logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

gmina.wachock.sisco.info

Wąchock: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Wąchock
Numer ogłoszenia: 225284 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku , ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 41 271 50 34, faks 41 273 61 42.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Wąchock.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie n/w zajęć zwanych szkoleniami: Szkolenia zawodowe i warsztaty: 1 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - 5 osób; 2 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej- 1 osoba; 3 Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych -1 osoba; 4 Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B -4 osoby; 5 Programista operator CNC -1 osoba; 6 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - 2 osoby; 7 Kurs prawa jazdy kat. B - 2 osoby; 8 Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 14 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie należy złożyć; wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz najważniejszych wykonanych w tym okresie usług, a w ramach tych usług wykonał minimum: - 2 szkolenia grupowe - związane ze sprzedażą z obsługą kasy fiskalnej; - 2 szkolenia grupowe - Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; - 2 szkolenia grupowe - Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych lub 1 szkolenie Magazynier oraz 1 szkolenie Kierowca wózków jezdniowych 2 szkolenia grupowe - Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B lub 1 szkolenie Przedstawiciel handlowy oraz 1 szkolenie Prawo jazdy kat. B - 2 szkolenia grupowe - Programista operator CNC; - 2 szkolenia grupowe - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. - - 2 szkolenia grupowe - Prawo jazdy kat. B Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 2 osób, z tym że w przypadku szkoleń: Programista operator CNC, Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych oraz Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej - to szkolenie indywidualne dla 1 osoby. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 30 tysięcy złotych. Do pozycji wykazu dotyczących opisanych wyżej szkoleń należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie należy przedłożyć: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać; 1 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych Kasy fiskalne różnych modeli - minimum 3 modele kas umożliwiające zapoznanie się z zasadami działania kas różnych producentów - 3 szt.; 3 Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych Wózek widłowy, Palety i pachołki do nauki jazdy i manewrowania wózkiem widłowym (komplet); 4 Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny).; 6 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer)-1 Zestaw audiowizualny (telewizor + odtwarzacz DVD)-1 Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin-2 Półautomat do spawania metodą MAG -2 Stół ślusarski wyposażony w imadła-1 Ostrzałka do elektrod-1 Przecinarka tarczowa-1 Szlifierka stacjonarna 2-tarczowa-1 Szlifierka kątowa 125, 230-1 Palniki gazowe do cięcia materiału na próbki spawalnicze-2 Przyłbice samo ściemniające-2 Maski spawalnicze-2; 7 Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B 1 pojazd do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (typ, marka samochodu i nr rejestracyjny).; Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, który został określony w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; sala dydaktyczna dla minimum 6 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński) .

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 1 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą z obsługą kas fiskalnych Minimum 1 osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Minimum 1 osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.; 2 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach z tematyką szkolenia. Wymieniona osoba musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.; 3 Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń magazynier +kierowca wózków jezdniowych w tym: Minimum 1 osoba z uprawnieniami do szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych. Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.; 4 Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B Minimum - 1 instruktor posiadający uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. B; Minimum - 1 osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie oraz doświadczenie w prowadzeniu jednego szkolenia grupowego Przedstawiciel handlowy. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne; 5 Programista operator CNC Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach z tematyką szkolenia. Wymieniona osoba musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.; 6 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach spawalniczych. Wymieniona osoba musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne.; 7 Prawo Jazdy kat. B Minimum - 1 instruktor posiadający uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. B; 8 Trening kompetencji i umiejętności społecznych minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym psychologia, co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty, najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji działań w zakresie świadczenia usług grupowych warsztatów w zakresie doradztwa psychologicznego, psychoterapeutycznego; Uwaga !! Wykonawca nie może wykazać się tą samą osobą do więcej niż jednego szkolenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie należy przedłożyć; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 30 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4; 2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60
2 - Doświadczenie - 30
3 - Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock -.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Nazwa dokumentu: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Wąchock
Podmiot udostępniający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Jurkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Jurkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 14:29:17
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 14:29:17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-07 08:13:05

Wersja do wydruku...

corner   corner