logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny w Marcinkowie (ogółem 4,365 km)
Numer ogłoszenia: 474056 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny w Marcinkowie (ogółem 4,365 km).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Łączna długość planowanej inwestycji wynosi 3,505 km; w tym ulicy Torowej - 1,320 km oraz drogi gminnej Marcinków Górny - 2,185 km. Projektowana konstrukcja ulicy Torowej: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. W ramach przebudowy ulicy Torowej zaprojektowano przebudowę uszkodzonych przepustów pod drogą: w km 0+587 - przepust o śr. 60 cm i długości 10 m oraz w km 1+144, w rejonie którego występuje szlak migracyjny płazów istniejący przepust o śr. 80 cm zostanie przebudowany na przepust skrzynkowy 80x100 cm z suchą półką stanowiąca przejście dla płazów. Zaprojektowano przekrój półuliczny na całej długości projektowanego odcinka. Spadek nawierzchni o wartości 2 % - jednostronny na odcinkach prostych. Na odcinkach łuków poziomych zaprojektowano spadki jednostronne o wartościach 2÷4%. Szerokość jezdni - 5 m. Ogółem: - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 6795,70 m2 - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 2071,50 m2 - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm - 600,90 m2 Projektowane konstrukcje drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie: km 0+015 do km 0+156 i km 2+054 do km 2+200 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm km 0+156 do km 0+874 i km 1+311 do km 2+054 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm km 0+874 do km 1+311 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 0÷4 cm Konstrukcja poszerzeń - odcinek km 0+156 do km 2+054 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o gr. 20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm W ramach przebudowy drogi Marcinków Górny zostaną przebudowane uszkodzone przepusty pod drogą: - km 0+181 przepust o śr. 60 cm i dł. 10 m - km 0+369 przepust o śr. 60 cm i dł. 9 m - km 0+475 przepust o śr. 60 cm i dł. 9 m - km 0+541 przepust o śr. 60 cm i dł. 9 m - km 0+635 przepust o śr. 60 cm i dł. 9 m - km 0+929 przepust o śr. 60 cm i dł. 11 m - km 1+097 przepust o śr. 60 cm i dł. 9 m - km 2+087 przepust o śr. 60 cm i dł. 8 m Na odcinku od km 0+156 do km 0+240 występuje szlak migracji płazów. W celu ograniczenia barier architektonicznych zaprojektowano krawężnik zatopiony i budowę chodnika na poziomie jezdni. Na odcinku od km 0+015 do km 2+054 zaprojektowano przekrój półuliczny o szerokości korony 8 m, w tym szerokość jezdni 5 m. spadek nawierzchni 2% - jednostronny na odcinkach prostych. Na odcinkach łuków poziomych zaprojektowano spadki jednostronne o wartościach 2÷4%. Na odcinku od km 2+054 do km 2+200 zaprojektowano przekrój drogowy o szerokości korony 7 m w tym szerokość jezdni 5 m, pobocza po obu stronach drogi o szerokości 1 m. spadek nawierzchni - 2% dwustronny. W pasie drogowym obydwu dróg wykonane zostaną jednostronne chodniki dla pieszych, zjazdy do posesji (działek), pobocza umocnione, rowy odwadniające. Szerokość jednostronnego chodnika wykonanego z kostki betonowej wynosić będzie 2 m. Konstrukcja chodnika na obu odcinkach dróg: - kostka betonowa szara gr. 6 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Konstrukcja zjazdów na obu odcinkach dróg: - kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Szerokość zjazdów wykonanych również z kostki betonowej do wszystkich posesji (działek) wynosić będzie 4 m. Na fragmentach drogi zaprojektowano prawostronne rowy odwadniające otwarte. Długość rowu przy ulicy Torowej wynosić będzie 298 m natomiast przy drodze gminnej Marcinków Górny - 1101 m. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnieniowego wykonany zostanie remont uszkodzonych przepustów wraz ze ściankami czołowymi. Po lewej stronie drogi projektuje się pobocze o szerokości 1 m umocnione mieszanką kruszywa 0-31,5 mm i pospółki o gr. 10 cm oraz warstwą klinująca z destruktu skropionego emulsją o gr. 3cm. Ogółem: - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 11368 m2 - chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - 3020 m2 - zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1348 m2 W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie zabezpieczenie sieci gazowych przechodzących pod drogą, a w przypadku ulicy Torowej na odcinku od km 1+400 do km 1+700 przebudowana zostanie linia elektryczna napowietrzna kolidująca z jej przebudową na długości 153 m oraz zdemontowane i postawione 4 słupy linii napowietrznej. W bezpośredniej bliskości przebudowywanej drogi - ul. Torowa w Wąchocku na odcinku od km 0+398 do km 0+770 znajdują się linie kablowe zasilające eNA i sterujące ruchem eAsrk będące własnością PKP. Przewiduje się ich przeniesienie poza pas drogowy w uzgodnieniu i pod nadzorem PKP. Łączna długość kabli przewidzianych do przełożenia wynosi 210 mb. Szczegółowy zakres robót został określony w projektach architektoniczno - budowlanych, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 niniejszej specyfikacji. 1.1.Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy. 1.2.Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 1.3.Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym planem BIOZ. 1.4.Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt nadzoru archeologa wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej. 1.5.Utrzymywanie na bieżąco w należytym stanie dróg objazdowych w czasie prowadzenia robót. 2.Wymagania Zamawiającego 2.1.Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 2.2.Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu. 2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót 2.4.Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo. 2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedoparzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia. 2.6.Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 2.7.Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania. 3.Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.26.26.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 125 000,00 zł, słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 2.Termin wniesienia wadium: 2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Urzędzie Miasta i gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat - pokój nr 10 przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Wąchocku nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,365 km) a potwierdzoną kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. 3. Formy wniesienia wadium: 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz. 275 z późn. zm.). 3.2. W treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium z wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi byś wystawione na Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock 3.3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gwaranta (poręczyciela) bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 niniejszego rozdziału. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminy składania ofert. 4.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale VIII punkt 1 ppkt. 1.1 SIWZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na realizacji wielobranżowych zadań, z których każde winno obejmować: branżę drogową i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionych w rozdz. VIII punkt 1 ppkt 1.2 SIWZ (załącznik nr 6 SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważnych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 1.3 i ppkt 1.4 SIWZ. (załącznik nr 5 SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. VIII pkt.1 ppkt 1.5 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy zgodnie z założeniami określonymi w rozdz. XV SIWZ c) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. d) Dowód wniesienia wadium e) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik f) Pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1,27-215 Wąchock, pokój nr 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionuDziałanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Nazwa dokumentu: Budowa i przebudowa drogi gminnej - ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-11-20 12:27:20
Data udostępnienia informacji: 2013-11-20 12:27:20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-20 19:59:02

Wersja do wydruku...

corner   corner