logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock dnia 08.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości poniżej 30000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock , ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.wachock.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:zakres robót objętych nadzorem został określony w Warunkach Zamówienia (WZ)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:do 30.06.2015 r.

III. INFORMACJA NA TEMAT WADIUMnie dotyczy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWW postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalnościach:

- instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

- konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg

 – osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW W PTĘPOWANIU;

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń

2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

VI: PROCEDURA

VI.1) KRYTERIA OCENY OFERT–najniższa cena

VI..2) ZMIANA UMOWYdopuszczalna w formie pisemnej

VI.3.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: gmina.wachock.sisco.info

VI.3.2) Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkwiejska 1, 27-215 Wąchock, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:30.

VI.3.3) Termin i miejsce składania ofert:  w formiepisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10do dnia 16.12.2014 r., godz.10:00, z dopiskiem na kopercie: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”.

VI.3.4. Termin i miejsce otwarcia ofert 16.12.2014 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. pok. nr 4, godz. 10:15.

VI.3.5) Termin związania ofertą: 14 dni

VI.3.6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Markowski
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-12-10 10:34:48
Data udostępnienia informacji: 2014-12-10 10:34:48
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 11:04:46

Wersja do wydruku...

corner   corner