logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Parszowie, ul. Szkolna 28, 27 – 215 Wąchock

tel: 41 271 21 76 , fax: 41 271 21 76, e-mail: szparszow@wp.pl

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa w Parszowie ul. Szkolna 28, 27 – 215 Wąchock zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: wykonanie przebudowy ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Parszowie na odcinku od strony ul. Szkolnej i Cmentarnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych oraz z siatki w ramach stalowych o wysokości

- Rozebranie ogrodzenia murowanego na zaprawie cementowo – wapiennej/słupki/

- Rozbiórka betonowych czapek na murze ogrodzeniowym

- Rozebranie cokołu z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu i fundamentów przylegających do ogrodzenia po budynku gospodarczym

- Rozebranie cokołu z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

ROBOTY ZIEMNE

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głęb. do 1.5m ze złożeniem urobku na okład

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m

ROBOTY MONTAŻOWE

- Stopy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 6.6m pod słupki ogrodzeniowe- z zastosowaniem pompy do betonu

- Ogrodzenie z paneli kratowych 3D MetPol z słupkami i osprzętem o wysokości 1,53m na słupkach stalowych o rozstawie 2.5m obsadzonych w stopie betonowej

- Brama przesuwna, samonośna z furtką wysokości 1.73m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach/szerokość bramy 3.20m/

- Cokół betonowy prefabrykowany o wymiarach o wymiarach 249x30x6cm

- Obsadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydłowych typu lekkiego

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zaproszenia.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował osobą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy i posiada uprawnienia (bez ograniczeń) branży budowlanej do kierowania robotami.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2014 roku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Formularz oferty cenowej (wzór w załączeniu) wraz z załącznikami na wykonanie robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Parszowie ul. Szkolna 28, 27 – 215 Wąchock- sekretariat

w terminie do dnia 16.07.2014 roku do godziny 13:00

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do

Zamawiającego z napisem: „Oferta na realizację zamówienia pn.

przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej

w Parszowie na odcinku od strony ulic Szkolnej i Cmentarnej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2014r. w Szkole Podstawowej w Parszowie, ul. Szkolna 28 godz. 10:00

Udzielanie informacji:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, za pomocą telefonu lub faxu.

Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia udziela:

Katarzyna Michta - tel. 41 271 21 76

Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę najniższą cenę.

Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.

Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie uznana za nieważną i odrzucona.

Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym odrzuceniu ofert (oferty) lub o unieważnieniu procedury podając uzasadnienie.

Załączniki:

Wzór oferty cenowej

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Wzór umowy

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Szkoła Podstawowa w Parszowie
Osoba, która odpowiada za treść: Szkoła Podstawowa w Parszowie
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Borek
Data wytworzenia informacji: 2014-07-02 12:16:39
Data udostępnienia informacji: 2014-07-02 12:16:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-02 12:31:16

Wersja do wydruku...

corner   corner