logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
minus Jednostki organizacyjne
   minus Związki członkowskie
   minus Szkoły
      minus Szkoły Podstawowe
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
         minus Szkoła Podstawowa w Parszowie
      plus Gimnazja
   plus Instytucje kultury
   minus Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
   minus Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 12.12.2014 r.

BGK.042.1.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro - „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”.

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad  realizacją robót budowlanych zadania p.n. „Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”, w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej – koordynator zespołu nadzorującego,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kody robót wg CPV:

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał kontroli budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Opis robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru: Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa przyłącza gazowego, przykrycie kanału kanalizacji deszczowej, rozbiórka budynku, wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, elementów małej architektury na terenie objętym projektem p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”, w m. Wąchock na terenie działek o nr ewid. 2239/1, 4816/16, 4816/17, 4860/1.

1.  Budowa boiska do tenisa ziemnego

1.1 Boisko

Wymiary zewnętrzne 36,27 x18,27 m; powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 662,65 m²; konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa EPDM – gr. 1,3 cm, elastyczna podbudowa dynamiczna conipur ET gr. 3,5 cm, podbudowa z kruszywa.

1.2  Drenaż odsączający

Rury drenarskie Ø 80 o łącznej długości 130,2mb, rura PCV odprowadzająca Ø120 długości 41,0 m, geowłóknina igłowana – 230 m², skrzynki rozsączające 6 kpl

1.3 Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe szerokości 100 mm ze spadkiem wewnętrznym długości 29 mb

1.4 Chodniki i opaska boiska

Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce pow. 379,5 m2; obrzeże betonowe dł. 332,5 mb na ławie betonowej

1.5 Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie wysokości 4 m i długości 112,4 mb z siatki o oczkach 35x35mm z drutu powlekanego termoplastycznym i mrozoodpornym tworzywem PCV rozpięta na 35 słupkach o średnicy 76x2,5 mm i długości 5,4 m (wraz z gł. posadowienia) oraz na 14 słupkach o średnicy 101x2,5 mm i długości 6,4 m; piłkochwyty z siatki polipropylenowej o gr. 5mm, wysokość piłkochwytów 5 m, pow. 75 m² x 2 =150m²; ogrodzenie wyposażone w furtkę dla komunikacji osobowej o wymiarach 1,2x2,0m.

1.6 Wyposażenie

Elementy małej architektury: 3 ławki i 2 stoły obsadzenie w nawierzchni kortu, 2 tuleje aluminiowe z deklami zabezpieczającymi do słupków napinających siatkę do gry, siatka do gry z obciążnikiem środkowym służącym do obniżenia wysokości siatki.

1.7 Oświetlenie

Oświetlenie kortu i alejki – kabel YAKY 4x16 mm2 – 170 mb, słupy oświetleniowe, h=8 m, oprawy LED 240W – 6 kpl., oprawy parkowe odlew alum., h=5 m, oprawy wandaloodporne, wysięgniki dwuramienne – 2 kpl.; przełożenie kabla – 70 mb.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø160mm – 55,5 mb; studzienki kanalizacyjne średnicy 1200 mm 3szt.; 1 studzienka do regulacji wysokości.

3. Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia

Przyłącze gazowe z rur PE 100 Ø 25 typoszeregu SDR 11 – 50,4 m.

4. Przykrycie kanału kanalizacji deszczowej rurą Ø 800

4.1 Roboty rozbiórkowe

Ścianka czołowa zakończenia kanału krytego 1szt. grubości 30cm, płyty betonowe kanału otwartego na długości 69,5 mb o powierzchni 214,5 m²

4.2 Kanał deszczowy

Studzienki kanalizacyjne Ø1500 – 2 szt.; rury kanalizacji wibroprasowane Ø800 – 70 mb na podsypce cementowo-piaskowej , izolacja elementów betonowych masą bitumiczno –kauczukową – pow. 232 m²; ściana czołowa kanału  300x215x30 cm betonowa o objętości 1,93 m³, na wylocie krata stalowa z prętów Ø12

5. Rozbiórka budynku

Budynek parterowy drewniany bez podpiwniczenia, w kształcie wielokąta o wymiarach maksymalnych 15,1x12,7 i wysokości w kalenicy równej 7,30m; ściany obite panelami elewacyjnymi; dach budynku wielospadowy, kryty blachą; obróbki blacharskie oraz orynnowanie; kominy murowane wyprowadzone ponad połać dachową; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni.

6. Elementy siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury

6.1 Siłownia zewnętrzna

Urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz i piechur, twister i stepper, jeździec, masażer i twister siedzący; nawierzchnia pod 4 +6 (istniejące) przyrządami: wymiary 4x2,4 m, powierzchnia łączna 100 m²; nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR - gr. 4cm na podbudowie; obrzeża betonowe 8x30 – łącznie 84 m.

6.2. Plac zabaw

Wyposażenie: huśtawka wahadłowa podwójna metalowa, huśtawka wahadłowa maluch podwójna metalowa, zestaw placu zabaw typu „wesołe podwórko”; fundamenty betonowe; konstrukcja nawierzchni dla wysokości bezpiecznego upadku 2,4 m: nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR wykonana technologią na mokro gr. 8cm na podbudowie – 203,8 m2; obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 długości – 56  mb; obrzeże przy ogrodzeniu długości – 64 mb; ogrodzenie segmentowe o wys. 1m na ławach betonowych o łącznej długości 64 mb; furtka o szerokości 1 m; pomiędzy nawierzchnią placu zabaw a ogrodzeniem nawierzchnia ze zrębków kolorowych gr. 15 cm o pow. 46,4 m².

6.3 Dojście do placu zabaw – chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, powierzchnia chodnika – 4,6 m²

obrzeża przy chodniku 8x30x100 cm o łącznej długości – 6,2 mb

6.4 Plac do gry w szachy

Wyposażenie placu: dwa stoły betonowe do gry w szachy wraz z krzesełkami dla graczy; plac o wymiarach 6x2,4 m i powierzchni 14,4 m²  z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm, otoczony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm o dł. 10,8 mb.

6.5 Dodatkowe wyposażenie terenu w elementy małej architektury

Stojaki rowerowe pięciostanowiskowe 5 szt., kosz na śmieci 9 szt., ławki parkowe stylizowane 8 szt., słupki wysokości od poziomu ziemi 1m 35 szt., słupki niskie wysokości 66 cm z łańcuchem, średnicy podstawy 22 cm 18 szt., łańcuchy pomiędzy słupkami stylizowane 17 przęseł po około 2m 34 mb, słupki wysokości 65cm składane 4szt., wszystkie elementy małej architektury – rodzaj materiału oraz wzór zgodny z elementami już zamontowanymi.

Zamówienie jest rozszerzeniem projektu p.n.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Oś priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

III. Wymagania Zamawiającego:

1.  Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia.

2. Termin związania ofertą – 30 dni.

3. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się do dnia 31.07.2015 r., nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim ustalony został na dzień 30.06.2015 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 4-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

4. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %.

5.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ww. osób do właściwych izb samorządowych – kopie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

 

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”. – Nie otwierać do dnia 19.12.2014 r. do godz. 1015”.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.12.2014 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10.

 

VI. Osoby do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

1. Jacek Lankof – Kierownik Referatu BGK, tel. (41) 27 36 134.

2. Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

 

Nazwa dokumentu: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewita
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-12-12 11:47:54
Data udostępnienia informacji: 2014-12-12 11:47:54
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 12:15:22

Wersja do wydruku...

corner   corner