logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlane o wartości poniżej 30 000 euro

zadanie pn. „Remont Placu Mjr ponurego w Wąchocku”.

 

I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont Placu Mjr Ponurego w Wąchocku”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.3.1)  Przedmiotem zamówienia jest: remont istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o łącznej powierzchni 1934,77 m2, który obejmuje:

Sfrezowanie istniejącej nawierzchni o powierzchni 1934,77 m2. Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni jest własnością Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest przewieźć w/w materiał wbudować i zawałować w miejscu wskazanym przez Inwestora. Odległość miejsca wbudowania od prowadzonych robót do 2 km.
Wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni ok. 600 m2,
Wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm,
            Odtworzeniu istniejącego oznakowania poziomego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót obowiązany jest udokumentować istniejące oznakowanie poziome, które po wykonaniu warstwy ścieralnej należy odtworzyć. Odtworzenie oznakowania poziomego w pasie drogowym drogi krajowej nr 42  od km 179+719 do km 281+766  należy wykonać według ark. 134 stanowiącego zał. nr 9 niniejszego Warunków zamówienia. 
            Rozebranie istniejącego zieleńca z gazonami kwiatowymi usytuowanego na wysokości posesji nr 9 o powierzchni 49,5 m2,
Wbudowaniu palisady od strony istniejących ciągów pieszych i istniejącej nawierzchni asfaltowej,
Wbudowanie poręczy ochronnych na wysokości palisady o dł. 13 m,
Opracowanie i wdrożenie  projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi krajowej, jego uzgodnienie z zarządcą drogi krajowej wydziałem ruchu drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach oraz uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu przez organ zarządzający ruchem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej Plac Mjr Ponurego, jego uzgodnienie z zarządcą drogi wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach i Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 
Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe )wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
Wykonawca robót winien uzyskać zezwolenie zarządcy drogi krajowej (w formie umowy użyczenia) na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi krajowej.

 Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót

      (załącznik nr 2).

1.3.2)  Wymagania Zamawiającego:

Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego.
            Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i  przedmiarem robót oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu.
            Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót.
Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania.
Wykonawca jest obowiązany utrzymywać na bieżąco w należytym stanie drogi objazdowe w czasie prowadzenia robót. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 13.06.2014 r. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III.3.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 3 do WZ (oryginał).

             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda była o wartości co najmniej 150 000  zł brutto, polegające na budowie, przebudowie lub, remoncie  dróg. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 5 (oryginał) do i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania robót (data spisania protokołu odbioru lub inny równoważny dokument).

        III.3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 6 (oryginał)

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

III.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 5 do WZ.
wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w zał. Nr  6  do WZ,
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 3 WZ (oryginał).
      III.4.2. Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.5) INNE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do WZ. 2. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawcę sporządzony zgodnie  z zapisami WZ. 3.  Wykaz części zamówienia które Wykonawca powierzy podwykonawcom; wg wzoru określonego w załączniku Nr 8 do WZ. 4. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; wg wzoru określonego w załączniku Nr 7 do WZ.

IV: PROCEDURA 

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

IV.4.2) Termin składania ofert: 08.05.2014 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

Wąchock dnia 29.04.2014 r. 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane o wartości poniżej 30 000 euro zadanie pn. „Remont Placu Mjr ponurego w Wąchocku”.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 15:27:56
Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 15:27:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-29 15:52:23

Wersja do wydruku...

corner   corner