logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5
Numer ogłoszenia: 364534 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5, obejmująca: 1.1. kanał grawitacyjny w miejscowości Parszów PCV Ø 200 - 2578,00 m, 1.2. kanał grawitacyjny w miejscowości Mostki - 633,00 m 1.3.. kanał tłoczny PE Ø 63 - 212,00 m 1.4. przepompownię P5 z zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową 1.5. próbę szczelności 1.6.. obsługę geodezyjną bieżącą 1.7.. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego 1.8.. inspekcję telewizyjną kanalizacji 1.9.. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz zestawieniem tabelarycznym studni dla zlewni P5. 3. Odcinek kanalizacji od studni S266 do studni S271 wykonać po uzgodnieniu rzędnych dna studni z Zamawiającym dostosowując spadek do rzeczywistych rzędnych istniejącej studni S266 - szkic w załączeniu. 4. Na odcinku od S269 do S271 ocieplić kanał grawitacyjny keramzytem warstwą 30 cm z zabezpieczeniem od góry papą izolacyjną w celu ochrony przed przemarzaniem, koszty uwzględnić w innych pozycjach kosztorysowych. 5. Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca przy określaniu ceny powinien uwzględnić w innych pozycjach kosztorysowych koszty naprawy ogrodzeń (ok. 150 m)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.11.11.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy w Wąchocku, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w takim terminie aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym rachunku Zamawiającego, a oryginał lub potwierdzoną kserokopię dowodu wpłaty załączyć do oferty. Na dowodzie wpłaty jako tytuł należy wpisać Wadium przetarg nieograniczony Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P 5. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem złączyć z ofertą. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: ustalać beneficjenta gwarancji tj. Gminę Wąchock, określać kwotę gwarantowaną w złotych ustaloną w specyfikacji, określać termin ważności, określać przedmiot gwarancji zgodnie ze specyfikacją, być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja (poręczenie) nie powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 6 stosuje się odpowiednio. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 5 do SIWZ (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej o min. wartości 1000000,00 zł każda - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku oferty składanej wspólnie przez wszystkich Wykonawców co najmniej jeden z nich musi spełniać w/w warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub równoważne dysponującą aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, - osobami pełniącymi funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg aktualne - osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1000000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie niniejszego warunku będzie określał wartość w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień do którego określona wartość się odnosi. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 1.5 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.5. dotyczącej tych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- projekt budowlany, - specyfikacje techniczne - przedmiar robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 0.95
2 - Termin wykonania - 0.05

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana strony umowy, tj. jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji, 3.4. zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VI SIWZ, zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale XX niniejszej SIWZ, wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy, konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy, technicznej i sztuki budowlanej, konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, które wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, wystąpienie tzw. siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji robót, jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną, wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdz. XVI pkt. 3, ppkt. 3.7 SIWZ musi zostać wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. W przedstawionych w w rozdz. XVI pkt. 3, ppkt. 3.7 SIWZ przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia,jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót lub wykonanie robót dodatkowych, zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z ozliczenia kosztorysowego robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz związanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części przedmiotu umowy jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa, powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock w pok. nr 5 w godz. 7:45 -15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. 10 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
/-/ Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-11-04 13:57:35
Data udostępnienia informacji: 2014-11-04 13:57:35
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-05 11:57:17

Wersja do wydruku...

corner   corner