logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
minus Uchwały
   plus Rok 2018
   plus Rok 2017
   plus Rok 2016
   plus Rok 2015
   plus Rok 2014
   plus Rok 2013
   plus Rok 2012
   plus Rok 2011
   plus Rok 2010
   plus Rok 2009
   plus Rok 2008
   plus Rok 2007
   plus Rok 2006
   plus Rok 2005
   plus Rok 2004
   minus Rok 2003
      minus Uchwała Nr XI/66/2003
      minus Uchwała Nr XI/65/2003
      minus Uchwała Nr XI/64/2003
      minus Uchwała Nr XI/63/2003
      minus Uchwała Nr XI/62/2003
      minus Uchwała Nr XI/60/2003
      minus Uchwała Nr X/59/2003
      minus Uchwała Nr X/58/2003
      minus Uchwała Nr X/57/2003
      minus Uchwała Nr X/56/2003
      minus Uchwała Nr X/55/2003
      minus Uchwała Nr IX/53/2003
      minus Uchwała Nr IX/52/2003
      minus Uchwała Nr IX/51/2003
      minus Uchwała Nr IX/50/2003
      minus Uchwała Nr VIII/48/2003
      minus Uchwała Nr VIII/46/2003
      minus Uchwała Nr VII/45/2003
      minus Uchwała Nr VII/44/2003
      minus Uchwała Nr VII/43/2003
      minus Uchwała Nr VII/42/2003
      minus Uchwała Nr VII/41/2003
      minus Uchwała Nr VII/40/2003
      minus Uchwała Nr VII/39/2003
      minus Uchwała Nr VII/38/2003
      minus Uchwała Nr VII/37/2003
      minus Uchwała Nr VI/36/2003
      minus Uchwała Nr VI/35/2003
      minus Uchwała Nr VI/34/2003
      minus Uchwała Nr VI/33/2003
      minus Uchwała Nr V/31/2003
      minus Uchwała Nr V/30/2003
      minus Uchwała Nr V/29/2003
      minus Uchwała Nr V/28/2003
      minus Uchwała Nr V/27/2003
      minus Uchwała Nr V/26/2003
      minus Uchwała Nr V/25/2003
      minus Uchwała Nr V/24/2003
   plus Rok 2002
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wąchock, dnia 09.11.2015 r.

BGK.7031.6.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro - wycinka drzew (w ilości 5 szt.) oraz przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew (w ilości 11 szt.) na terenie działek stanowiących własność gminy.

 

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

II. Opis przedmiotu zamówienia:   

1. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia (obwód pnia mierzony na wys. 130 cm):

Wąchock, ul. Kościelna, dz. ewid. 2348/3 - lipa (315 cm),
Wąchock, ul. Wielkowiejska, dz. ewid. 1852 - lipa (210 cm),
Wąchock, ul. Dolna, dz. ewid. 3544 - topola (210 cm), grusza (100 cm),
Parszów, ul. Szkolna, dz. ewid. 928 - jesion (225 cm).

2. Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych:

Wąchock, ul. Kościelna, dz. ewid. 2348/3 - lipa 3 szt., klon 2 szt., dąb 1 szt.,
Wąchock, ul. Dolna, dz. ewid. 3544 - wierzba 1 szt.,
Wąchock, ul. Kolejowa, dz. ewid. 2308/3 - lipa 2 szt.,
Wąchock, ul. Kolejowa, dz. ewid. 4816/17 - wierzba 2 szt.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Zabezpieczenie terenu.
Ścięcie 5 szt. drzew.

Frezowanie pnia - 1 szt. Wąchock, ul. Kościelna, dz. ewid. 2348/3 - lipa (315 cm).

Cięcia pielęgnacyjne 11 szt. drzew, obejmujące cięcia sanitarne (usuwanie pędów, gałęzi,  konarów chorych, martwych lub połamanych) oraz korekcyjne (prześwietlenie i częściową redukcję koron drzew celem poprawy ich statyki).
Zagospodarowanie we własnym zakresie drewna pozyskanego w wyniku wycinki.
Uporządkowanie terenu po wykonaniu wyżej wymienionych prac wraz z utylizacją odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. gałęzie, zrębki).

III. Inne istotne warunki zamówienia:

1.  W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

2.  Prace w obrębie koron drzew muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

3.  Wykonawca zapewni we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz w razie konieczności, do dokonania uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym z zarządcami dróg i sieci.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

6.  Cena oferty powinna zawierać całkowity koszt wycinki, cięć pielęgnacyjnych, frezowania pnia, koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia terenu, użycia podnośnika i innych narzędzi, koszty uprzątnięcia terenu wraz z wywozem drewna  i utylizacją odpadów. Podana cena powinna uwzględniać wartość pozyskanego przy wycince drewna.

7.  Drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy. W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość pozyskanego drewna.

8. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2015 r.

9. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od realizacji części zamówienia.

11. Zamawiający posiada decyzje Starosty Starachowickiego o zezwoleniu na wycinkę drzew.

12. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 18.11.2015 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta na wycinkę drzew oraz przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie działek stanowiących własność Gminy Wąchock. – Nie otwierać do dnia 18.11.2015 r. do godz. 1015”.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 18.11.2015 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10.

VI. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:
Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela

Nazwa dokumentu: Wycinka drzew oraz przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie działek stanowiących własność gminy.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gębura
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gębura
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 14:06:08
Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 14:06:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 14:13:45

Wersja do wydruku...

corner   corner