logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 15.04.2014 r.

BGK.271.3.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia publicznego o wartość szacunkowej nie przekraczającej

14.000 euro (art. 4pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie

tel. (041) 27-36-130 fax (041) 27-36-159

godz. pracy: 7.45 – 15.45

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie  inwestycji pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie nadzorowania budowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej i Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi gminnej, zlokalizowanych w miejscowości Wielka Wieś na terenie działek o nr ewid. 1320/41, 1320/42, 1320/13.

a) Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, w szczególności:

Budowa budynku parterowego bez podpiwniczenia o następujących parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy: 440,30 m2

- powierzchnia całkowita: 470,92 m2

- powierzchnia użytkowa: 361,11 m2

- kubatura: 2187,1 m3

- wymiary: wysokość / długość / szerokość - 6,12 m / 35,37 m / 19,9 m.

Przyjęte rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.

- Fundamenty - ławy i stopy żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych szer. 24cm na zaprawę cementową

- Ściany nadziemia z bloczków gazobetonowych szer. 24cm na zaprawę cem. wapienną

- Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych szer. 8/12cm na zaprawęcem. wapienną

- Nadproża - prefabrykowane nadproża typu L19

- Belki, rdzenie, wieńce - żelbetowe z betonu żwirowego B-20 zbrojone stalą A-III i A-I.

- Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów drewnianych.

Rozwiązania elementów wykończenia wewnętrznego.

- Podłogi i posadzki z płytek gres, wykładzina rulonowa linoleum i jastrychowa

- Tynki wewnętrzne - cienkowarstwowe gipsowe

- Sufity podwieszane płyty karton. gipsowe gr.12,5 mm na rusztach systemowych

- Ściany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni - płytki ceramiczne do 2 m

- Malatura ścian i sufitów – farby emulsyjnymi w kolorach białych i pastelowych

- Drzwi wewnętrzne płycinowe i metalowe

- Parapety wewnętrzne z PCV wielokomorowego

- Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna gr. 20cm

- Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, akustyczne wg przekrojów

Rozwiązania elementów wykończenia zewnętrznego.

a) izolacja termiczna ścian zewnętrznych

- ściany podziemia i cokół - polistyren ekstrudowany gr. 12cm w systemie BSO.

- ściany nadziemia - styropian samogasnący EPS 70-040 gr. 12cm w systemie BSO.

b) tynki zewnętrzne.

- część cokołowa - tynku mozaikowy

- pozostałe ściany - wyprawa z tynku akrylowego GR 2mm barwionego w masie

c) stolarka okienna - PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2

d) drzwi zewnętrzne PCW, wrota garażowe segmentowe, metalowe

e) pokrycie dachu - blachodachówka z blachy stalowej lakierowanej gr.0,5mm.

f) obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,5mm.

g) parapety zewnętrzne z blachy stalowej lakierowanej gr. 0,70mm.

Obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wewnętrzną instalacja wod. kan., c.o. i gazową oraz elektroenergetyczną n.n. oraz instalacje zewnętrzne: - przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wewnętrzne instalacji gazu ziemnego oraz wewnętrzną linię zasilającą n.n., zgodnie z opracowaniami branżowymi.

W ramach robót budowlanych do wykonania:

- Ogrodzenie ażurowe – panele kratowe z siatki stalowej zgrzewanej z prętów gr. 5 mm, oczka 50 x 200 mm; słupki stalowe kształtowniki stalowe 60 x 40 mm, rozstaw co 2,5 m, wym. 285,0 x 1,8 m; brama wjazdowa wym. 9,0 x 1,8 m oraz furtka wym. 1,2 x 1,8 m z kształtowników stalowych 25 x 25 mm, wszystkie elementy ocynkowane, powlekane poliestrem;

- Utwardzone ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz plac manewrowy wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podłożu stabilizowanym, w tym miejsca postojowe dla pojazdów w  ilości 12 szt., dodatkowo wydzielono jedno miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;

- Zjazd z drogi gminnej dz. nr 1320/13 z kostki betonowej gr.8 cm;

- Utwardzone miejsce na szczelne pojemniki do składowania odpadów stałych wykonane zkostki betonowej gr. 6cm na podłożu stabilizowanym;

- Zieleń w tym nasadzenia niskie i średnie oraz powierzchnie trawiaste.

Bilans terenu dla powierzchni objętej opracowaniem:

Projektowana powierzchnia zabudowy: 440,30 m2

Projektowana powierzchnia utwardzeń: 1461,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 4129,70 m2

Szczegółowy zakres prac do nadzorowania określony jest w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie BIP gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi - 2014 – luty - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi, http://gmina.wachock.sisco.info/?przetargi=1&rok=2014&mc=2&eid=201

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Zakres rzeczowy zamówienia -zakres praw i obowiązków Wykonawcy:

1. W okresie poprzedzającym realizację budowy:

1.1. W dniu podpisania umowy złożenie Zamawiającemu oświadczenia zespołu inspektorów nadzoru (na druku urzędowym), o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z załączeniem kopii odpowiednich uprawnień i aktualnego zaświadczenia  o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

1.2. Dokładne zaznajomienie się z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem, istniejącymi urządzeniami.

1.3. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego, dotyczących przedmiotowej inwestycji celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającegoprzy wykonywaniu tych umów.

1.4. Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych, przy  współudziale Zamawiającego.

1.5. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przez wykonawcę robót budowlanych, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w terminie do 4 dniroboczych od daty otrzymania.

1.6. Dopilnowanie, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonawca robót budowlanych zamontował tablicę informacyjną, dot. budowy.

2.  W okresie realizacji budowy:

2.1. Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne.

2.2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.3. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu.

2.4. Koordynacja robót poszczególnych branż.

2.5. Udział oraz protokołowanie, każdorazowo w razie konieczności wynikającej z sytuacji zaistniałej na placu budowy, narad koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

2.6. Dokonywanie kontroli budowy - co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie realizacji robót z nadzorowanej branży oraz potwierdzanie swojej obecności i dokonanych czynności stosownymi wpisami w dzienniku budowy.

2.7. Przedkładanie, na żądanie Zamawiającego, pisemnego sprawozdania z przebiegu robót budowlanych, ich zgodności z obowiązującym harmonogramem. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w realizacji robót, niezwłoczne powiadomienie Zamawiającegoo zaistniałym fakcie.

2.8. Nadzór nad aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku realizacji niezgodnej z harmonogramem, uzgodnienie harmonogramów.

2.9. Przekazywanie pisemnej informacji o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji robót, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w okresach zakładanych w harmonogramie wraz z podaniem powodów odstąpienia od realizacji poszczególnych robót lub wskazaniem przyczyn uniemożliwiających realizację.

2.10.Kontrolowanie budowy stosownie do tempa prowadzonych robót oraz bezwzględnie w przypadkach awaryjnych, a także na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności w prowadzonych robotach, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy, wskazując sposób ich usunięcia. Potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, usunięcia stwierdzonych niezgodności wpisanych przez Kierownika budowy.

2.11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.12. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń.

2.13. Koordynowanie prac wykonawcy przedmiotowej inwestycji z innymi uczestnikami budowy tj. operatorami i zarządcami sieci.

2.14. Sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez wykonawcę robót budowlanych orazpodwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych, nieupoważnionych oraz informowanie o tym na piśmie Zamawiającego.

2.15. Prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości zabezpieczenia przez Wykonawcę materiałów, urządzeń oraz budowy.

2.16. Potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

3.  W zakresie zmiany umowy wykonawcy robót budowlanych lub zmian w stosunku do projektu:

3.1. Sprawdzenie czy umowa z wykonawcą robót budowlanych przewiduje taką zmianę.

3.2. Inspektor nadzoru ma obowiązek, przed uzgodnieniem zmian w stosunku do projektu lub umowy z wykonawcą robót budowlanych, podać kto jest wnioskodawcą zmiany, powód zmiany, uzyskać zgodę Zamawiającego oraz projektanta.

4.  W zakresie robót dodatkowych lub zamiennych:

4.1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych, poza robotami wynikającymi z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy lub w protokole z narady roboczej i protokole konieczności.

4.2. Ustalenie zakresu rzeczowego robót zamiennych i dodatkowych.

4.3. Podpisywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

4.4. Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie protokołu konieczności. Zatwierdzony przez Zamawiającegoprotokół stanowi podstawę do zlecenia wykonania tych robót.

4.5. Sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne lub dotyczące ograniczenia zakresu robót, w terminie 5 dniroboczych od daty dostarczenia kosztorysów przez Wykonawcę. Zatwierdzanie prawidłowo sporządzonych kosztorysów.

4.6. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie ustalania zakresu i wartości robót dodatkowych temu samemu wykonawcy.

4.7. Nadzorowanie robót dodatkowych i zamiennych, jeśli takie wystąpią.

5.  W zakresie odbiorów robót i fakturowania robót:

5.1. Ustalenie zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robót budowlanych podlegających fakturowaniu oraz potwierdzenie procentu zaawansowania robót w protokole stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dokumentów rozliczeniowych przez wykonawcę robót budowlanych.

5.2. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót zgodne z postanowieniami umowy wiążącej Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, oraz przyjętymi w dokumentacji technicznej rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.

5.3. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczychod zgłoszenia ich przez Kierownika budowy, zapisem w dzienniku budowy.

5.4. Uczestniczenie we wszystkich czynnościach odbiorowych wykonanych robót, kończących się dopuszczeniem do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

6.  Zakończenie lub przerwanie realizacji budowy:

6.1. Potwierdzenie w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu, w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc od daty wpisu Wykonawcy.

6.2. Stwierdzanie aktualnego stanu robót (rzeczowo – finansowego), w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba, ustalania ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.

6.3. Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej – oświadczenie Wykonawcy (Inspektora nadzoru).

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części usług Podwykonawcom.

8. Ponadto Wykonawca upoważniony jest:

8.1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

8.2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnym, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Terminem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac jest dzień przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.
Planowany termin zakończenia przez wykonawcę robót budowlanych ustalony jest na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Data zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się nie wcześniej niż do odbioru końcowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego kubaturowego - budynek wraz z instalacjami o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/ nie spełnia.

Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług, sporządzonego wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 i załączonych dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania robót.

2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w załączonym do oferty wykazie osób (załącznik Nr 3) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie ( określeniem nazw i terminów realizacji zadań w jakich ww. osoby sprawowały funkcję kierowania robotami lub nadzorowania realizacji robót oraz nazwy i adresy odbiorców tych usług), wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone:

1) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej –koordynator zespołu nadzorującego,posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży nad minimum 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) z których każda była o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto;

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży nad minimum 2 robotami budowlanymi;

3) inspektor nadzoru w branży elektrycznej - posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży nad minimum 2 robotami budowlanymi;

4) inspektor nadzoru branży drogowej - posiadający uprawnieniado sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności drogowej. Dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w swojej branży nad minimum 2 robotami budowlanymi.

Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia wydanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób oraz oświadczenia Wykonawcy że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzonych wg wzorów stanowiących załączniki Nr 3 i Nr 4.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Formularz ofertowy  -  załącznik nr 1
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie - załącznik nr 2

3) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniaoraz kopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem – załącznik nr 3.

4) Oświadczenie Wykonawcy, ze osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 4

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

VI.SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN  ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) lub adres do korespondencji.

Adresat: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

Oferta na:Kompleksowy nadzór inwestorski  w zakresie  inwestycji pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”.

NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert tj. 24.04.2014 r. godz. 1015

Termin złożenia ofert upływa w dniu 24.04.2014 r. o godz. 1000; miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 10 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2014 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój nr 10.

Podpisy

Oferta sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz pozostałe dokumenty muszą być podpisane przez:

osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpis z właściwego rejestru).

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym,

Oferta musi być sporządzona:

w języku polskim,
w formie pisemnej,
wyraźnym pismem drukowanym, maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

VII.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto –100%

2. Ocena punktowa ofert zostanie obliczona jako stosunek najniżej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym izostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jeżeli niebędzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych wokreślonym terminie.

4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego, łącznej ceny ofertowej brutto.

5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie zopisem przedmiotu zamówieniaprzedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać zmianom wtoku realizacji zamówienia.

7. Ceny muszą być: podane i wyliczone wzaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

9.Cena oferty nie może ulec zmianie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy na usługę będącą przedmiotem zamówienia.

IX.    POZOSTAŁE INFORMACJE

1.    Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.   O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

4.   Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

-      informację o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ichpełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

-      w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby powyższa umowa:

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, oraz upoważniała lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym (wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na rachunek bankowy lidera),

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i gwarancji jakości,

d) określała cel gospodarczy obejmujący zakresem przedmiot zamówienia,

e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert od Wykonawców, w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;

c)  uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d)  poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e)  odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych – art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

X. UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Jacek Lankof tel. (041) 27-36-134
Lidia Banaszczyk tel. (041) 27-36-132

 

XI. ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy
Projekt Umowy
Dokumentacja projektowa, zmiany SIWZ dot. przedmiarów

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie inwestycji pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi"
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-04-15 15:35:20
Data udostępnienia informacji: 2014-04-15 15:35:20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 16:25:12

Wersja do wydruku...

corner   corner