logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o zamówieniu

do 14 000 EURO na opracowanie warunków technicznych remontu
drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku.

 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Opracowanie warunków technicznych remontu drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Początek zadania przyjmuje się w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0563T (ul. Radomska)
Założenia projektowe:

klasa drogi D
długość drogi 400 m
szerokość drogi w km 0+000 ÷ km 0+300 – 4 m,

w km 0+300 ÷ km 0+400 będzie zmienna od 4 m do 3 m

 konstrukcja drogi:

- warstwa odsączająca z piasku – 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 15 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 8 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej – 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej – 4 cm

e) odtworzenie rowu jednostronnego gruntowego strona lewa
z umocnieniem skarp i dna prefabrykatami betonowymi

f)   wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi (strona lewa) z prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych – dł. 5 m

g)   przebudowa przepustu pod droga w km 0+385 z rur żelbetowych o śr. 40 cm

h)   wykonanie  po stronie lewej i prawej poboczy o szer. 75 cm z kruszywa  - gr. 10 cm  umocnionych destruktem skropionym emulsją i grysami

i) utwardzenie zjazdów indywidualnych kruszywem – gr. 15 cm wraz z umocnieniem destruktem skropionym emulsją i grysami

j) zaprojektowanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, progi zwalniające )  wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Warunki techniczne należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.  Opracowanie warunków technicznych powinno zawierać:

- część opisową

- projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie,

- przedmiar robót,

- przekroje konstrukcyjne,

- kosztorys inwestorski,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania zamówienia – do 15.04.2014 r.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)  Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także, że posiada niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa pozwalające na realizację przedmiotowego zadania.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków ofertę uzna się za nieważną.

IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

IV.4.2) Termin składania ofert: 20.02.2014 r. godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.

IV.4.3) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z ofert, które wpłyną
w określonym terminie.

IV.4.4) O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Pozostali Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

IV.4.5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

V: ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 projekt umowy.

 

 

Wąchock 12.02. 2014 r.                                   

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 EURO na opracowanie warunków technicznych remontu drogi gminnej – ulica Leśna w Wąchocku.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-02-13 10:04:41
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13 10:04:41
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 10:10:43

Wersja do wydruku...

corner   corner