logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

gmina.wachock.sisco.info


Wąchock: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi
Numer ogłoszenia: 56650 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej i Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi gminnej, zlokalizowanego Wielkiej Wsi na terenie działek o nr ewid. 1320/41, 1320/42, 1320/13 Projektowany obiekt - budynek parterowy bez podpiwniczenia o następujących parametrach technicznych: - powierzchnia zabudowy: 440,30 m2 - powierzchnia całkowita: 470,92 m2 - powierzchnia użytkowa: 361,11 m2 - kubatura: 2187,1 m3 - wymiary: wysokość / długość / szerokość - 6,12 m / 35,37 m / 19,9 m. Przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne. 1. Fundamenty - ławy i stopy żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I 2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych szer. 24cm na zaprawę cementową 3. Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych szer. 24cm na zaprawę cem. wapienną 4. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych szer. 8/12cm na zaprawę cem. wapienną 5. Nadproża - prefabrykowane nadproża typu L19 6. Belki, rdzenie, wieńce - żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I. 7. Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Rozwiązania elementów wykończenia wewnętrznego. 1. Podłogi i posadzki z płytek gres, wykładzina rulonowa linoleum i jastrychowa 2. Tynki wewnętrzne - cienkowarstwowe gipsowe 3. Sufity podwieszane płyty karton. gipsowe gr.12,5 mm na rusztach systemowych 4. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni - płytki ceramiczne do 2 m 5. Malatura ścian i sufitów - farby emulsyjnymi w kolorach białych i pastelowych 6. Drzwi wewnętrzne płycinowe i metalowe 7. Parapety wewnętrzne z PCV wielokomorowego 8. Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna gr. 20cm 9. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, akustyczne wg przekrojów Rozwiązania elementów wykończenia zewnętrznego. 1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych - ściany podziemia i cokół - polistyren ekstrudowany gr. 12cm w systemie BSO. - ściany nadziemia - styropian samogasnący EPS 70-040 gr. 12cm w systemie BSO. 2. Tynki zewnętrzne. - część cokołowa - tynku mozaikowy - pozostałe ściany - wyprawa z tynku akrylowego GR 2mm barwionego w masie 3. Stolarka okienna - PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2 4. Drzwi zewnętrzne PCW, wrota garażowe segmentowe, metalowe 5. Pokrycie dachu - blachodachówka z blachy stalowej lakierowanej gr.0,5mm. 6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm. 7. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,70mm. Obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wewnętrzną instalacja wod. kan., c.o. i gazową oraz elektroenergetyczną n.n. oraz instalacje zewnętrzne: - przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wewnętrzne instalacji gazu ziemnego oraz wewnętrzną linię zasilającą n.n., zgodnie z opracowaniami branżowymi. W ramach zagospodarowania terenu projektuje się: 1. Ogrodzenie ażurowe - panele kratowe z siatki stalowej zgrzewanej z prętów gr. 5 mm, oczka 50 x 200 mm; słupki stalowe kształtowniki stalowe 60 x 40 mm, rozstaw co 2,5 m, wym. 285,0 x 1,8 m; brama wjazdowa wym. 9,0 x 1,8 m oraz furtka wym. 1,2 x 1,8 m z kształtowników stalowych 25 x 25 mm, wszystkie elementy ocynkowane, powlekane poliestrem 2. Utwardzone ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz plac manewrowy wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podłożu stabilizowanym, w tym miejsca postojowe dla pojazdów w ilości 12 szt, dodatkowo wydzielono jedno miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; 3. Zjazd z drogi gminnej dz. nr 1320/13 z kostki betonowej gr.8 cm; 4. Utwardzone miejsce na szczelne pojemniki do składowania odpadów stałych wykonane z kostki betonowej gr. 6cm na podłożu stabilizowanym 5. Zieleń w tym nasadzenia niskie i średnie oraz powierzchnie trawiaste Bilans terenu dla powierzchni objętej opracowaniem: Projektowana powierzchnia zabudowy: 440,30 m2 Projektowana powierzchnia utwardzeń: 1461,00 m2 Powierzchnia biologicznie czynna: 4129,70 m2 Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem: Wadium - Przetarg nieograniczony Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiona w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do Oferty oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem złączyć z ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda była o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 4 do SIWZ i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania robót (data spisania protokołu odbioru lub inny równoważny dokument).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże że dysponuje bądź będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób oraz oświadczenia Wykonawcy że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzonych wg wzorów stanowiących załączniki Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie niniejszego warunku będzie określał wartość w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania: 1. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawcę i sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium, tj. oryginał dokumentu w przypadku wadium w formie niepieniężnej, oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonania przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej. 3.Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy do Wykonania Podwykonawcom (wzór wykazu stanowi zał. nr 7 do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). 5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór zobowiązania stanowi zał. nr 8 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian: a) Zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów. b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy, - konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, - konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia podstawowego w określonym terminie umownym, - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, - wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, - wystąpienia tzw. siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - jeżeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zaistnienie ww. okoliczności musi zostać wpisane do dziennika budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. W przedstawionych w ppkt.b) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. c) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT, - zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót, - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, - jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz związanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części przedmiotu umowy jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. d) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami, o których mowa w Rozdz. V ppkt 1.3. niniejszej SIWZ. e) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, - powodujące poprawienie parametrów technicznych, - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozja, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy pzp).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek Wykonawcy, w terminie 5 dni w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Nazwa dokumentu: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18 14:01:14
Data udostępnienia informacji: 2014-02-18 14:01:14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-18 14:27:58

Wersja do wydruku...

corner   corner