logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ,
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW,
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:
NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 632/5 O POW. 0,0600 HA,

Cena wywoławcza wynosi 13.510,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset dziesięć złotych)
(podlegająca zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT, stosownie do art. 43 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.),
Wadium w wysokości 1.500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Nieruchomość usytuowana na obszarze dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka znajduje się na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i zagrodowych.
Działka niezabudowana, położona w miejscowości Marcinków, oznaczona w ewidencji gruntów Nr 632/5 o pow. 0,0600 ha, stanowiąca własność Gminy Wąchock na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2011 roku znak: IG.IV.7510.21.2011 na którą brak jest urządzonej księgi wieczystej. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako: grunty zadrzewione – Lz-RVI-0,0600 ha.
Działka w kształcie trapezu, od strony południowej przylega do drogi gminnej o nieutwardzonej nawierzchni, od strony wschodniej sąsiaduje z działką niezabudowaną, z pozostałych stron sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Działka niezagospodarowana, porośnięta drzewami liściastymi gat. brzoza, kilkoma drzewami owocowymi oraz samosiejkami drzew i krzewów. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny kopalni piasku. Działka posiada dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i energii elektrycznej, przez działki sąsiednie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2013 ROKU
O GODZ. 1000 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU,
UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 2:

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upłynął dnia 17 maja 2013 r.
W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 12 września 2013 roku. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu.
W przypadku:
- osób fizycznych, zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest dodatkowo przedłożenie wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (za aktualny dokument uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia przetargu)
- małżonków, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (zapłata powinna nastąpić przed podpisaniem umowy). Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazane konto.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst: Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tej nieruchomości.
Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.).
Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W TUT. URZĘDZIE, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ gmina.wachock.sisco.info A PONADTO INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU ZOSTAŁA WYWIESZONA NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW.

WĄCHOCK, DNIA 14.08.2013 r.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA
 

Nazwa dokumentu: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-08-14 13:22:22
Data udostępnienia informacji: 2013-08-14 13:22:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-14 13:26:50

Wersja do wydruku...

corner   corner