logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock 22.10.2014 r.

BGK.7021.2.56.2014

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE REMONTU SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EWID. 655 Z DROGĄ POWIATOWĄ O NR 0573t W MARCINKOWIE ORAZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 655 W MARCINKOWIE .

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. Świętokrzyskie, tel. 41-27-36-130, faks 41-27-36-159.

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1)  Przedmiotem zamówienia jest:

 • remont skrzyżowania drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 655 z drogą powiatowa o nr ewid. 0573T w Marcinkowie o powierzchni 33 m2 obejmującym niżej wymienione prace:

 

- roboty ziemne

-  wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm

 • przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 655 w Marcinkowie na dł. 44 m, szerokość drogi 4 m. obejmującej niżej wymienione  prace:

- roboty ziemne

-  wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 8 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm

 

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót i warunkach zamówienia.

II.2)  Wymagania Zamawiającego:

 • Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami Zamawiającego.
 • Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i  przedmiarem robót i Warunkami zamówienia oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszenia przetargu.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót.
 • Zastosowany sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wykonanie prac zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
 • Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania.

III.   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego do 30.11.2014 r. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów którzy:

IV.1)  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 (oryginał).

IV.2)   Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda była o wartości co najmniej 100 000  zł brutto, polegające na budowie, przebudowie lub, remoncie  dróg. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu robót sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 5 (oryginał) i załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania robót (data spisania protokołu odbioru lub inny równoważny dokument).

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów, wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 7 do  Warunków zamówienia.

IV.3)   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załączniki Nr 6 (oryginał)

W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wykonawca przedłoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia –załącznik nr 7 do Warunków zamówienia.

 IV.4) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie „spełnia „/ „nie spełnia”.

 • Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.
 • Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

V.1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

•        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

•        Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 5 do Warunków zamówienia.

•        wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w zał. Nr 6  do Warunków zamówienia,

•        oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 3 WZ (oryginał).

 V.2)   Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB   UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

VI.1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem pkt. VI.2). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysyłając faks lub e-mail zwrotny). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@wachock.pl.

Nr faksu Zamawiającego 41-27 – 36 – 159.

VI.2) Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

VI.3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków zamówienia. Każda dokonana zmiana warunków zamówienia zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano warunki zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info

VI.4)   W przypadku gdy zmiana treści warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie warunków zamówienia na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

VI.5)   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia.  Zamawiający udzieli informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.     

VI.6)  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie, tj. http://gmina.wachock.sisco.info 

 VI.7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII.  SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

Warunki zamówienia są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gmina.wachock.sisco.info ponadto na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje Wykonawcy WZ w terminie do 5 dni, odbiór osobisty jest możliwy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock w pok. nr 5 w godz. 745 - 1500

Osoba odpowiedzialna za kontakty z oferentami.

Beata Kiwak – inspektor ds. dróg tel.(41) 273 61 36 w godz. 700 – 15 30,pokój Nr 5

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

VIII.1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

VIII.2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.

VIII.3) Do formularza ofertowego należy dołączyć:

- wszelkie dokumenty oświadczenia i informacje wymagane w Warunkach zamówienia.

VIII.4)  Oferta winna zawierać całość Zamówienia.

VIII.5)  Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

VIII.6)  Formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.7)  Wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.8)  W przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

VIII.9)   Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

VIII.10)  Wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte trwale w całość.

VIII.11)  W związku z jawnością postępowania przetargowego, Wykonawca może zastrzec niektóre informacje w swej ofercie. Zastrzeżone mogą być tylko te informacje, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku dane dokumenty należy oznaczyć klauzulą „Zastrzeżone”.          

VIII.12)   Oferta powinna być złożona  w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być opisana

 

WYKONANIE REMONTU SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EWID. 655 Z DROGĄ POWIATOWĄ O NR 0573t W MARCINKOWIE ORAZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 655 W MARCINKOWIE .

 

         Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy spółki oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki.

 IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY I SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA

Oferta powinna składać się z :

IX.1) Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem do niniejszych warunków zamówienia.

IX.2)  Kosztorysu ofertowego.

IX.3)   Oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

IX.4)   Oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszych warunkach zamówienia.

X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. nr 10 –  Sekretariat nie później niż do –29.10.2014 r. godz. 1100

Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

Oferty otwierane będą w siedzibie Zamawiającego pok. nr 5 w dniu
29.10.2014 r. o godz. 1115.

Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian oraz zostaną dołączone do oferty.

Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności procedury, oferty wycofane nie będą otwierane

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

XI.1)  Ceną ofertową jest cena brutto przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.

XI.2)  Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót, oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową. 

XI.3)  Cena oferty winna uwzględniać: wszystkie koszty związane z realizacją    przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, 

wszelkie inne koszty nie ujęte w przedmiarze robót i warunkach zamówienia a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

XI.4) Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą tylko w walucie polskiej.

XII. SPOSÓB OCENY OFERT I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA

XII.1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami - cena

XII.2)  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena

 

 X=(Cena najkorzystniejszej oferty)/(Badana oferta)  x 100

 

XII.3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych – ważnych,  zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia.

XII.4)   Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

XII.5)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII.6)  Zamawiający poprawi w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XII.7)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści warunków zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie pomyłki,

- Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie,

- Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania ofert.

XII.8) Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII.9)  O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Pozostali wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

XII.10) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Wykonawców którzy złożyli oferty.

XIII. ZAWARCIE UMOWY:

 • Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.
 • Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.
 • Załącznikiem nr 4 do Warunków zamówienia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
 • złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,

 

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

XIV.1)  Projekt umowy jaka zostanie zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą stanowi  załącznik do warunków zamówienia.

XIV.2)  Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

XIV.3) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV. POZOSTAŁE INFORMACJE.                     

XV.1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego itp.

XV.2)  Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2  – Przedmiar robót;

Załącznik nr 3  – Oświadczenie Wykonawcy;

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

Załącznik nr 5  – Wykaz wykonanych robót;

Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do  dyspozycji niezbędnych zasobów;

XVI. Czynności po zakończeniu postępowania,

O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w sposób uzgodniony w niniejszych Warunkach zamówienia.

 

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

 Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: WYKONANIE REMONTU SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EWID. 655 Z DROGĄ POWIATOWĄ O NR 0573t W MARCINKOWIE ORAZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁ
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kiwak
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-10-23 15:13:38
Data udostępnienia informacji: 2014-10-23 15:13:38
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 15:39:42

Wersja do wydruku...

corner   corner