logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock 29.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

Zamówienie poniżej 14000,00 euro

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza nabór ofert na realizację zadania polegającego na: konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Wąchock.

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę polegającą na: konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Wąchock. Oferta powinna przedstawiać wynagrodzenie za świadczenie przedmiotowej usługi w formie ryczałtowej naliczanej miesięcznie, liczonej od jednego zainstalowanego punktu oświetleniowego (oprawy oświetlenia ulicznego, drogowego). Liczba zainstalowanych opraw oświetleniowych na terenie gminy Wąchock na dzień 25.11.2013 r. wynosi 1009 szt. (w tym oświetlenie przy WDK i OSP w Marcinkowie oraz oprawy ozdobne na Pl.Mjr. Ponurego).

Konserwacja oświetlenia ulicznego ma celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego i obejmuje:

Wymianę niesprawnych źródeł światła.
Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw.
Wymianę opraw
 Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników.
Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników.
Wymianę niesprawnych bezpieczników.
Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci.
Konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych.
Malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
Malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnienie opisów.
Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
Uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk sterowniczych itp.
Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych.
Regulacją zegarów sterowniczych.
Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach.
Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów , styczników, gniazd, bezpieczników itp.)
Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn.
Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe.
Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej.
Zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie.
Kontrole sprawności oświetlenia na terenie Gminy.
Wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń.
Pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwpożarowej.
Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dot. Wykonanych prac konserwacyjnych.
Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego.
Wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn. - maksimum 10,
Wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych
( słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) – maksimum – 10 szt.,
Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,

Termin usunięcia usterki oświetlenia ulicznego ustala się do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii z wyjątkiem przypadku kiedy nie działa cała linia oświetleniowa związana z daną stacją wówczas termin usunięcia awarii ustala się do 12 godzin od momentu zgłoszenia.

Pozostałe prace konserwacyjne winny być wykonywane w terminach wynikających
z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na wniosek Zamawiającego.

Termin wykonania zlecenia od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

 Warunki udziału w postępowaniu:

 Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Do oferty należy dołączyć:

Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę techniczną, wymagane prawem uprawnienia i zaplecze techniczne do realizacji usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego,
Oświadczenie, ze wykonawca zobowiązuje się do podpisania z RZE Skarżysko porozumienia o „Zasadach współpracy”. Powyższe porozumienie należy podpisać przed rozpoczęciem realizacji zadania objętego niniejszym zapytaniem,
Oświadczenie, że wykonawca akceptuje przedstawiony do niniejszego zapytania wzór umowy na konserwację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Wąchock (wzór oświadczenia w załączeniu).

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania powyższych robót , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie UMiG w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock w terminie do 06.12.2013 r. godz. 15:00

 

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Załączniki:

- wzór umowy

- oświadczenie oferenta

Nazwa dokumentu: konserwacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Wąchock.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-12-02 13:18:32
Data udostępnienia informacji: 2013-12-02 13:18:32
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:27:08

Wersja do wydruku...

corner   corner