logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
plus Rewitalizacja Wąchocka
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane o wartości poniżej 30000 euro

zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie, tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku”

   II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wąchock 1 które swoim zakresem obejmują:

- montaż 4 szt. Opraw LED 60 W z wysięgnikami na istniejących słupach,

- dowieszenie przewodu oświetleniowego w przęsłach istniejących słupów,

- badania i pomiary,

Szczegółowy zakres określony jest  przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót budowlanych.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie opisywanych w niej materiałów, urządzeń itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 31.12.2014 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        III.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 5 (oryginał).

             III.2) Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy linii oświetleniowych o wartości minimum 10000,00 zł każda – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

        III.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

-  jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

III.4.1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 7.
  • wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru określonego w zał. Nr  8,
  • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 5 (oryginał).
  •       III.4.2) Oferent składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.5) INNE DOKUMENTY

  1. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
  2. Kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę sporządzony zgodnie  z przedmiarem robót.
  3. Wykaz części zamówienia które Wykonawca powierzy podwykonawcom; wg wzoru określonego w załączniku Nr 10.
  4. Oryginał bądź notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - do reprezentowania Wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; wg wzoru określonego w załączniku Nr 9.

 

IV: PROCEDURA

 

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.1.2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena

 

 X = (Cena najkorzystniejszej oferty / Badana oferta) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych – ważnych,  zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia.

- obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: http://gmina.wachock.sisco.info
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, pokój Nr 5.

IV.3.2) Termin składania ofert: 09.12.2014 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku pokój Nr 10 sekretariat, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie. Koperta powinna być opisana

 

„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku”

 

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

IV.3.5) Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem pkt.2). jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysyłając faks lub e-mail zwrotny). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@wachock.pl.

Nr faksu Zamawiającego 41/27 – 36 – 159.

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Każda zmiana ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia Zamawiający udzieli informacji niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.     

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty faksem lub drogą elektroniczną oraz w formie pisemnej. Powyższa informacja zostanie umieszczona również na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info.

 

Wąchock dnia 01.12.2014 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-12-02 14:12:27
Data udostępnienia informacji: 2014-12-02 14:12:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-02 14:54:06

Wersja do wydruku...

corner   corner