetargowych,
9.      Nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych,
10. Nadzór nad zadaniami wykonywanymi w ramach staży i prac interwencyjnych.                                      
 
 
V.            Wymagane dokumenty
 
1.      Życiorys (CV)
2.      List motywacyjny
3.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.      Kserokopie innych dokumentów o posiadanych klasyfikacjach, uprawnieniach              i umiejętnościach
5.      Kwestionariusz osobowy
6.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)
7.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne
8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
9.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku inspektora do spraw dróg
 
 
VI.          Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ”Nabór na        wolne stanowisko urzędnicze- inspektor do spraw dróg” w Sekretariacie Urzędu Miasta     i Gminy ( pokój nr 10 ) lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1; 27-215 Wąchock w terminie do dnia 21 maja 2010 roku   włącznie do godziny 15.00.
 
VII.            Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
VIII.            Otwarcie, ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy ( pokój nr 10) w dniu 24 maja 2010 roku  o godzinie 11.00.
 
IX.            Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
X.            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gmina.wachock.sisco.info oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 
XI.            Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (041)273-61-30,wew.134 lub 145
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Inspektor ds dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
Skrócony opis: OGŁOSZENIE O NABORZE BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Wąchocka
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-05-06 15:04:04
Data udostępnienia informacji: 2010-05-06 15:04:04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-06 15:08:55

Wersja do wydruku...

corner   corner