logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
minus Młodzieżowa Rada Miejska
plus Interpelacje radnych
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Projekty Uchwał
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
minus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
plus Finanse i Majątek Gminy
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
minus Obwieszczenia - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Samorządowe Kadencja 2018-2023
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do za?atwienia
 Wzory dokumentów
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


BGK.7031.6.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia:
„Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Wąchock w 2016 r.”

 

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Zakres ww. usług będzie obejmował pakowanie i załadunek zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych), oczyszczenie terenu z odpadów azbestowych, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp oraz przepisów dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest.

2.  Szacunkowa ilość odpadów do usunięcia i unieszkodliwienia wynosi ok. 9.090 m2 (tj. ok. 100 Mg, przy założeniu, że waga 1 m2 płyty wynosi 11 kg). Ilość ww. odpadów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z uwagi na szacunkowy sposób określania ilości odpadów przez mieszkańców oraz ilość wniosków złożonych przez mieszkańców. Łączna wartość usług wykonanych w ramach niniejszego zamówienia nie przekroczy kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy Wąchock na 2016 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których usuwane będą odpady w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac z posiadaczami nieruchomości wskazanymi w wykazie.

5.  Termin zakończenia realizacji usług: do dnia 20.10.2016 r.

6. Rozliczenie usług nastąpi w oparciu o ilość odebranych odpadów w m2, oraz stawkę jednostkową za 1 m2, podaną w ofercie Wykonawcy.

7.  Składowisko odpadów na którym deponowane będą odpady: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy lub WOD-BUD Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1.

 

III. Wymagania Zamawiającego:

1.  Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za 1 m2 odebranych odpadów.

2. Termin związania ofertą – 30 dni.

5. Kryteria oceny ofert – cena 100 %.

6.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

4.  Ważna decyzja właściwego organu uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest (kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).

5.  Aktualna umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie odpadów zawierających azbest (kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).

 

V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 27.07.2016 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta na usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock w 2016 r. – Nie otwierać do dnia 27.07.2016 r. do godz. 1015”.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.07.2016 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 2.

 

VI. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej UMiG w Wąchocku, tel. 41/ 27 36 132.

Nazwa dokumentu: Usługi w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonychna terenie Gminy Wąchock w 2016 r.
Podmiot udost?pniaj?cy: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która odpowiada za tre??: Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Osoba, która wprowadza?a dane: Krzysztof Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 12:01:15
Data udost?pnienia informacji: 2016-07-15 12:01:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 12:17:07

Wersja do wydruku...

corner   corner